Now showing items 1-20 of 20

 • Analýza možností kontroly povrchu válce vstřikovacího lisu kontaktní a bezkontaktní metodou 

  Bowyer, Matouš
  Bakalářská práce obsahuje přehled metod měření a značení textury povrchu. Zabývá se porovnáním metod plošné a profilové metody a jejich výhodami pro využití v praxi. Pomocí dat z kontaktního profilometru a koherenčního ...
 • Broušení ložiskových kroužků 

  Růžička, Daniel
  Hlavním cílem této práce je vyhodnocení jakosti povrchu, obrobeného na třech různých bruskách (rozdílné stáří brusek), a tím porovnání kvality samotných brusek. Porovnány jsou dosažené stupně přesnosti naměřených geometrických ...
 • Časový vývoj metrologických charakteristik ultrazvukových hladinoměrných snímačů 

  Šamánek, Radek
  Bakalářská práce se zabývá sběrem a vyhodnocením dat z vybraných hladinoměrných snímačů, které jsou instalovány in-situ a v laboratorních podmínkách. Porovnáním skutečných a změřených úrovní hladiny a jejich statistickým ...
 • Facelift EDU 

  Růžičková, Tereza
  Tématem zadání diplomové práce je řešení předzávodní zóny jaderné elektrárny Dukovany. Vytvoření vize, jak by se tento prostor mohl dál rozvíjet v následujících 50 letech a jak by mohl poté následně fungovat v přechodné ...
 • Facelift EDU 

  Sobotková, Monika
  Diplomová práce řeší přestavbu předzávodní zóny Jaderné elektrárny Dukovany. Tento prostor obsahuje doprovodné funkce k provozu elektrárny jako je administrativa, metrologie, sklady, šatny a služby. Dále se zde nachází ...
 • Facelift EDU 

  Rokotianskaia, Kseniia
  Předmětem diplomové práce je zpracování architektonické studie přestavba předzávodní zóny Facelift elektrárny Dukovany. Místem stavby je území, které patří obci Dukovany a sousedí s obcí Rouchovany. Jako celek je toto území ...
 • Facelift EDU 

  Zhakupbekova, Rakhil
  Předmětem diplomové práce je zpracování architektonické studie přestavba předzávodní zóny Facelift elektrárny Dukovany. Místem stavby je území, které patří obci Dukovany a sousedí s obcí Rouchovany. Jako celek je toto území ...
 • Hodnocení textury povrchu kontaktní a bezkontaktní metodou 

  Harčarík, Matej
  Úkolem práce bylo zpracovat přehled metod měření textury povrchu, provést analýzu měření získaných kontaktními přístroji a bezkontaktním přístrojem Talysurf CCI Lite a formulovat z nich doporučení pro praxi. Na základě ...
 • Hodnocení způsobilosti kontrolních procesů 

  Šimák, Martin
  Bakalářská práce se zabývá teoretickým rozborem hodnocení kontrolních procesů. V první části je rozebrána organizace celostátní legislativy a legislativa metrologie. V další části práce se práce zaměřuje na metrologické ...
 • Kalibrace optických souřadnicových měřicích strojů GOM ATOS 

  Košťák, Ondřej
  Diplomová práce obsahuje základní rozdělení 3D metod používaných pro rekonstrukci měřených objektů a druhy vzorů strukturovaného světla využívané pro 3D triangulaci. Dále se věnuje popisu konstrukce a funkcím přístrojů GOM ...
 • Kalibrační postupy etalonu Datron 4920 

  Schinneck, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá kalibračními postupy měřicího etalonu střídavého napětí Datron 4920. První část představuje základní pojmy metrologie, její historii a organizace věnující se metrologii. Práce popisuje střídavé ...
 • Management jakosti pro kalibraci délkových měřidel 

  Dobeš, Jan
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice kalibrace měřidel. Cílem této práce je vypracování podrobných kalibračních postupů a ukázkové měření vybraných typů délkových měřidel. Těmito měřidly jsou koncové měrky, ...
 • Management kalibrace souřadnicového měřicího stroje (SMS) 

  Lysý, Zbyněk
  Diplomová práce na téma management kalibrace souřadnicového stroje má za úkol vypracovat podrobnou analýzu nejistot při měření na 3D souřadnicovém měřicím stroji Micro-Vu Excel v praxi, doplněnou o praktický příklad výpočtu ...
 • Měření parametrů textury povrchu výrobků kontaktní a bezkontaktní metodou 

  Harčarík, Matej
  Diplomová práce obsahuje přehled profilové metody hodnocení textury povrchu dle norem ISO GPS i automobilních norem VDA a přehled plošné metody dle série norem ISO 25178 včetně návrhu vylepšení české terminologie. Na základě ...
 • Měření součásti přístrojem FARO 

  Grepl, Martin
  Tato bakalářská práce pojednává o měření součásti nejnovější technologií FARO. Na úvod je představena technologie FARO a ty nejvýznamnější produkty mezi měřicími rameny. Dále je čtenáři představena měřená součást se všemi ...
 • Měření tlaku 

  Jakubec, Jan
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2301R016 předkládá přehled možných způsobů měření tlaku. Literární studie shrnuje možnosti a varianty určování tlaku absolutního, relativního, barometrického, podtlaku, ...
 • Měřicí doteky ve strojírenské metrologii 

  Böhm, Jakub
  V této diplomové práci je řešena problematika měřicích doteků ve strojírenské metrologii. Práce pojednává o adhezivním a dalších druzích opotřebení, které způsobují měřicí doteky během dynamického měření. Je zde vyhodnoceno ...
 • Možnosti využití fakturačních elektroměrů pro monitoring a řízení distribučních sítí 

  Bernát, Jan
  Práce se zabývá rešerší informací o statických elektroměrech vyráběných v současnosti, použitelných v systému chytrého měření. Statické elektroměry a jejich funkce jsou popsány z pohledu vnitřního uspořádání, metrologie a ...
 • Stanovení nejistoty měření průměru děr ocelových součástí pomocí rentgenové počítačové tomografie 

  Blažek, Pavel
  Tato práce se zabývá určením nejistot rozměrových měření v rentgenové počítačové tomografii (CT). Proces měření na CT se skládá z mnoha kroků a je ovlivněn velkým množstvím faktorů, které závisí nejen na parametrech daného ...
 • Využití nanovláknových tenzometrů pro konstrukci snímačů délky 

  Kirchner, Jan
  Cílem této práce bylo zjistit základní charakteristiky chování nanovláknových tenzometrů a na základě pokusných měření potvrdit vhodnost použití pro konstrukci snímačů délky. Pro měření byl navrhnut přípravek s výkyvným ...