Now showing items 1-17 of 17

 • Daňové dopady přeměn obchodních společností 

  Plevová, Martina
  Tato diplomová práce je zaměřena na přeměny obchodních společností, které jsou zakotveny v zákoně č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. Teoretická část se věnuje jak jednotlivým přeměnám obchodních ...
 • Daňové dopady přeměn obchodních společností 

  Moder, Patrik
  Diplomová práce se zabývá přeměnami obchodních společností se zaměřením na daňové dopady těchto procesů. Úvodem této práce charakterizujeme teoretická východiska práce, ve kterých objasňujeme charakteristiky jednotlivých ...
 • Existence synergického efektu u konsolidujícího subjektu 

  Lýsková, Jana
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku dosahování synergického efektu u konsolidujícího subjektu. Na základě teoretických poznatků je vymezen konsolidační celek a navrženy finanční ukazatele pro sledování synergického ...
 • Fúze dceřiných obchodních společností 

  Krýsa, Pavel
  Tato práce se zabývá problematikou fúzování obchodních společností ve větší ekonomické celky. Jednotlivé kapitoly jsou systematicky uspořádány, aby poskytly čtenáři komplexní pohled na vývoj, problematiku a realizaci fúzí ...
 • Fúze společnosti z daňového hlediska 

  Janíková, Veronika
  Bakalářská práce se zaměřuje na transformaci obchodních společností, konkrétně se jedná o sloučení mateřské a dceřiné společnosti. Mateřská společnost má právní úpravu akciové společnosti a dceřiná společnosti s ručením ...
 • Obchodní společnosti 

  Pecl, Lubomír
  Předložená práce se zabývá problematikou slučování obchodních společností, v tomto případě dvou společností s ručením omezeným. První část práce obsahuje teoretické poznatky týkající se způsobu přeměny obchodních společností. ...
 • Posuzování synergických efektů u vybraného konsolidovaného subjektu 

  Nováčková, Veronika
  Diplomová práce se zabývá posuzováním synergických efektů u konsolidačního celku. Dle teoretických východisek je u konkrétního konsolidačního subjektu zhodnocena ekonomická situace a je provedena analýza navržených ...
 • Posuzování synergických efektů u vybraného konsolidovaného subjektu 

  Babáčková, Markéta
  Diplomová práce se zabývá problematikou posuzování synergických efektů u konsolidovaného subjektu. Na základě teoretických podkladů je vymezen konsolidační celek a jsou navrženy ukazatele vhodné pro analýzu dosažení ...
 • Strategická analýza podniku a doporučení opatření pro jeho další směřování 

  Chvojková, Lucie
  Cílem této práce bylo zhodnotit předešlou a současnou situaci tržního postavení společnosti K. s.r.o., včetně komparace prvků strategického řízení dosavadního i nového managementu firmy. U analyzované firmy byla provedena ...
 • Účetní a daňové aspekty fúze podniků 

  Kováříčková, Jana
  Předmětem diplomové práce „Účetní a daňové aspekty fúze podniků“ je analýza účetních a daňových dopadů na fúzi podniků. V první části práce jsou vymezena teoretická východiska spojená s Projektem fúze a celým procesem ...
 • Účetní postup sloučení společností 

  Krosesková, Martina
  Diplomová práce je zaměřena na podnikové kombinace. Cílem této práce je navrhnout účetní postup fúze dvou společností a poté analyzovat dopad této fúze na majetkovou a kapitálovou strukturu nástupnické organizace.
 • Zhodnocení existence synergických efektů u vybraného konsolidujícího subjektu 

  Kubitová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením dosažení synergického efektu v různých oblastech u vybraného konsolidujícího subjektu. Analytická část obsahuje ekonomické zhodnocení daného konsolidačního celku. Součástí je návrh ...
 • Zhodnocení existence synergických efektů u vybraného konsolidujícího subjektu 

  Skopalová, Lucie
  Cílem této diplomové práce je zhodnocení existence synergických efektů u vybraného konsolidujícího subjektu. Spojování podniků je zaměřeno na dosažení určité výhody – synergického efektu. Tento efekt může být dosažen v ...
 • Zhodnocení existence synergických efektů u vybraného konsolidujícího subjektu 

  Plačková, Michaela
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením existence synergických efektů u konsolidujících subjektů. Na základě teoretických poznatků jsou vymezeny konsolidační celky. Dále jsou navrženy vhodné ukazatele pro hodnocení dosažení ...
 • Zhodnocení existence synergických efektů u vybraných konsolidujících subjektů 

  Zemková, Jana
  Diplomová práce se zabývá problematikou synergických efektů. V úvodních kapitolách je základní charakteristika přeměn společností a konsolidované účetní závěrky. Dále je věnována pozornost ukazatelům vhodným ke sledování ...
 • Zjištění existence finančních synergických efektů konsolidujících jednotek ve vybraném odvětví 

  Fridrichová, Michaela
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení existence finančního synergického efektu u konsolidujících subjektů v odvětví stavebnictví. Za tímto účelem budou navrženy tři vhodné finanční ukazatele, které budou vypočteny ...
 • Změna konsolidované účetní závěrky v důsledku změny velikosti podílu ve společnosti 

  Křenková, Vendula
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku konsolidované účetní závěrky, konkrétně na změnu metody konsolidace u konsolidačního celku Energie – stavební a báňská. Teoretická část vymezuje základní pojmy a způsoby výpočtů ...