Now showing items 1-20 of 27

 • Analýza využití a provozu měřící a výpočetní techniky CESA VUT v Brně 

  Končír, Oliver
  Táto bakalárska práca sa zaoberá meracou a výpočtovou technikou Centra sportovních aktivit Vysokého učení technického v Brně. Teoretická časť práce obsahuje odborné poznatky o jednotlivých prístrojoch, ich vyuţitie a ...
 • Automatický hydroponický systém 

  Borsuk, Adam
  Cieľom bakalárskej práce je preštudovať problematiku návrhu a tvorby automatického hydroponického systému pre pestovanie rastlín a riešiť tvorbu súčastí systému podľa základných podmienok pre rast rastlín a následne ich ...
 • Diagnostika a měření elektrických vlastností pevných izolačních materiálů pro techniku vysokých napětí 

  Czajtányi, Róbert
  Cieľom práce bolo oboznámenie sa s používanými pevnými izolačnými materiálmi v oblasti technike vysokého napätia a ich elektrickými vlastnosťami. Ďalším cieľom bolo popis existujúcich diagnostických metód podľa normy a ...
 • Diagnostika moderních vozidel 

  Holeš, Cyril
  Diagnostika vozidiel sa stala neoddeliteľnou súčasťou kontroly, ovládania a vývinu vozidiel. Cieľom tejto bakalárskej práce je zhrnúť a porovnať možnosti diagnostiky moderných vozidiel. Práca sa v prvej časti zameriava na ...
 • Diagnostika pohonných jednotek 

  Holeš, Cyril
  Diplomová práca je zameraná na stanovenie metodiky diagnostiky pohonných jednotiek u vozidiel so systémom vysokotlakového vstrekovania paliva common rail. V prvej časti je popísaná komunikácia diagnostických zariadení s ...
 • Dokumentace fary v Pavlově 

  Slezáková, Gabriela
  Práca sa zaoberá spracovaním dokumentácie budovy farnosti rímskokatolíckej cirkvi v juhomoravskej obci Pavlov. Účelom práce je praktické zameranie objektu v teréne pomocou geodetických metód, výpočet nameraných hodnôt a ...
 • Estimace rychlosti vozidla 

  Roštek, Martin
  Rýchlosť vozidla je jednou z kľúčových stavových premenných, ktorej znalosť je potrebná v reálnom čase a s vysokou presnosťou, aby mohla slúžiť ako vstupná veličina pre systémy kontroly dynamiky vozidla. Jej priame meranie ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Cibíková, Blanka
  Diplomová práca sa zaoberá hodnotením výkonnosti spoločnosti C SYSTEM CZ a.s. Teoretické východiská približujú základnú problematiku práce, vysvetľujú pojmy výkonnosť a akosť, a rovnako tak sa zameriavajú aj na nástroje ...
 • Metody měření výkonnostních a kvalitativních parametrů datových sítí 

  Sukup, Luboš
  Diplomová práca obsahuje vypracovanie problematiky merania kvalitatívnych a výkonnostných parametrov v dátových sieťach. Sú tu popísané hlavné technológie ako ovplyvňujú kvalitatívne a výkonnostné parametre a vplyv na ...
 • Metody měření výkonnostních a kvalitativních parametrů datových sítí 

  Sukup, Luboš
  Diplomová práca obsahuje vypracovanie problematiky merania kvalitatívnych a výkonnostných parametrov v dátových sieťach. Sú tu popísané hlavné technológie ako ovplyvňujú kvalitatívne a výkonnostné parametre a vplyv na ...
 • Měření asynchronních strojů 

  Sporni, Peter
  Táto práca pojednáva o problematike asynchrónnych motorov, ktoré sú v dnešnej dobe najpoužívanejší typ elektrického pohonu. Najprv sa oboznámime s ich konštrukciou a jej vplyvmi na charakteristiky motora a spôsobmi ich ...
 • Měření charakteristik turbodmychadel 

  Ušiak, Michal
  Bakalárska práca pojednáva o aktuálnych metódach merania charakteristík turbodúchadiel. Okrem priblíženia základných výkonnostných charakteristík, ktorými sú kompresorová a turbínová mapa, práca obsahuje popis experimentálnych ...
 • Měření oteplení pojistky termovizní kamerou 

  Belák, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá spracovaním a porovnaním rôznych princípov bezdotykového merania teploty. Popisuje druhy detektorov používaných v pyrometroch a termovíznych systémoch. Zameriava sa na popis konkrétnych druhov ...
 • Měření parametrů trojvinuťového transformátoru 

  Kováč, Frederik
  Bakalárska práca sa venuje meraniu symetrických zložkových impedancií u trojvinuťového transformátora. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti je popísaný princíp fungovania transformátora, ...
 • Měření přenosových rychlostí a zpoždění v počítačových sítích 

  Bárdossy, Adrián
  Bakalárska práca sa zaoberá meraním prenosových rýchlostí a spozdenia počítačových sietí. V prvej časti je definované, aké metodiky merania poznáme, rôzne RFC a ich jednotlivé rozobranie, taktiež rôzne parametre merania v ...
 • Možnosti stanovení NVH parametrů odemykacího mechanizmu podélného posuvu sedadla v osobním automobilu 

  Ondriska, Viktor
  Práca sa zaoberá hlukom vydávaným odomykacím mechanizmom pozdĺžneho posuvu sedadla v automobile. Cieľom práce je preskúmať možnosti analyzovania vyžarovaného hluku pomocou meraní a výpočtových metód. Úvod je venovaný ...
 • Optimalizace spouštěcích konfigurací k-Wave úloh 

  Sasák, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá plánovaním, resp. správnym odhadom spúšťacích konfigurácií úloh k-Wave na superpočítačoch infraštruktúry IT4Innovations. Presnejšie pre klastre Salomon a Anselm. Úloha predstavuje množinu simulácií, ...
 • Porovnání stínových metod 

  Kiss, Marcel
  Táto práca sa zaoberá porovnávaním techník vrhania tieňov objektov v rámci scény. V teoretickej časti popisuje a porovnáva možné riešenia vrhania tieňa a podrobnejšie postupy metód Shadow Mapping a Shadow Volumes, ktoré ...
 • Přesný diferenční teploměr 

  Sieklik, Ivan
  Práca sa zaoberá princípom a realizáciou merania štruktúrneho parametru indexu lomu, pomocou diferenciálneho teplomera. V tejto práci sú uvedené základné vlastnosti atmosférického prenosového prostredia a ich vplyv na ...
 • Síťový tester 

  Haško, Juraj
  Práca sa zaoberá problematikou testovania dátových sietí. Cieľom práce je navrhnúť metodiku pre komplexné meranie prenosových parametrov sietí a návrh koncepcie testeru a jeho realizácia pomocou rozšírenia existujúceho ...