Now showing items 1-11 of 11

 • Bytový dům 

  Calda, Marek
  Diplomová práce řeší projekt bytového domu na p. p. č. 20 v obci Sluhy, k. ú. Sluhy. Práce zahrnuje dispoziční a prostorovou studii, technické zprávy, výkresy v podrobnosti prováděcí dokumentace, jednoduché statické výpočty, ...
 • Bytový dům 

  Vaněk, Vojtěch
  Cílem bakalářské práce je navrhnout a vypracovat projektovou dokumentaci novostavby bytového domu s téměř nulovou spotřebou energie v rozsahu provádění stavby. Bytový dům se nachází v městské části Krasice ve městě Prostějov. ...
 • Bytový dům Brno Kopečná 

  Mičková, Markéta
  Bakalářská práce „Bytový dům Brno Kopečná“ se zabývá stavbou nového bytového domu v proluce na ulici Kopečná v Brně. Hlavní myšlenkou návrhu bylo vytvoření soukromých prostor (atrií a teras), které zpříjemní bydlení v ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Novotná, Markéta
  Koncept vychází z polohy uvnitř historického centra města s příznivou návazností na hlavní tepny města. Hlavní ideou je rozdělení hmoty na dva samostatné objekty. Objekt parkovacího domu s 81 parkovacími stáními, která ...
 • Městský dům Hlinky ve Starém Brně 

  Tomický, Ondřej
  Ve své bakalářské práci dále rozvíjím architektonickou studii vypracovanou v pátém semestru v rámci předmětu AG034. Mou práci tehdy vedla Ing. arch. Marcela Uřídilová. Nyní jsem studii rozpracoval pod vedením doc. Ing. ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Šónová, Marcela
  Objekt byl navržen v souladu se všemi potřebami a limity území, na které reaguje. Jeho funkční náplň, tvar i orientace plně respektují okolní podmínky území. Tvar objektu reaguje na proměnlivý terén a orientaci ke světovým ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Koťová, Marie
  Obytný soubor je navržen jako polouzavřený prostor, který se zároveň otevírá do volné krajiny. Proto vznikla snaha, aby byly jednotlivé domy citlivě zasazeny do terénu a jejich povrch byl z přírodních materiálů. Funkční ...
 • Polyfunkční struktura v Brně 

  Ravčuková, Markéta
  Tématem diplomové práce je architektonická studie revitalizace městského bloku a jeho maximálního využití v intravilánu města se zkombinováním většího množství funkcí o omezené ploše. Vybrané téma bylo řešeno v předdiplomovém ...
 • Rodinný dům s prodejnou kancelářských potřeb ve Vyškově 

  Kofl, Tomáš
  Práce řeší projektovou dokumentaci rodinného domu s prodejnou kancelářských potřeb ve Vyškově. Objekt je navržen jako třípodlažní s částečným podsklepením a garáží. Rodinný dům je nepravidelného obdélníkového tvaru osazený ...
 • Studentské bydlení, Brno 

  Bednařík, Adam
  Předmětem mé bakalářské práce je architektonická studie vypracovaná v zimním semestru 2. ročníku mého bakalářského studia na téma studentské bydlení. Návrh vychází ze dvou budov, mezi nimiž je tvořen veřejný prostor pro ...
 • Studentský dům na Starém Brně 

  Burešová, Jana
  Koncept: vytvoření nové " KLIDNÉ ULICE" konkurující ulici Křížové( ruch, množství aut), vytvoření nových veřejných a poloveřejných prostorů plných barev, zeleně a ploch odpočinku.