Now showing items 1-20 of 30

  • 3D skener se strukturovaným osvětlením 

    Hadzima, Jaroslav
    3D skener je zariadenie, ktoré je schopné analýzou najčastejšie obrazových dát vytvoriť model skenovaného objektu. Rozdelenie 3D skenerov sa delí na kontaktné a bezkontaktné. Táto práca je zameraná na problematiku 3D ...
  • Digitální model reliéfu v areálu Admas 

    Kroupa, Ondřej
    Cílem této práce je naskenování části areálu výzkumného centra AdMaS s využitím pozemního laserového skeneru, ze získaných dat vyhotovit 3D model terénu a porovnat výškovou přesnost s klasickým terestrickým zaměřením. Práce ...
  • Distributed Ray Tracing v rozumném čase 

    Slovák, Radek
    Práce se zabývá zobrazovací metodou distribuovaného sledování paprsku se zaměřením na optimalizace této metody. Metoda poskytuje generování velmi kvalitních a částečně realistických obrazů pomocí simulace některých vlastností ...
  • Dokumentace části hradu Rokštejn pomocí laserového skenování 

    Vitula, Marek
    Cílem této práce je naskenovat část hradu Rokštejn s použitím pozemního laserového skeneru a z takto získaných dat vyhotovit 3D model. Model je vyhotoven postupem, kdy je z naskenovaného mračna bodů vytvořen polygonová síť ...
  • Experimenty s technologií Light Weight Mesh 

    Nováček, Richard
    Semestrální práce se zabývá novou technologii Lightweight Mesh a její implementaci na jednu laboratorní úlohu do předmětu Bezdrátové senzorové sítě a vytvoření patřičné dokumentace, která bude sloužit jako podklad studentům. ...
  • Generování nestrukturovaných sítí 

    Rozehnalová, Petra
    Sítě založené na pokrytí dané oblasti trojúhelníky nebo čtyřstěny (ve 2D a 3D) jsou hojně využívány v řadě oblastí jako je počítačová grafika, geodézie, interpolace, modely terénu atd. Avšak nejširší uplatnění nacházejí ...
  • Inteligentní přístupový systém pro větší objekty 

    Truhlář, Jan
    Cílem této práce je vytvořit autonomní vestavěné zařízení umožnující řízení přístupu pomocí bezkontaktní identifikace (RFID). Zařízení má dále umožnit konfiguraci a přístup k záznamům o průchodech skrz webové rozhraní a ...
  • Model proudění chladicího média v synchronním stroji 

    Chlup, Jaroslav
    Tento projekt se zabývá možnostmi simulace proudění v elektrických strojích. Stěžejní metodou je metoda konečných prvků. Na základě této metody pracuje program ANSYS. Cílem tohoto projektu je získání univerzálního vztahu ...
  • Modelování proudění v bezpečnostním přelivu vodního díla Letovice 

    Škrach, Mikuláš
    Diplomová práce se zabývá numerickým modelováním plánovaného bezpečnostního přelivu na vodním díle Letovice. Cílem této diplomové práce je ověření hydraulických výpočtů pomocí numerického modelování a ověření kapacity ...
  • Modelování proudění v zařízeních procesního průmyslu 

    Bialožyt, Michal
    Tato diplomová práce se zabývá vlivem zjednodušené geometrie na výpočet pomocí počítačového modelování proudění. Konkrétně se jedná o možnost náhrady části trubky porézní vrstvou, která má odpovídající tlakovou ztrátu jako ...
  • Numerické modelování proudění v bezpečnostním přelivu vodního díla Letovice 

    Křivohlávek, Roman
    Tato diplomová práce se zabývá numerickým modelováním proudění vody. Numerický model byl vytvořen, aby simuloval proudění vody přes bezpečnostní přeliv vodního díla Letovice. Bezpečnostní přeliv je boční a je umístěn na ...
  • Numerické modelování přepadu vody přes přeliv 

    Šilhánková, Lenka
    Tato práce se zabývá numerickým modelováním přepadu vody přes čelní přeliv. Cílem diplomové práce je výpočet různých druhů turbulentních modelů a posouzení součinitele přepadu na ostrohranném čelním přelivu. Model byl ...
  • Numerické modelování soutoku proudu v rozvětvení tvaru T. 

    Míčka, Martin
    Hlavním cílem této diplomové práce je provedení numerického modelování soutoku proudů v rozvětvení tvaru T pomocí programu Fluent. Modelování je provedeno pro různé poměry průtoků při stacionárním proudění. Z výpočtů jsou, ...
  • Porovnání principů zpětného proplachu mechanických filtrů pro pitnou vodu 

    Zedníček, Václav
    Práce je zaměřena na shrnutí a rozšíření poznatků o principech zpětného proplachu za účelem zjištění vhodnosti použití ve filtrech společnosti Honeywell. Cílem úvodní části je vypracování rešerše a porovnání principů ...
  • Programový modul pro zobrazení mračna bodů ve virtuální realitě 

    Bařinka, Martin
    Cílem této bakalářské práce je vývoj aplikace pro vykreslování multispektrálních mračen bodů, meshů a průhledných meshů ve virtuální realitě. Vstupní data mohou pocházet z různých typů skenerů. Tato práce popisuje druhy ...
  • Realizace bezdrátové senzorové sítě s mikrokontroléry Atmel AVR 

    Mráz, Ľubomír
    Táto diplomová práca pojednáva o norme IEEE 802.15.4 a Zigbee určenej pre bezdrátové senzorické siete. Tieto normy sú podrobne popísané v prvých dvoch kapitolách. Hlavnou prioritou bezdrátových senzorických sietí je minimálny ...
  • Samoorganizující se sítě typu MESH 

    Němec, Petr
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou samoorganizujících se sítí typu Mesh. Je zde popsána problematika směrování a jednotlivých směrovacích protokolů, které se v těchto sítích používají. Práce se věnuje možnostem ...
  • Segmentace polygonálního modelu 

    Švancár, Matúš
    Táto bakalárska práca rozoberá a približuje problematiku segmentácie polygonálnych modelov. Prezentuje návrh interaktívnej metódy inšpirovanej metódou popísanou v článku Interactive Mesh Segmentation Based on Feature ...
  • Segmentace polygonálního modelu 

    Minařík, Vojtěch
    Bakalářská práce se zabývá rozdělením 3D modelů na jednotlivé části reprezentující významové celky (segmenty). Metoda je založena na algoritmu zpracovaném v díle Protrusion-oriented 3D Mesh Segmentation. Realizované řešení ...
  • Simulace toroidních cívek v Ansoft Maxwell 3D 

    Daněk, Michal
    Diplomová práce je zaměřena na simulaci elektromagnetického pole v programu Ansoft Maxwell 3D, který pro simulaci elektromagnetických polí využívá metodu konečných prvků. Nejprve je uveden postup tvorby geometrického modelu ...