Now showing items 1-20 of 43

 • Analýza konstrukce části elektrického stroje 

  Fodor, Viktor
  Táto práca sa zaoberá optickou diagnostikou časti elektrického motora využitím 3D skenera. Popisuje konštrukciu elektrických asynchrónnych motorov, ich tepelné straty a možnosti chladenia ako aj chladiace systémy, ktoré ...
 • Analýza sendvičových panelů zatížených tlakem metodou konečných prvků 

  Seman, Matúš
  Bakalárska práca sa venuje možnostiam výpočtového modelovania porúch vznikajúcich v sendvičových paneloch pod tlakovým zaťažením s využitím metódy konečných prvkov. Úvodná, teoretická, časť je zameraná na požiadavky kladené ...
 • Analýza sil působících na dolní čelist při žvýkání 

  Thomková, Barbora
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou z oblasti craniomaxilo – faciálnej biomechaniky, a to analýzou silového pôsobenia na dolnú čeľusť pri žuvaní. V práci je vykonaná podrobná rešeršná štúdia literárnych prameňov ...
 • Analýza uložení zadního kola formulového vozidla 

  Oravec, Peter
  Táto diplomová práca sa zaoberá metodikou, prístupom k analýze uloženia kolesa formulového vozidla. Hlavnou úlohou je posúdiť vplyv zadania okrajových podmienok na výsledné napätia a deformácie využitím metódy konečných ...
 • Analýza způsobu vedení trasy přes sesuvné území dálnice D1 ve SR 

  Horňáková, Lenka
  Výstavba diaľnic na Slovensku sa vzhľadom k hornatému reliéfu stretáva s radou geotechnických problémov. Jedným z týchto problémov sa zaoberá aj táto diplomová práca, v ktorej je trasa diaľnice vedená zosuvným územím. ...
 • Deformačně napěťová analýza bezpečnostního rámu závodního automobilu 

  Kolivošková, Veronika
  Predmetom tejto bakalárskej práce je rešeršný základ a následná analýza deformačne napäťovej analýzy bezpečnostného rámu závodného špeciálu. Práca je rozdelená do troch základných častí. Prvá časť tvorí vstup do problematiky ...
 • Deformačně napěťová analýza zubové spojky 

  Vondra, Róbert
  Diplomová práca pojednáva štúdiu ohľadom kontaktnej analýzy korunových zubových spojok počas simulácie ich pracovných podmienok. Zubové spojky sú vďaka svojim tvarom zubov na vonkajšej strane ozubenia schopné prenášať ...
 • Deformační a napěťová analýza kraniálních fixátorů 

  Klištinec, Dávid
  Zranenia a lekárske zákroky v oblasti hlavy nesú so sebou problémy stabilizácie poraneného kostného tkaniva. Výberom vhodného materiálu implantátu a fixačného systému sa dá docieliť priaznivý zdravotný i kozmetický výsledok. ...
 • Deformační a napěťová analýza lebečních fixátorů 

  Klištinec, Dávid
  Zranenia hlavy si často vyžadujú lekársku starostlivosť, pri ktorej dochádza k stabilizácii alebo náhrade poškodeného tkaniva. Pre tento účel slúži kranioplastika, ktorá prinavracia pacientovi ochranný a kozmetický výsledok. ...
 • Dílenský mobilní manipulační stůl 

  Macejka, Andrej
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou návrhu dielenského manipulačného stolu na hydraulický pohon. Manipulačný stôl má konať vertikálny pohyb a náklon vrchnej dosky stolu v horizontálnej osy. V rámci rešeršnej časti sú ...
 • Hydraulický rovnací dílenský lis 

  Ožvoldík, Daniel
  Táto práca sa zaoberá návrhom hydraulického dielenského rovnacieho lisu. Tento lis je určený primárne k rovnaniu materiálu ako platní alebo hriadeľov. Okrem toho, môže byť použitý pri montáži ložísk alebo ohýbanie plechov. ...
 • Konstrukční návrh průběžného mísiče o výkonu 1-3 tun/hod 

  Bilský, Adam
  Cieľom diplomovej práce je navrhnúť priebežný miešač pre prípravu formovacej zmesi o výkone 1 – 3 t/hod. Prvá časť práce obsahuje rešerš z oblasti formovacích zmesí a miešačov. V ďalšej časti je vlastný návrh konštrukcie ...
 • Konstrukční návrh průběžného mísiče o výkonu 5-12 tun/hod 

  Bobkovič, Štefan
  Cieľom diplomovej práce je konštrukčný návrh priebežného miesiča pre prípravu zmesi s zlievarenstve s kapacitou 5 až 12 ton za hodinu. Práca obsahuje stručný popis technológie miesenia a základné parametre obdobných strojov. ...
 • Laboratorní a počítačové modelování difúze nízkomolekulových látek v gelových nosičích. 

  Masár, Lukáš
  Táto diplomová práca sa zameriava na kombináciu experimentálneho štúdia a počítačového modelovania difúznych procesov v gélovej fáze. Cieľom experimentálnej časti práce bolo metódou horizontálnych difúznych ciel, bežne ...
 • Metody řešení namáhání prutů prutové soustavy 

  Lamrich, Martin
  Bakalárska práca pojednáva o metódach na riešenie prútových sústav a ich vzájomnom porovnaní. V prvej časti tejto práce je uvedený teoretický základ pre následný výpočet uvedený v ďalšej časti tejto práce. Grafické, ...
 • Monolitická stropní konstrukce - deskový skelet 

  Neuschl, Marcel
  Cieľom bakalárskej práce bolo, navrhnúť lokálne podopretú stropnú dosku, podľa zadania poskytnutého vedúcim práce. Pri návrhu boli použité tri, statické metódy, ktoré práca porovnávala ( metóda súčtových momentov, metóda ...
 • nádrž ČOV 

  Sivčák, Jozef
  Diplomová práca rieši návrh a posúdenie železobetónového objektu nádrží čističky odpadových vôd. Súčasťou tejto práce je aj projektová dokumentácia. Objekt nádrží je navrhnutý v koncepte bielej vane s ohľadom na požiadavky ...
 • Návrh a realizace metamateriálové struktury 

  Kovaľová, Soňa
  Práca sa zaoberá návrhom periodických rezonančných štruktúr, skúmaním ich vplyvu na okolité elektromagnetické pole a realizáciou magnetoinduktívnej šošovky s potenciálnym využitím pri zobrazovaní pomocou nukleárnej magnetickej ...
 • Návrh a statická analýza domu ve tvaru obrácené pyramidy 

  Fleischerová, Beáta
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a statickou analýzou domu v tvare obrátenej pyramídy. Zostavenie 3D modelu a výpočet sú prevedené v programe Dlubal RFEM 5.20 pomocou metódy konečných prvkov. Jednými z hlavných cieľov ...
 • Návrh testovacího přípravku piezoelektrických vlastností PVDF vrstvy 

  Sijková, Simona
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom prípravku, zvolením a overením vhodnej metódy pre porovnanie piezoelektrických vlastností testovaných vzoriek PVDF. V úvode práce je základný prehľad teórie dôležitý k porozumeniu danej ...