Now showing items 1-17 of 17

 • Aggregation and Analysis of Social Network Contents 

  Horák, Matěj
  Tato práce se zabývá ziskem zvolené části obsahu sociálních sítí a jeho následnou analýzou. Cílem práce je platforma propojující jednotlivé sociální sítě, která dokáže agregovat obsah těchto sítí podle definovaných témat ...
 • Analytický nástroj pro generování bicích triggerů z downmix záznamu 

  Konzal, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací nástroje pro generování časových triggerů bicí soupravy z downmix záznamu. V práci je popsáno předzpracování vstupního zvukového signálu a metody pro klasifikaci úderů. ...
 • Analýza experimentálních EKG záznamů 

  Maršánová, Lucie
  Tato práce se zabývá analýzou experimentálních elektrogramů získaných z izolovaných králičích srdcí. V teoretické části práce jsou popsány principy elektrokardiografie, projevy patologické srdeční činnosti v EKG záznamu, ...
 • Detekce fibrilace síní v dlouhodobých signálech EKG 

  Polcer, Simon
  Bakalářská práce se zabývá automatickou detekcí síňových fibrilací v dlouhodobých signálech EKG. Nejprve přináší popis elektrofyziologie srdce, síňové fibrilace a automatických metod pro jejich detekci. První metoda ...
 • Detekce fibrilace síní v EKG 

  Prokopová, Ivona
  Fibrilace síní patří mezi nejčastěji se vyskytující poruchy srdečního rytmu, vyznačující stále vzrůstající prevalencí a incidencí v ČR i ve světě. Výskyt fibrilace síní je uváděn na úrovni 2-4 % populace, avšak vzhledem k ...
 • Detekce fibrilace síní v krátkodobých EKG záznamech 

  Ambrožová, Monika
  Fibrilace síní je diagnostikována u 1-2 % populace, v příštích dekádách se očekává výrazný nárůst počtu pacientů s touto arytmií v souvislosti se stárnutím populace a vyšším výskytem některých onemocnění, která jsou ...
 • Evoluční model s učením (LEM) pro optimalizační úlohy 

  Grunt, Pavel
  Tato práce se zabývá evolučním modelem s učením, relativně novou evoluční optimalizační metodou používající klasifikační algoritmy. Její optimalizační průběh je řízen dle charakteristiky rozdílu skupiny nejlepších od skupiny ...
 • Identifikace typu obratlů z CT dat s využitím metod strojového učení 

  Matoušková, Barbora
  Identifikace typu obratlů pomocí strojového učení je důležitý úkol pro usnadnění práce lékařů. Tento úkol je znesnadněn mnoha faktory. Za prvé se CT snímky páteře obvykle provádí u pacientů s patologiemi jako jsou léze, ...
 • Nástroj pro predikci atributů životního stylu na základě metagenomických dat z tlustého střeva 

  Kubica, Jan
  Tato práce se zabývá analýzou lidského mikrobiomu na základě metagenomických dat z tlustého střeva. Předmětem zkoumání je zastoupení bakterií na různých taxonomických úrovních v závislosti na životním stylu jedince. Byl ...
 • Praktické testování metod analýzy spolehlivosti v konkrétních obvodových aplikacích 

  Buba, Ondřej
  Tato diplomová práce pojednává o metodách použitelných pro analýzu spolehlivosti (diagnostiku) obvodu v konkrétních obvodových aplikacích. Zabývá se analýzou jednotlivých poruch ve frekvenční, časové i DC oblasti. Jednotlivé ...
 • Přesná segmentace obrazových dat 

  Svoboda, Jan
  Práce pojednává o tvorbě rozšiřujícího modulu pro platformu 3D Slicer. Jádro modulu je implementací klasifikátoru Support Vector Machines, jenž je využíván k segmentaci obrazových dat. Obrazová data byla poskytnuta lékaři ...
 • Příznaky pro analýzu a klasifikaci buněk ve snímcích z holografického mikroskopu 

  Navrátilová, Markéta
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou příznaků používaných při analýze snímků buněk pořízených holografickým mikroskopem a pro jejich klasifikaci. Popisuje jednotlivé příznaky, stejně tak jako nástroje pro klasifikaci. ...
 • Rozpoznání displeje embedded zařízení 

  Novotný, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá využitím metod strojového učení v oblasti počítačového vidění pro klasifikaci neznámých obrazů. V první části je provedena rešerše dostupných metod strojového učení, jejich limitace a vhodnost ...
 • Rozpoznávání hudební nálady a emocí za pomoci technik Music Information Retrieval 

  Smělý, Pavel
  Tato práce se zabývá oblastí Music Information Retrieval, přesněji její podoblastí zaměřující se na rozpoznávání hudebních emocí s názvem Music Emotion Recognition. Počáteční kapitoly práce se věnují obecnému přehledu a ...
 • Srovnání správnosti klasifikace pomocí tradičních modelů a meta-modelů 

  Zapletal, Ondřej
  Tato práce se zabývá empirickým porovnáváním tradičních modelů a meta-modelů v úlohách klasifikace. Na 20 datových souborech je statisticky porovnána přesnost 12 modelů programu RapidMiner. V druhé části je popsána ...
 • Využití SVM v prostředí finančních trhů 

  Štechr, Vladislav
  Tato diplomová práce se zabývá využitím regrese nebo klasifikace pomocí metody podpůrných vektorů SVM z oblasti strojového učení. SVM predikují hodnoty, které jsou používány k rozhodování automatického obchodovacího systému. ...
 • Zpracování obrazových sekvencí sítnice z fundus kamery 

  Klimeš, Filip
  Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout metodu analýzy retinálních sekvencí, která bude hodnotit kvalitu jednotlivých snímků. V teoretické části se také zabývám vlastnostmi retinálních sekvencí a způsobem registrace snímků ...