Now showing items 1-2 of 2

  • Měření výškové polohy těžiště vozidla 

    Fedra, Tomáš
    Tato diplomová práce se zabývá mením výškové polohy tžišt vozidla. V první ásti jsou popsány všechny metody pro mení výškové polohy. Druhá ást se zabývá návrhem mícího zaízení. Toto zaízení je analyzováno Metodou Konených ...
  • Výpočet magnetického pole transformátoru pomocí odporové sítě 

    Bláha, Martin
    Práce se zabývá návrhem odporov-vodivostní sít. Pomocí této sít je modelován transformátor. Na modelu se provedou simulace v programech PSpice a Simscape. Pro vyhodnocení výsledk byly použity hodnoty zjištné pomocí metody ...