Now showing items 1-20 of 35

 • Analýza citlivosti lidského sluchu 

  Tinka, Dominik
  Cílem této bakalářské práce je vyhodnocení změny citlivosti lidského sluchu pomocí navržené mobilní aplikace. Na základě získaných teoretických poznatků je realizována mobilní aplikace schopná provádět audiometrické měření. ...
 • Analýza technologie výroby řetězových kol. 

  Březina, Stanislav
  Analýza technologie výroby ozubených kol s porovnáním a vyhodnocením. Popis jednotlivých druhů řetězových převodů a kol. Popis jednotlivých technologií a metod při výrobě řetězových kol a porovnání vhodnosti použití ...
 • Cenová mapa nájmů nebytových prostor v Olomouci. 

  Švec, Jakub
  Předmětem práce je vytvoření cenové mapy nebytových prostor krajského města Olomouce. Před vznikem cenových map bude provedena analýza jednotkových cen kancelářských a komerčních prostor pomocí porovnávací metody. Vstupními ...
 • Diagnostika železobetonových objektů s použitým systémem zvedaných stropů 

  Čeřovský, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na diagnostiku železobetonových skeletových konstrukcí s použitým systémem zvedaných stropů. První část práce se zabývá problematikou způsobu návrhu a výstavby těchto objektů. V další ...
 • DIY technologie v digitálním sochařství 

  Váňa, Dušan
  Disertační práce se zaměřuje na pátrání po přítomnosti technologií DIY (Do It Yourself) v praxi tzv. digitálního sochařství, a to od počátků tohoto progresivního způsobu tvorby až po současnost. Práce prostřednictvím tří ...
 • Evoluční modely pro vyhodnocení příbuznosti organismů 

  Gregorová, Kateřina
  Práce je zaměřená na studium a popis evolučních modelů pro vyhodnocení evoluční vzdálenosti DNA sekvencí a proteinových sekvencí v aminokyselinové a kodónové reprezentaci. V rámci této práce byl vytvořen program, který ...
 • Geografické informační systémy 

  Bílek, Ondřej
  Tato diplomová práce se věnuje problematice geografických informačních systémů, analýze ko- merčních i volně šiřitelných softwarových nástrojů pro GIS, analýzou vektorové a rastrové reprezentace geografických dat, jakožto ...
 • Jednotky vřeten obráběcích strojů: aktivní kompenzace průhybu nástroje 

  Zarboch, Jaromír
  Řezné síly při procesu frézování zpusobují ohyb nástroje. Existuje několik metod pro jeho kompenzaci. Tato práce se zabývá metodou aktivní kompenzace ohybu nástroje, která pomocí piezoaktuátoru natáčí adaptronické vřeteno ...
 • Metody zviditelnění hranic původních austenitických zrn v ocelích 

  Gamanov, Štěpán
  Bakalářská práce se zabývá metodami zviditelnění původního austenitického zrna v ocelích. Cílem bylo popsat základní metody a prakticky je demonstrovat na vzorcích. Teoretická část se zabývá významem austenitického zrna a ...
 • Měření tepové frekvence 

  Jiřík, Ondřej
  Tato práce se zabývá měřením parametru tepové frekvence. Jedním z cílů práce je shrnutí metod pro měření tepové frekvence, z jakých veličin je možné tepovou frekvenci odvodit a následně vyhodnotit. Zabývá se i přesností ...
 • Měření tloušťky vrstev 

  Záhorský, Zbyněk
  Tato práce popisuje metody měření tenkých vrstev na kovových a nekovových materiálech. Popisuje problematiku jednotlivých metod a jejich fyzikální principy. Zabývá se nejnovějšími technologiemi (SIDSP), které by měli ...
 • Návrh na zlepšení kvality výrobního procesu u firmy BONAR a.s 

  Hrochová, Simona
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu řízení kvality výrobního procesu firmy BONAR a.s. a předkládá doporučení a návrhy metod pro jeho zlepšení. Navrhovaná část pomocí metod a nástrojů řeší zjištěné neshody ...
 • Návrh údržbových prací pro malý dopravní letoun 

  Bednář, Ondřej
  Cílem této diplomové práce je navrhnout údržbové práce pro malý dopravní letoun. Tato diplomová práce je zaměřena na přehled činností, které jsou prováděny při údržbě malých dopravních letounů s kapacitou kolem padesáti ...
 • Návrh změny podnikového procesu 

  Nováková, Johana
  Tato práce se zabývá problematikou procesního řízení v oblasti identifikace úspor s cílem analýzy vybraného procesu a vytvoření návrhu vylepšení stávajícího procesu z hlediska efektivity. Popisuje procesní řízení, modelování ...
 • Obslužný software pro CCD kameru používanou pro elektroluminiscenci 

  Kuttelwascher, Pavel
  Práce se zabývá optimalizací diagnostiky defektů fotovoltaických článků v temné komoře pomocí nového ovládacího softwaru pro použitou CCD kameru. V úvodních kapitolách je rozebrána současná situace s diskuzí možných řešení. ...
 • Oceňování lidských zdrojů pro případné další využití 

  Adlofová, Petra
  V této práci se věnuji oceňování lidských zdrojů pro další případné využití. V teoretické části se věnuji rozboru jednotlivých pojmů týkající se oceňování, podniku a lidských zdrojů. V empirické části se věnuji ocenění ...
 • Plánování optimální trajektorie letadla s překážkami 

  Očenáš, Marek
  Cílem této diplomové práce je implementace plánování optimální trajektorie letadla letícího v nižších výškách, které se musí vyhýbat překážkám. Pro metodu plánování se předpokládá statické a předem známé prostředí. V této ...
 • Porovnání cen bytového domu v k.ú. Bučovice stanovených dle platných oceňovacích předpisů 

  Černý, Michal
  Diplomová práce seznamuje s dvěma různými možnostmi ocenění nemovitosti. S důrazem na odlišné vlastnictví bytového domu. V prvním případě se na budovu nahlíží jako na celek a je využita kombinace výnosového a nákladového ...
 • Porovnání hodnocení stavu mostů v SRN a ČR 

  Víša, Ondřej
  Se stále rostoucím věkem, množstvím a zvyšujícími nároky na kvalitu mostních konstrukcí je úloha hodnocení jejich stavu jak v České republice, tak v Německu stále důležitější. Tato bakalářská práce porovnává ve své teoretické ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Kalužík, Jakub
  Tato práce se věnuje posouzení informačního systému firmy a návrhu jeho změn. Základem části této práce nazvané Teoretická východiska práce je objasnění pojmu týkajících analýzy informačních systémů, kterými jsou především ...