Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza a optimalizace procesu výroby vývojových vzorků 

  Hamr, Tomáš
  V této diplomové práci jsou shrnuty základní poznatky o problematice výroby vývojových vzorků DPS. Důraz je kladen zejména na požadovanou kvalitu, která vychází z uvedených norem. Teoretická část obsahuje metodiku na ...
 • Haighův diagram vybrané pružinové oceli 

  Zejdová, Lucie
  Tato diplomová práce se zaměřuje na únavové vlastnosti pružinové oceli 54SiCrV6. V teoretické části se zabývá vlastnostmi a použitím pružinové oceli a odezvou kovů na cyklické zatěžování. V rámci této diplomové práce byly ...
 • Hořčíkové slitiny 

  Březina, Matěj
  Tato studie se zabývá korozí a protikorozní ochranou hořčíku a hořčíkových slitin. Teoretická část popisuje vlastnosti hořčíku a jeho slitin. Poukazuje na jejich přednosti i nevýhody a rozebírá na co jsou jednotlivé typy ...
 • Materiály a technologie pro výrobu trialových kol 

  Debs, Martin
  Tato práce je zaměřena na materiálový rozbor biketrialového kola a jeho jednotlivých součástí. Cílem je provést shrnutí materiálů a technologií používaných při výrobě těchto kol. V práci jsou využity poznatky z teorie ...
 • Metalografie korozivzdorných ocelí 

  Krystýnová, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá metalografií korozivzdorných ocelí. V úvodu teoretické části je krátce shrnuta historie metalografie. Následně jsou zde shrnuty základní poznatky o metalografii, způsobu a metodách přípravy vzorků ...
 • Metalurgie a výroba odlitků z litiny s červíkovitým grafitem 

  Koběrský, František
  Tato diplomová práce se zabývá výrobou litiny s červíkovitým grafitem ve slévárně HEU-NISCH Brno, s.r.o. V úvodní části je popsána struktura, chemické složení, vlastnosti, způ-soby modifikace a očkování. V následující části ...
 • Optimalizace výrobního procesu 

  Hejzlar, Aleš
  Tato diplomová práce se věnuje optimalizaci procesu výroby. V práci je vyložena problematika třískového obrábění a soustružení. V praktické časti je analyzován proces výroby, navrhnut a vyhodnocen plánovaný experiment ...
 • Pasivace hořčíkových slitin 

  Tkacz, Jakub
  Přehled hořčíkových slitin a jejich vlastností. Přehled metalografických metod. Optimalizace metalografického leptání hořčíkových slitin.
 • Reaktivita a úprava vlastností kovových materiálů 

  Ševčíková, Barbora
  Předmětem bakalářské práce je zkoumání reaktivity a koroze materiálů, jmenovitě hořčíkových slitin. V teoretické části jsou stručně shrnuty dosavadní poznatky oboru koroze kovů se zaměřením na hořčíkové slitiny a uvedena ...
 • Snížení nákladů na výrobu odlitků ze slitin hliníku 

  Nováková, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá řešením nejzávažnějších vnitřních vad odlitků ze slitin hliníku litých do pískových forem ve společnosti Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. Řešení problematiky obsahuje popis problémových ...
 • Studium nízkocyklových únavových vlastností hořčíkové slitiny AZ31 s 0,5% vápníku. 

  Gejdoš, Pavel
  V této práci byly zjištěny mechanické a únavové vlastnosti hořčíkové slitiny AZ31 s 0,5 % vápníku, která byla odlita metodou squeeze casting. Kromě toho byla pozorována mikrostruktura této slitiny a provedeno fraktografické ...
 • Technologie svařování turbínových rotorů 

  Pivoňka, Vít
  Práce se zabývá veškerými možnostmi, kterými lze svařit turbíny rotorů, a to jak kořen, tak výplň svaru. Všechny tyto metody jsou důkladně rozebrány a popsány jejich vlastnosti, především velikost vneseného tepla při ...
 • Tepelná a mechanická odolnost zinkového povlaku 

  Horák, Karel
  Práce je zaměřena na studium tepelné degradace ochranného zinkového povlaku. Její velká část se zabývá strukturou jednotlivých přechodových fází a jejich uspořádáním, přičemž hlavní důraz je kladen na analýzu křehkých ...
 • Únavové vlastnosti vybrané pružinové oceli 

  Zejdová, Lucie
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium struktury a vlastností pruţinové oceli 54SiCr6 po aplikaci únavového zatěţování. Jejím cílem je dokumentovat strukturu a určit statické a zejména únavové charakteristiky materiálu.
 • Vliv mikrostruktury na hodnoty KV mikrolegované oceli 694F60 

  Abaidullin, Ilgiz
  Předmětem této diplomové práce bylo najít příčiny rozptylu hodnot KV-46 výkovku zkušebního kotouče 540 – 170 mm, vyrobeného z oceli A694 F60, a to na základě experimentálních výsledků získaných metodami světelné a elektronové ...
 • Vliv podmínek tuhnutí na strukturu a vlastnosti austenitických chromniklových ocelí 

  Ambrož, Ondřej
  Práce se zabývá vlivem podmínek tuhnutí na mechanické vlastnosti a strukturu austenitických korozivzdorných ocelí. První část zahrnuje rozdělení korozivzdorných ocelí a základní seznámení s problematikou dosažení požadovaných ...