Now showing items 1-8 of 8

 • Komparace oceňování dlouhodobého hmotného majetku dle České účetní legislativy a dle IAS/IFRS 

  Palatová, Radka
  Tato bakalářské práce se zabývá srovnáním rozdílů metod ocenění dlouhodobého hmotného majetku a to dle České účetní legislativy a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IAS/IFRS. Na základě komparace těchto přístupů ...
 • Ocenění podniku 

  Mlaskačová, Marcela
  Předmětem diplomové práce je ocenění podniku pomocí výnosové metody diskontovaného peněžního toku. V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy, důvody pro oceňování a jednotlivé přístupy k oceňování. Praktická ...
 • Oceňování nemovistostí pro hypoteční úvěry v podmínkách ČR 

  Simanová, Dominika
  Předmětem této bakalářské práce je oceňování nemovitého majetku pro hypoteční úvěry. Teoretická část zahrnuje základní pojmy, které se vážou s problematikou oceňování a také metody, kterými lze ocenění provést. Praktická ...
 • Oceňování podniku 

  Pospíšilová, Jana
  Předmětem diplomové práce je tržní oceňování podniku. Teoretická část obsahuje poznatky z odborné literatury a přístupy pro oceňování podniku. Praktická část se zabývá samotným oceněním společnosti na základě výnosové ...
 • Oceňování stavebního podniku 

  Suchánová, Katarína
  Diplomová práca sa zameriava na určenie hodnoty stavebného podniku. V teoretickej časti popisuje základné pojmy, metódy a analýzy používané pri oceňovaní. V prípadovej štúdii sú tieto analýzy aplikované na konkrétnom ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Benušová, Eva
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku Orionreal, spol. s r.o. k datu 31. 12. 2015. Práce je rozdělená do tří dílčích částí. Teoretická část je zaměřená na rešerši odborné literatury zabývající se ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Malásková, Dominika
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty společnosti INTEKA Brno spol. s r.o. Teoretická část práce obsahuje odbornou literární rešerši, která se soustředí na teorii spojenou s oceňováním podniku. Analytická část se ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Žáková, Marie
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku společnosti FAGRON a.s. na základě výnosových metod oceňování. V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy a metody oceňování. Detailně jsou zde popsány ...