Now showing items 1-20 of 47

 • Analýza metod hodnocení špinivosti ETICS 

  Krejčík, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou špinivosti povrchových vrstev systému ETICS (External thermal insulation contact system). V teoretické části jsou popsány činitelé způsobující zašpinění a procesy probíhající ...
 • Diagnostický průzkum objektu historické budovy 

  Řezáčová, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem metodiky, realizací a vyhodnocením diagnostických prací konstrukčních prvků a celků historického objektu školní budovy. Součástí je statický posudek vodorovné části konstrukce a ideový ...
 • Diagnostika mobilných sietí 

  Krkoš, Radko
  Práca sa zaoberá problematikou diagnostiky mobilných sietí, rôznymi metódami použiteľnými k tomuto účelu a tiež postupmi pre technickú diagnostiku a nadväzujúce odstraňovanie problémov či optimalizáciu mobilných sietí. Sú ...
 • Experimentální analýza proudu vzduchu z vyústky přístrojové desky osobního vozu s využitím kouřové metody a návrh hodnocení kvality vyústky 

  Krška, Lukáš
  Cílem této práce byla analýza proudu vzduchu z pravé vyústky s použitím kouřové metody a nalezení řešení, jak je aplikovat. Dalším úkolem bylo vytvoření metodiky pro zjištění dolního a horního úhlu mezního vertikálního ...
 • Hodnocení aktuálního stavebně technického stavu existujícího objektu 

  Kopečková, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem metodiky, realizací a vyhodnocením diagnostických prací konstrukčních prvků a celků objektu bytového domu, který je postaven na Gorkého ulici v Brně. Tento objekt se nachází v těsném ...
 • Implementace ekonomicko-informačního systému ve společnosti CELKOM Praha, spol. s r.o. 

  Volejníček, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá implementací informačního systému pro maloobchodní prodejnu. Systém má usnadnit práci personálu, zabezpečit jednododuchý a rychlý prodej a umožňovat kontrolu. Cílem práce je i poskytnutí ...
 • Inovace metodiky řízení projektů společnosti Pontech 

  Beránek, Jan
  Předložená diplomová práce se zabývá projektovým řízením. V této práci jsou detailně popsány metody využívané pro projektové řízení a je zde popsán životní cyklus řízení projektů. Cílem práce je inovace metodiky řízení ...
 • Inovace technického systému s patentovou rešerší 

  Mrkvan, Pavel
  Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou inovace technického systému pomocí metodiky TRIZ. Tato metodika využívá algoritmický přístup k řešení problému a rozděluje inovační proces na dvě části, analytickou a ...
 • Kalibrační postupy etalonu Datron 4920 

  Schinneck, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá kalibračními postupy měřicího etalonu střídavého napětí Datron 4920. První část představuje základní pojmy metrologie, její historii a organizace věnující se metrologii. Práce popisuje střídavé ...
 • Kontrola kvality pájeného spoje a Design of Experiments u strojního pájení vlnou 

  Smeliková, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou strojního pájení vlnou a aplikací metody Design of Experiments na nový produkt firmy. Shrnuje základní poznatky z technologie pájení, pájecích slitin a metody Design of Experiments. ...
 • Kontrola úhlů 

  Tesařová, Martina
  V této bakalářské práci jsem podrobně zpracovala návrh kontroly přesnosti některých provozních měřidel pro měření úhlů. Správná funkce strojů vyžaduje, aby se jejich součásti vyráběli s určitou přesností. Při výrobě těchto ...
 • Metodický postup při znaleckém zjišťování vad projektové dokumentace vypracované do roku 1949 

  Urbánek, Zdeněk (Akademické nakladatelství CERM, 2017-12)
  Tento příspěvek se zabývá velmi specifickou oblastí soudního inženýrství, kterou je metodika práce soudního znalce při zjišťování vad projektové dokumentace vyhotovené v období let 1880–1949; žádné právní předpisy nebo ...
 • Metodika měření optické páteřní sítě 

  Chleboun, Jan
  Díky rozvoji v oblasti telekomunikací a informatiky existují metody jak rozšířit přenosový kanál optického přenosového média. Multiplex je sdružování více signálů do jedné přenosové cesty a vlnový multiplex je po stránce ...
 • Metodika ohledání dopravní nehody policií 

  Dvořáček, Tomáš
  Tato diplomová práce se komplexně zabývá pojetím postupu ohledání místa dopravní nehody policií a její následné dokumentace za účelem maximální objektivizace podkladů. Práce se věnuje jednotlivým krokům při vyšetřování ...
 • Metodika pasportizací stavebních objektů dotčených okolní činností 

  Novák, Jindřich
  Pasportizace stavebních objektů před zahájením negativních činností v okolí je velice důležitá činnost, aby se předešlo případným soudním sporům s majiteli dotčených objektů. S tím jak se výstavba přesouvá ze zelených luk ...
 • Metodika pracovního hodnocení zaměstnanců 

  Makešová, Libuše
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného systému hodnocení pracovníků a návrhem úprav hodnocení ve firmě 2K Czech, a.s. Po krátkém představení společnosti podrobně rozebírám průběh jejich současného systému ...
 • Metodika pro testování vysokorychlostních FPGA karet 

  Šulc, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem a implementací metodiky pro testování pamětí RAM připojených k obvodu FPGA na kartách Combo. V teoretické části práce jsou chyby pamětí RAM rozděleny podle způsobu, kterým ovlivňují práci paměti, a ...
 • Metodika stanovení ceny letové hodiny letounu 

  Cichy, Radim
  Náplní bakalářské práce je specifikace jednotlivých činností a položek v oblasti provozních a fixních nákladů, souvisejících s kalkulací ceny za letovou hodinu. Na základě jednotné metodiky, je u vybraných nejčastěji ...
 • Nasazení konceptu Průběžné integrace v projektu OpenScape 4000 Manager 

  Jirout, Petr
  Tato práce popisuje obecné principy Průběžné integrace. Některé z těchto principů jsou následně implementovány a nasazeny v prostředí reálného projektu OpenScape 4000 Manager, který je vyvíjen společností Unify s.r.o. ...
 • Nástroj 

  Dobeš, Lukáš
  Návrh decentralizovaného studijního programu paralelního ke studiu designu na FAVU VUT v Brně. Všechny lidmi navržené systémy jsou podrobitelné penetračnímu testu komunitně přínosného hackingu, školní systémy nevyjímaje. ...