Now showing items 1-20 of 38

 • Analýza konstrukce části elektrického stroje 

  Fodor, Viktor
  Táto práca sa zaoberá optickou diagnostikou časti elektrického motora využitím 3D skenera. Popisuje konštrukciu elektrických asynchrónnych motorov, ich tepelné straty a možnosti chladenia ako aj chladiace systémy, ktoré ...
 • Analýza sendvičových panelů zatížených tlakem metodou konečných prvků 

  Seman, Matúš
  Bakalárska práca sa venuje možnostiam výpočtového modelovania porúch vznikajúcich v sendvičových paneloch pod tlakovým zaťažením s využitím metódy konečných prvkov. Úvodná, teoretická, časť je zameraná na požiadavky kladené ...
 • Analýza sil působících na dolní čelist při žvýkání 

  Thomková, Barbora
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou z oblasti craniomaxilo – faciálnej biomechaniky, a to analýzou silového pôsobenia na dolnú čeľusť pri žuvaní. V práci je vykonaná podrobná rešeršná štúdia literárnych prameňov ...
 • Analýza uložení zadního kola formulového vozidla 

  Oravec, Peter
  Táto diplomová práca sa zaoberá metodikou, prístupom k analýze uloženia kolesa formulového vozidla. Hlavnou úlohou je posúdiť vplyv zadania okrajových podmienok na výsledné napätia a deformácie využitím metódy konečných ...
 • Analýza způsobu vedení trasy přes sesuvné území dálnice D1 ve SR 

  Horňáková, Lenka
  Výstavba diaľnic na Slovensku sa vzhľadom k hornatému reliéfu stretáva s radou geotechnických problémov. Jedným z týchto problémov sa zaoberá aj táto diplomová práca, v ktorej je trasa diaľnice vedená zosuvným územím. ...
 • Deformačně napěťová analýza bezpečnostního rámu závodního automobilu 

  Kolivošková, Veronika
  Predmetom tejto bakalárskej práce je rešeršný základ a následná analýza deformačne napäťovej analýzy bezpečnostného rámu závodného špeciálu. Práca je rozdelená do troch základných častí. Prvá časť tvorí vstup do problematiky ...
 • Deformační a napěťová analýza kraniálních fixátorů 

  Klištinec, Dávid
  Zranenia a lekárske zákroky v oblasti hlavy nesú so sebou problémy stabilizácie poraneného kostného tkaniva. Výberom vhodného materiálu implantátu a fixačného systému sa dá docieliť priaznivý zdravotný i kozmetický výsledok. ...
 • Deformační a napěťová analýza lebečních fixátorů 

  Klištinec, Dávid
  Zranenia hlavy si často vyžadujú lekársku starostlivosť, pri ktorej dochádza k stabilizácii alebo náhrade poškodeného tkaniva. Pre tento účel slúži kranioplastika, ktorá prinavracia pacientovi ochranný a kozmetický výsledok. ...
 • Dílenský mobilní manipulační stůl 

  Macejka, Andrej
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou návrhu dielenského manipulačného stolu na hydraulický pohon. Manipulačný stôl má konať vertikálny pohyb a náklon vrchnej dosky stolu v horizontálnej osy. V rámci rešeršnej časti sú ...
 • Hydraulický rovnací dílenský lis 

  Ožvoldík, Daniel
  Táto práca sa zaoberá návrhom hydraulického dielenského rovnacieho lisu. Tento lis je určený primárne k rovnaniu materiálu ako platní alebo hriadeľov. Okrem toho, môže byť použitý pri montáži ložísk alebo ohýbanie plechov. ...
 • Konstrukční návrh průběžného mísiče o výkonu 1-3 tun/hod 

  Bilský, Adam
  Cieľom diplomovej práce je navrhnúť priebežný miešač pre prípravu formovacej zmesi o výkone 1 – 3 t/hod. Prvá časť práce obsahuje rešerš z oblasti formovacích zmesí a miešačov. V ďalšej časti je vlastný návrh konštrukcie ...
 • Konstrukční návrh průběžného mísiče o výkonu 5-12 tun/hod 

  Bobkovič, Štefan
  Cieľom diplomovej práce je konštrukčný návrh priebežného miesiča pre prípravu zmesi s zlievarenstve s kapacitou 5 až 12 ton za hodinu. Práca obsahuje stručný popis technológie miesenia a základné parametre obdobných strojov. ...
 • Laboratorní a počítačové modelování difúze nízkomolekulových látek v gelových nosičích. 

  Masár, Lukáš
  Táto diplomová práca sa zameriava na kombináciu experimentálneho štúdia a počítačového modelovania difúznych procesov v gélovej fáze. Cieľom experimentálnej časti práce bolo metódou horizontálnych difúznych ciel, bežne ...
 • Metody řešení namáhání prutů prutové soustavy 

  Lamrich, Martin
  Bakalárska práca pojednáva o metódach na riešenie prútových sústav a ich vzájomnom porovnaní. V prvej časti tejto práce je uvedený teoretický základ pre následný výpočet uvedený v ďalšej časti tejto práce. Grafické, ...
 • Monolitická stropní konstrukce - deskový skelet 

  Neuschl, Marcel
  Cieľom bakalárskej práce bolo, navrhnúť lokálne podopretú stropnú dosku, podľa zadania poskytnutého vedúcim práce. Pri návrhu boli použité tri, statické metódy, ktoré práca porovnávala ( metóda súčtových momentov, metóda ...
 • Návrh a realizace metamateriálové struktury 

  Kovaľová, Soňa
  Práca sa zaoberá návrhom periodických rezonančných štruktúr, skúmaním ich vplyvu na okolité elektromagnetické pole a realizáciou magnetoinduktívnej šošovky s potenciálnym využitím pri zobrazovaní pomocou nukleárnej magnetickej ...
 • Návrh a statická analýza domu ve tvaru obrácené pyramidy 

  Fleischerová, Beáta
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a statickou analýzou domu v tvare obrátenej pyramídy. Zostavenie 3D modelu a výpočet sú prevedené v programe Dlubal RFEM 5.20 pomocou metódy konečných prvkov. Jednými z hlavných cieľov ...
 • Návrh testovacího přípravku piezoelektrických vlastností PVDF vrstvy 

  Sijková, Simona
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom prípravku, zvolením a overením vhodnej metódy pre porovnanie piezoelektrických vlastností testovaných vzoriek PVDF. V úvode práce je základný prehľad teórie dôležitý k porozumeniu danej ...
 • Nosná konstrukce vícepodlažního železobetonového objektu 

  Burda, Patrik
  Diplomová práca je zameraná na návrh monolitických železobetónových konštrukcií viacpodlažného bytového domu s priestormi pre obchod a kancelárie v prízemí a podzemnou garážou. Obsahom práce je analýza a návrh stropných ...
 • Numerické modelování pohybu volných iontů 

  Sukup, Luboš
  Práca sa zaoberá pohybom volných iónov v prostredí, ktoré je ovplyvnené pôsobením elektrického pola, magnetického pola a ich vzájomným pôsobením. V prvej casti je práca zameraná na numerické metódy, ktoré riešia modelové ...