Now showing items 1-20 of 40

 • Analýza citlivosti lidského sluchu 

  Tinka, Dominik
  Cílem této bakalářské práce je vyhodnocení změny citlivosti lidského sluchu pomocí navržené mobilní aplikace. Na základě získaných teoretických poznatků je realizována mobilní aplikace schopná provádět audiometrické měření. ...
 • Analýza moderních technologií výroby čelního ozubení. 

  Vejrek, Tomáš
  Analýza moderních technologií výroby čelního ozubení s porovnáním a vyhodnocením. Popis jednotlivých technologií a metod při výrobě čelního ozubení, s konstrukčními prvky čelního ozubení a porovnání vhodnosti použití metod, ...
 • Cenová mapa nájmů nebytových prostor v Olomouci. 

  Švec, Jakub
  Předmětem práce je vytvoření cenové mapy nebytových prostor krajského města Olomouce. Před vznikem cenových map bude provedena analýza jednotkových cen kancelářských a komerčních prostor pomocí porovnávací metody. Vstupními ...
 • Diagnostika železobetonových objektů s použitým systémem zvedaných stropů 

  Čeřovský, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na diagnostiku železobetonových skeletových konstrukcí s použitým systémem zvedaných stropů. První část práce se zabývá problematikou způsobu návrhu a výstavby těchto objektů. V další ...
 • Evoluční modely pro vyhodnocení příbuznosti organismů 

  Gregorová, Kateřina
  Práce je zaměřená na studium a popis evolučních modelů pro vyhodnocení evoluční vzdálenosti DNA sekvencí a proteinových sekvencí v aminokyselinové a kodónové reprezentaci. V rámci této práce byl vytvořen program, který ...
 • Experimentální analýza proudu vzduchu z vyústky přístrojové desky osobního vozu s využitím kouřové metody a návrh hodnocení kvality vyústky 

  Krška, Lukáš
  Cílem této práce byla analýza proudu vzduchu z pravé vyústky s použitím kouřové metody a nalezení řešení, jak je aplikovat. Dalším úkolem bylo vytvoření metodiky pro zjištění dolního a horního úhlu mezního vertikálního ...
 • Geografické informační systémy 

  Bílek, Ondřej
  Tato diplomová práce se věnuje problematice geografických informačních systémů, analýze ko- merčních i volně šiřitelných softwarových nástrojů pro GIS, analýzou vektorové a rastrové reprezentace geografických dat, jakožto ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Faltejsková, Jana
  Bakalářská práce hodnotí finanční situaci podniku Fibertex, a.s. v období let 2007 – 2011 pomocí vybraných základních metod finanční analýzy. Na základě zjištěných údajů jsou navržena doporučení, která by měla vést ke ...
 • Jednotky vřeten obráběcích strojů: aktivní kompenzace průhybu nástroje 

  Zarboch, Jaromír
  Řezné síly při procesu frézování zpusobují ohyb nástroje. Existuje několik metod pro jeho kompenzaci. Tato práce se zabývá metodou aktivní kompenzace ohybu nástroje, která pomocí piezoaktuátoru natáčí adaptronické vřeteno ...
 • Kořeny moravské urbanistické struktury 

  Mohelník, Ladislav
  Studium architektonických a urbanistických konceptů i jejich aplikaci v praxi, s ohledem na jejich historický kontext, je předmětem dalšího zájmu. Jde přitom především o odvěkou snahu člověka dosáhnout harmonického stavu ...
 • Methods For Verification Of Parameters Of Magnetic Field Sensors 

  Krejčí, Jakub (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  Many new sensors appear at the market and occasionally it is required to test specification given by producer. Usually are given conditions of measurement, but the procedure stays undercover. The aim of this article is to ...
 • Metody zviditelnění hranic původních austenitických zrn v ocelích 

  Gamanov, Štěpán
  Bakalářská práce se zabývá metodami zviditelnění původního austenitického zrna v ocelích. Cílem bylo popsat základní metody a prakticky je demonstrovat na vzorcích. Teoretická část se zabývá významem austenitického zrna a ...
 • Měření tepové frekvence 

  Jiřík, Ondřej
  Tato práce se zabývá měřením parametru tepové frekvence. Jedním z cílů práce je shrnutí metod pro měření tepové frekvence, z jakých veličin je možné tepovou frekvenci odvodit a následně vyhodnotit. Zabývá se i přesností ...
 • Měření tloušťky vrstev 

  Záhorský, Zbyněk
  Tato práce popisuje metody měření tenkých vrstev na kovových a nekovových materiálech. Popisuje problematiku jednotlivých metod a jejich fyzikální principy. Zabývá se nejnovějšími technologiemi (SIDSP), které by měli ...
 • Návrh na zlepšení kvality výrobního procesu u firmy BONAR a.s 

  Hrochová, Simona
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu řízení kvality výrobního procesu firmy BONAR a.s. a předkládá doporučení a návrhy metod pro jeho zlepšení. Navrhovaná část pomocí metod a nástrojů řeší zjištěné neshody ...
 • Návrh údržbových prací pro malý dopravní letoun 

  Bednář, Ondřej
  Cílem této diplomové práce je navrhnout údržbové práce pro malý dopravní letoun. Tato diplomová práce je zaměřena na přehled činností, které jsou prováděny při údržbě malých dopravních letounů s kapacitou kolem padesáti ...
 • Návrh změny podnikového procesu 

  Nováková, Johana
  Tato práce se zabývá problematikou procesního řízení v oblasti identifikace úspor s cílem analýzy vybraného procesu a vytvoření návrhu vylepšení stávajícího procesu z hlediska efektivity. Popisuje procesní řízení, modelování ...
 • Obslužný software pro CCD kameru používanou pro elektroluminiscenci 

  Kuttelwascher, Pavel
  Práce se zabývá optimalizací diagnostiky defektů fotovoltaických článků v temné komoře pomocí nového ovládacího softwaru pro použitou CCD kameru. V úvodních kapitolách je rozebrána současná situace s diskuzí možných řešení. ...
 • Oceňování lidských zdrojů pro případné další využití 

  Adlofová, Petra
  V této práci se věnuji oceňování lidských zdrojů pro další případné využití. V teoretické části se věnuji rozboru jednotlivých pojmů týkající se oceňování, podniku a lidských zdrojů. V empirické části se věnuji ocenění ...
 • Porovnání cen bytového domu v k.ú. Bučovice stanovených dle platných oceňovacích předpisů 

  Černý, Michal
  Diplomová práce seznamuje s dvěma různými možnostmi ocenění nemovitosti. S důrazem na odlišné vlastnictví bytového domu. V prvním případě se na budovu nahlíží jako na celek a je využita kombinace výnosového a nákladového ...