Now showing items 1-20 of 35

 • Analýza ocenění stavebního objektu nákladovým způsobem 

  Somerlíková, Martina
  Bakalářská práce se zabývá oceňováním sportovních hal nákladovým způsobem, jejichž trend výstavby je čím dál větší. Cílem práce je provést analýzu objemových podílů cen a porovnání s položkovým rozpočtem, zjištění správné ...
 • Analýza rozdílů podrobnosti rozpočtu v závislosti na stupni dokumentace 

  Hrstka, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá porovnáváním celkových cen a tvorbou rozpočtových ukazatelů v jednotlivých fázích dokumentace pro objekty patřící mezi veřejné zakázky. V první řadě vymezuje základní pojmy a definice týkající ...
 • Analýza vybraných způsobů ocenění nemovitostí typu rekreační a zahrádkářská chata v lokalitě Blansko a okolí 

  Doskočil, Filip
  Diplomová práce se v úvodní části zabývá popisem oceňované lokality, vysvětlením základních pojmů v oceňování nemovitostí a popisem jednotlivých metod oceňování, které budou použity v praktické části. V praktické části se ...
 • Druhy cen na trhu s nemovitostmi 

  Chytil, Jaroslav
  V bakalářské práci Vás nejprve seznámím s teoretickou částí, což je problematika druhů cen na trhu s nemovitostmi. Pokusím se vysvětlit metody oceňování majetku. Cenu nemovité věci ovlivňují také právní vady, které na ...
 • Druhy cen na trhu s nemovitostmi 

  Beránková, Martina
  Cílem mé diplomové práce je nastínit problematiku zjištění cen a rozdílů mezi cenami na trhu s nemovitostmi, a také ujasnit základní pojmy z oblasti oceňování nemovitosti a trhu s nemovitostmi. V úvodu práce definuji ...
 • Hodnocení specifických faktorů při oceňování zemědělských pozemků v podmínkách ČR 

  Hrubanová, Michaela
  Disertační práce je zaměřena na zjištění a zhodnocení specifických faktorů, které ovlivňují cenu zemědělských pozemků. Je potřeba zmínit, že trh se zemědělskými pozemky zejména ornou půdou a trvalými travními porosty není ...
 • Komparace metod pro oceňování stavebních objektů v České republice a v Rusku 

  Khamzina, Anzhela
  Obchodní spolupráce mezi Ruskem a Českou republikou je hodně rozsáhlá. Obchoduje se i ve stavebnictví, a to jak s dodávkami investičních celků, tak i vjiných oblastech a činnostech. Z toho vyplývá jasná potřeba, aby odborníci ...
 • Komparace oceňování dlouhodobého hmotného majetku dle České účetní legislativy a dle IAS/IFRS 

  Palatová, Radka
  Tato bakalářské práce se zabývá srovnáním rozdílů metod ocenění dlouhodobého hmotného majetku a to dle České účetní legislativy a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IAS/IFRS. Na základě komparace těchto přístupů ...
 • Komparativní určení hodnoty nemovitosti podle požadavku zadavatele 

  Waldhansová, Jana
  Cílem této práce je určení hodnoty vybrané nemovitosti pomocí obecně známých metod oceňování. Jako konkrétní případ způsobu určení hodnoty nemovitosti podle požadavku zadavatele je stanovení odhadu předpokládané obvyklé ...
 • Metody oceňování nemovitostí na tržních principech 

  Čajová, Mária
  Tato práce řeší problematiku oceňování nemovitostí majetku pro bankovní účely. Součástí práce je provedení analýzy trhu s nemovitostmi a vyhodnocení možných vlivů na cenu obvyklou, včetně případných rizik. Oceňovanou ...
 • Metody stanovení ceny budovy 

  Pěnčíková, Kateřina
  Obsahem této diplomové práce jsou metody stanovení ceny budovy. V práci jsem se pokusila vysvětlit pojmy související s rozpočtováním a oceňováním, popsat a využít metody pro stanovení konkrétních cen u vybraného rodinného ...
 • Ocenění podniku 

  Pavláková Dočekalová, Marie
  Předmětem diplomové práce je oceňování podniku. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy jako hodnota a její kategorie, podnik a metody oceňování. Praktická část se zabývá samotným oceněním společnosti na základě ...
 • Ocenění podniku 

  Mlaskačová, Marcela
  Předmětem diplomové práce je ocenění podniku pomocí výnosové metody diskontovaného peněžního toku. V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy, důvody pro oceňování a jednotlivé přístupy k oceňování. Praktická ...
 • Oceňování nemovistostí pro hypoteční úvěry v podmínkách ČR 

  Simanová, Dominika
  Předmětem této bakalářské práce je oceňování nemovitého majetku pro hypoteční úvěry. Teoretická část zahrnuje základní pojmy, které se vážou s problematikou oceňování a také metody, kterými lze ocenění provést. Praktická ...
 • Oceňování nemovitostí pro bankovní účely 

  Tichá, Kateřina
  Bakalářská práce je zaměřena na analyzování obecných postupů odhadce nebo znalce při oceňování nemovitostí pro úvěrové účely banky. Tuzemské banky pro své účely vyžadují odhad ceny obvyklé. Dle zjištěných postupů byl ...
 • Oceňování podniku 

  Dostál, Jiří
  Předmětem diplomové práce je oceňování podniku. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy jako, hodnota a její kategorie, podnik, finanční analýza a metody oceňování. Praktická část se zabývá strategickou analýzou, ...
 • Oceňování podniku 

  Pospíšilová, Jana
  Předmětem diplomové práce je tržní oceňování podniku. Teoretická část obsahuje poznatky z odborné literatury a přístupy pro oceňování podniku. Praktická část se zabývá samotným oceněním společnosti na základě výnosové ...
 • Oceňování rezidenčních staveb pro hypoteční úvěry v podmínkách ČR 

  Kovářová, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou spojenou s oceňováním majetku pro bankovní účely, zejména rezidenčních nemovitostí. V teoretické části jsou definovány pojmy, které jsou úzce spjaty s danou problematikou. ...
 • Optimalizace využití stavby z pohledu její obchodovatelnosti 

  Smolinská, Radka
  Cílem práce je vymezit základní pojmy používané při oceňování dle zákona, definování základních druhů cen a metod oceňování nemovitostí. Tato práce dále řeší vliv účelu nemovitosti na její cenu. Hodnocenou nemovitostí je ...
 • Problematika určení hodnoty u staveb pro sport a rekreaci 

  Kučera, Patrik
  Tato diplomová práce s názvem Problematika určení hodnoty u staveb pro sport a rekreaci se zabývá zjištěním případného rozdílu mezi cenou dodávky stavby a hodnotou stavby. Práce je rozdělena na dvě části, na teoretickou a ...