Now showing items 1-19 of 19

 • Analýza využití řešiče Code_Aster při řešení mezního stavu únavové pevnosti 

  Busta, Michal
  Tato závěrečná práce se zabývá analýzou využití řešiče Code_Aster při výpočtech týkajících se mezního stavu únavové pevnosti. První částí je rešerše možností únavového posouzení v řešiči Code_Aster a druhou částí je následná ...
 • Deformačně a napěťová analýza čelisti se zubním implantátem MTI 

  Petrlíková, Helena
  Tato práce je zaměřena na deformačně napěťovou analýzu čelisti s aplikovaným žiletkovým zubním implantátem firmy MTI*. V jejím úvodu je provedena rešeršní studie dostupné literatury. Řešení deformace a napjatosti soustavy ...
 • Deformačně a napěťová analýza čelisti se zubním implantátem VNI 

  Školník, Roman
  Diplomová práce se zabývá deformačně napěťovou analýzou čelisti se zubním implantátem. Zubní implantáty mají funkci umělé náhrady chybějících zubů, které jsou upevněné přímo v čelisti. Implantát tvoří v ústní dutině pilíř, ...
 • Hydraulický topný lis se jmenovitou silou 600 kN 

  Tyburec, Adam
  Tato bakalářská práce obsahuje konstrukční návrh hydraulického lisu s topnými deskami. Je proveden výpočet pohonu lisu, návrh uspořádání lisu, návrh hydraulického obvodu, analytický výpočet hydraulického válce a optimalizace ...
 • Metodika výpočtu kritických otáček elektrických strojů točivých 

  Sedláček, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem metodiky výpočtu kritických otáček elektrických strojů točivých. Cílem práce je sestavit konečnoprvkový model modelové rotorové soustavy, určit vlastní frekvence pro vykreslení Campbellova ...
 • Měření a modelování skutečných impedančních výsledků v závislosti na poloze snímacích elektrod 

  Haňka, Jiří
  Obsah této práce je směřován na řešení problematiky měření impedančních charakteristik dielektrických materiálů, zejména keramik, za pomocí simulace připojení elektrod na mě- řený vzorek. V práci je popsáno měření impedancí ...
 • Návrh konstrukce překládacího vozu 

  Nepovím, Ondřej
  První část diplomové práce je zaměřena na rešeršní studii vysokopevnostních ocelí. Práce dále obsahuje koncepční návrh nosné konstrukce překládacího vozu s použitím vysokopevnostních materiálů. Tato konstrukce je kompatibilní ...
 • Návrh sanace sesuvu 

  Poruba, Michal
  Úkolem diplomové práce s názvem „Návrh sanace sesuvu“ je, na základě získaných znalostí o problematice svahových sesuvů a jejich možných řešení, stanovit z poskytnutých podkladů příčiny vzniku sesuvu na silnici II. třídy ...
 • Návrh zastřešení železobetonovou skořepinou 

  Buřič, Pavel
  Cílem této práce je studovat chování tenkých železobetonových skořepin s velkým rozpětím, které přesahuje 200 m. Hlavním cílem je najít ideální tvar takovéto konstrukce, abychom zajistili pouze tlakové namáhání bez účinku ...
 • Numerické modelování periodických struktur 

  Nešpor, Dušan
  Práce se zabývá zkoumáním dynamického elektromagnetického pole na periodických strukturách. Pozornost je zaměřena na tři hlavní typy rezonančních struktur, podle možnosti jejich využití. Prvním typem jsou materiály realizující ...
 • Ověření možnosti využití tahové deformace při Hopkinsonově testu 

  Dohnal, Ivo
  Dizertační práce pojednává o možnosti provádění dynamických tahových zkoušek. K tomuto účelu je využíváno zařízení Hopkinsonovy dělené tyče (dále jen SHPBT). Základní konstrukce zařízení je určená k provádění dynamických ...
 • Rám kabiny výtahu 

  Vosika, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem lanového trakčního výtahu pro nosnost 1600 kg. Výpočet ukotvení vodítek určených pro tuto konstrukci a jejich pevnostní kontrola. Analýza rámu metodou konečných prvků. ...
 • Rešeršní studie tumorózních TEP kolenního a kyčelního kloubu 

  Věžníková, Tereza
  Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou tumorózních totálních endoprotéz kolenního a kyčelního kloubu. Tumorózní náhrady se uplatňují u pacientů, kteří v důsledku kostních nádorů utrpěli kostní ztráty a znamenají ...
 • Stabilitní analýza štíhlých výškových konstrukcí 

  Nevřalová, Jana
  Práce se zaměřuje na statickou analýzu zjednodušených modelů a jejich vzájemné porovnání u vybrané výškové budovy. Je věnována pozornost rozdílům v geometrii jednotlivých modelů a vlivu dimenze (prutové nebo plošné, případně ...
 • Staticky neurčité prutové soustavy 

  Sedláček, Radek
  Bakalářská práce je zaměřena na řešení prutových soustav a to především staticky neurčitých. Nejprve je uveden teoretický základ prutových soustav, dále popis vybraných metod pro řešení staticky určitých prutových soustav ...
 • Vysokovýklopná lopata pro nakladač 

  Rajdl, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem vysokovýklopné lopaty pro nakladač Komatsu WA380. Cílem je nalézt konstrukční řešení vysokovýklopné lopaty pro minimální výsypnou výšku 4 500 mm, šířku lopaty 3 000 mm a objem lopaty ...
 • Výpočet únosnosti a deformací silničního mostu a porovnání s naměřenými hodnotami 

  Štekbauer, Hynek
  Náplní této práce je naměření deformací silničního mostu při přejezdu soupravy s nadměrným nákladem, sestavení modelu pro výpočet a následné porovnání naměřených hodnot svislé deformace s teoretickými výpočty. Určení ...
 • Výpočtová analýza rovnání čtvercových tyčí 

  Šebek, František
  Dnešní požadavky ve strojírenském průmyslu si žádají přesnější operace a efektivnější technologie. Cílem této práce je analýza rovnání čtvercových tyčí. Hlavním problémem je nastavení rovnacího stroje pro zadané materiálové ...
 • Železobetonová skeletová konstrukce 

  Hons, Filip
  Diplomová práce je zaměřena na návrh monolitické železobetonové konstrukce vícepodlažního objektu, který tvoří 2 podzemní a 6 nadzemních podlaží. V práci jsou řešeny dvě různé desky a to deska nad 1.NP a deska nad 3.NP, ...