Now showing items 1-20 of 61

 • Ekonomické posouzení stavebního podniku pomocí finanční analýzy 

  Vodica, Martin
  Bakalářská práce se zabývá posouzením finanční situace vybraného podniku pomocí finanční analýzy a jejích metod. Finanční situace a její analýza vychází z vybraných účetních výkazů podniku za určité období. Cílem práce je ...
 • Finanční analýza podniku a návrhy na její zlepšení 

  Duchoň, Adrián Andrej
  Bakalárska práca je zameraná na zhodnotenie doterajšieho ekonomického vývoja podniku pomocou finančnej analýzy v období 2014 – 2018. Prvá časť bakalárskej práce sa zaoberá teoretickými poznatkami. V druhej časti práce je ...
 • Hodnocení ekonomické a finanční situace podniku. 

  Suchomelová Vašíčková, Iveta
  Diplomová práce se zabývá metodami finanční analýzy a jejich použitím při hodnocení ekonomické a finanční situace podniku. Diplomová práce je rozdělena do tří částí – teoretické, analytické a praktické. V teoretické části ...
 • Hodnocení finanční situace a efektivnosti vybraných stavebních podniků 

  Hutkay, Tomáš
  Diplomová práce řeší hodnocení výkonnosti vybraných stavebních podniků v letech 2010 až 2014. Zaměřuje se na zhodnocení finanční situace a srovnání vývoje těchto stavebních podniků. Nástrojem pro zhodnocení výkonnosti a ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Červený, Pavel
  Cílem této práce je vypracovat souhrn konkrétních postupů, které umožní zlepšit podnikatelskému subjektu jeho finanční situaci a zaměřit se na eliminaci nevyhovujících finančních ukazatelů. V této práci jsou použity nástroje ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Brázdová, Andrea
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti Ptáček – velkoobchod, a.s. v letech 2010-2014 za použití vybraných metod finanční analýzy. První část práce popisuje teoretická východiska, která jsou ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Doláková, Hana
  Cílem této diplomová práce je posoudit úroveň finančního zdraví společnosti Sladovny Soufflet ČR, a.s. na základě elementárních metod finanční analýzy. V návaznosti na syntézu výsledku jsou formulována doporučení na řešení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Šťastná, Michaela
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace vybraného podniku a návrhy na její zlepšení. Práce je rozdělena na tři části. První část je teoretická, v níž je popsána finanční analýza a jednotlivé finanční ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Štollerová, Radka
  Cílem této bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti ve sledovaném období 2012-2016 s pomocí jednotlivých finančních ukazatelů a na základě získaných výsledků navrhnout opatření, která by vedla ke zlepšení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kovanda, Patrik
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti FERMAT CZ v letech 2012 až 2016 za pomocí ukazatelů finanční analýzy. Z výsledných výpočtů jsou poté navrhnuty změny, které by měly vést ke zlepšení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Vaverková, Pavla
  Tato bakalářská práce je zaměřena na posouzení finanční situace společnosti BILLA, spol. s r. o. za období 2010 – 2015 na základě vybraných ukazatelů finanční analýzy. Práce je rozdělena do tří částí. První část se zabývá ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kryl, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřená na zhodnocení finanční situace firmy MVVS s.r.o. a návrhy na její zlepšení. Pro výpočty jsem použil roky 2012 až 2018. První část mé práce je zaměřená na teorii, kde jsem objasnil pojmy, metody ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Prokopová, Barbora
  Bakalářská práce je věnována finančnímu hodnocení firmy Top Advert, s.r.o. za období 2010 - 2015. Má práce je rozdělena do dvou částí. První se zabývá teoretickými východisky k dané problematice a jejich popisem. Praktická ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Pivoňka, Ondřej
  Cílem diplomové práce je posoudit úroveň finančního zdraví podniku na základě elementárních metod finanční analýzy a na základě syntézy výsledků formulovat doporučení na řešení problémových oblastí. Teoretická část definuje ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kouřil, Petr
  Tato bakalářská práce hodnotí finanční zdraví podnikatelského subjektu za období 2005-2009. V průběhu zpracování bakalářské práce byly aplikovány vybrané metody finanční a strategické analýzy, diagnostikovány silné a slabé ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Novák, Pavel
  Diplomová práce zhodnocuje ekonomickou situaci společnosti Svoboda a syn, s.r.o. s využitím vybraných metod finanční analýzy. Vstupní data pro finanční analýzu vychází z oficiálních účetních výkazů společnosti. Teoretická ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Charvát, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu určité firmy. Pomocí výpočtu ukazatelů a zjištění celkového stavu firmy vyvodíme opatření. Důležité je zlepšení dosavadní situace firmy a vytvoření návrhu na její zlepšení.
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Sigmundová, Zuzana
  Diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti Z Studio s.r.o. v letech 2005 – 2009 na základě vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje doporučení a návrhy možných řešení ke zlepšení stávajícího stavu a upevnění ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hnátnická, Jitka
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace podniku VVS Verměřovice s.r.o. za období 2014–2017. V první části je obsažena teorie, ve které jsou popsány jednotlivé metody finanční analýzy. Tyto metody ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Maléř, Antonín
  Cílem této práce je zhodnotit současnou finanční situaci vybraného podniku na základě vybraných metod finanční analýzy a navrhnout opatření, která by mohla finanční situaci zlepšit.