Now showing items 1-20 of 22

 • Analýza rizik v novelizované normě ISO 9001 

  Lacko, Branislav (Akademické nakladatelství CERM, 2018-10)
  Příspěvek popisuje novou verzi normy systémů řízení kvality ISO 9001, obohacenou o hledisko aplikace řízení rizik. Jsou vysvětleny cíle a principy tohoto přístupu a uveden přehled souvisejících norem. Příspěvek doporučuje ...
 • Návrh podnikatelského záměru na založení cukrárny 

  Koubek, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením návrhu podnikatelského záměru pro založení cukrárny. Cílem této bakalářské práce je zpracování podkladů k zahájení podnikatelské činnosti ve výrobě a prodeji cukrářských výrobků. V ...
 • Návrh projektu "Dodávka osvětlení pro kompresorovnu podzemního zásobníku plynu v Třanovicích" ve firmě GENERI, s.r.o. 

  Složilová, Lenka
  Předmětem této bakalářské práce je analýza a následný návrh alternativních řešení reálného projektu za použití vybraných metod řízení projektů. Výstupem práce bude analýza a návrh řešení, které budou v budoucnu využity ...
 • Návrh projektu a využití metodiky projektového managementu pro vybranou akci 

  Ontlová, Veronika
  Diplomová práce se zaměřuje na praktické využití metod projektového managementu pro návrh řešení projektu Okruhové Dny. Práce je nejprve zaměřena na specifikaci teoretických poznatků dané problematiky, načež navazuje ...
 • Návrh projektu pro založení obchodního podniku 

  Miller, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem projektu pro založení obchodní společnosti, která bude působit na trhu v USA. Po teoretickém nastínění problematiky autor zpracovává studii proveditelnosti, která slouží jako podklad pro ...
 • Návrh projektu rozšíření výrobních kapacit 

  Cebáková, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá využitím projektového řízení v praxi na konkrétní projekt pro rozšíření výrobní kapacity. V první části jsou specifikovány jednotlivé metody, které jsou použity v praktické části bakalářské práce. ...
 • Rizika insolvenčního řízení a jeho prevence 

  Sochorová, Ingrid
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením rizik v průběhu osobního bankrotu a rizik, která plynou z častého půjčování a zadlužování. Cílem je navrhnout opatření, která daná rizika sníží.
 • Rizikové inženýrství v české energetice 

  Míčková, Petra
  Práce se zaměřuje na oblast řízení rizik v české energetice, seznamuje s jejím fungováním a souvislostmi. Dále přibližuje některé obecné principy managementu rizik, jejich význam v energetice a energetických projektech. ...
 • Řízení rizik projektu 

  Bardoň, Marek
  Diplomová práce popisuje proces projektového řízení v případě projektu realizace marketingové kampaně nové produktové řady JOBST® v oblasti zdravotnictví. První část práce se zabývá základy projektového managementu, analýze ...
 • Řízení rizik projektu 

  Kolek, Luboš
  Hlavním cílem této diplomové práce je zpracovat a navrhnout proces řízení rizik vybraného projektu. Pro dosažení hlavního cíle byla provedena analýza současného stavu, zpracovány strategické analýzy a aplikovány speciální ...
 • Řízení rizik projektu 

  Sáňková, Dominika
  Tato diplomová práce se zaměřuje na řízení rizik vybraného projektu modernizace obchodního centra Avion shopping park. V první části jsou vytyčena teoretická východiska pro vypracování diplomové práce. Druhou částí je ...
 • Řízení rizik projektu dostavby jaderné elektrárny 

  Nejedlý, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na řízení rizik vybraného projektu dostavby jaderné elektrárny. V první části práce jsou vytyčena teoretická východiska. Ve druhé části jsou definovány cíle, kterých má být dosaženo. Třetí část ...
 • Řízení rizik projektu modernizace kalírny 

  Chuchma, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním návrhu projektu ve vybraném strojírenském podniku, včetně analýzy rizik a návrhu procesu monitorování rizik. Pro dosažení hlavního cíle byla zpracována analýza současného stavu ...
 • Řízení rizik projektu v konkrétní společnosti 

  Sobotka, Michal
  Tato diplomová práce je zaměřená na řízení rizik v konkrétním projektu v konkrétní společnosti. Úvodní část se zabývá principy věrnostních programů v současnosti, formulaci cílů práce a použitou metodikou. Analytická část ...
 • Řízení rizik projektu v konkrétní společnosti 

  Burianová, Eva
  Diplomová práce se zabývá procesem projektového řízení, který bude řešit řízení rizik projektu ve vybrané společnosti. Pro dosažení hlavního cíle jsou využity metody projektového managementu. Podstatnou částí diplomové ...
 • Řízení rizik projektu ve vybrané organizaci 

  Šplíchal, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá řízením rizik vybraného projektu ve stavební firmě, zpracování možných rizik a návrhem případných opatření. Pro dosažení hlavního cíle jsou využity metody projektového managementu. Podstatnou ...
 • Řízení rizik projektu ve vybrané společnosti 

  Bendová, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá řízením rizik vybraného projektu zavádění vlastní výroby v oboru cukrářství, zpracováním procesu možných rizik a návrhem případných opatření. Pro dosažení hlavního cíle byla vytvořena analýza ...
 • Řízení rizik projektu ve vybrané společnosti 

  Tůma, Radek
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku řízení rizik projektu výstavby nové haly ve společnost Huhtamaki Česká republika, a.s. První část diplomové práce je věnována teoretickým poznatkům projektového managementu, ...
 • Řízení rizik ve stavebním podniku 

  Pelikánová, Kateřina
  Bakalářská práce pojednává o řízení rizik ve stavebním podniku, se zaměřením na projektová rizika. Teoretická část práce je zaměřena na základní rozdělení rizik, vysvětlení pojmů spojené s tímto problémem a dále analýzou ...
 • Využití nástrojů projektového managementu při tvorbě firemní identity 

  Matušů, Milan
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku projektového managementu při plánování projektu tvorby vizuální identity spolu s fotografováním produktů a tvorbou webové grafiky pro zadavatele. Mimo samotné plánování projektu ...