Now showing items 1-20 of 20

 • Aplikace CMT Advanced v průmyslové praxi 

  Šoulák, Petr
  V diplomové práci je zpracována problematika svařování ocelí s vyšší pevností. Práce také popisuje metodu obloukového svařování v ochranné atmosféře CMT Advanced. V experimentální části této práce je porovnávána metoda CMT ...
 • Characterization of Electroless Ni–P Coating Prepared on a Wrought ZE10 Magnesium Alloy 

  Buchtík, Martin; Kosár, Petr; Wasserbauer, Jaromír; Tkacz, Jakub; Doležal, Pavel (MDPI, 2018-03-07)
  Electroless low-phosphorus Ni–P coating was deposited on a wrought ZE10 magnesium alloy including an advanced pre-treatment of the material surface before deposition. Uniform Ni–P coating with an average thickness of 10 ...
 • Chemicko-tepelné zpracování ocelí 

  Rozum, Jakub
  Tato práce se zabývá studiem povrchových vrstev u nízkouhlíkových ocelí vytvořených chemicko – tepelným zpracováním. První tři kapitoly tvoří teoretickou část práce, jsou zde rozebrány základní fyzikální principy těchto ...
 • Difuze uhlíku ve svarových spojích nízkolegovaných a vysokolegovaných ocelích. 

  Zdvořáček, Marek
  Práce obsahuje výsledky měření a analýz difúze uhlíku ve svarovém spoji tvořeného vysoko legovanou austenitickou ocelí ČSN 417 242 a nelegovanou ocelí ČSN 412 050. Vzorky byly podrobeny izotermickému žíhání v rozsahu 500 ...
 • The effect of heat-treatment on properties of Ni-P coatings deposited on AZ91 magnesium alloy 

  Buchtík, Martin; Krystýnová, Michaela; Másilko, Jiří; Wasserbauer, Jaromír (MDPI, 2019-07-23)
  The present study reports the effect of phosphorus content in deposited electroless nickel (Ni–P) coatings, the heat treatment on the microhardness and its microstructural characteristics, and the influence of the temperature ...
 • Kompletní charakterizace a porovnání systému lak/Ni-P/AZ91 a lak/AZ91 

  Šomanová, Pavlína
  Cílem této bakalářské práce bylo porovnat vliv Ni-P povlaku a nátěrové hmoty na korozní a chemicko – fyzikální (adheze) vlastnosti na hořčíkové slitině AZ91. V teoretické části jsou shrnuté poznatky o samotné slitině AZ91 ...
 • Lokální zkoušky mechanických vlastností materiálů 

  Wasserbauer, Jaromír
  Tato práce se zabývá studiem měření tvrdosti a mikrotvrdosti ve vztahu ke struktuře homogenních a heterogenních materiálů. V úvodní části práce je vysvětleno základní teoretické pozadí, tedy definice pojmů a popis principů ...
 • Lomové chování tepelně ovlivněné oblasti heterogenního svarového spoje 

  Jelínek, Vladimír
  Tato diplomová práce se zabývá mechanickými charakteristikami heterogenního svarového spoje. Jako experimentální materiál byl použit svarový spoj nízkouhlíkové oceli (22K), která je ve výchozím stavu feriticko-perlitická, ...
 • Niklové povlaky a jejich vlastnosti 

  Buchtík, Martin
  Cílem bakalářské práce bylo shrnutí dosavadních poznatků týkajících se bezproudého nanášení niklových povlaků a jejich vlastností. Teoretická část zahrnuje dvě hlavní kapitoly. V první kapitole jsou podrobně popsány současné ...
 • Příprava a charakterizace Ni-P povlaku na lité hořčíkové slitině AZ91 

  Brescher, Roman
  Táto bakalárska práca sa zaoberá bezprúdovou depozíciou nikel-fosforovej (Ni-P) vrstvy na horčíkovej zliatine AZ91. V úvode teoretickej časti sú zhrnuté základné poznatky o zliatinách horčíku so zameraním na zliatinu AZ91, ...
 • Příprava a charakterizace porézních materiálů na bázi hořčíku 

  Březina, Matěj
  V současnosti zkoumané hořčíkové materiály připravované práškovou metalurgií vycházejí ze značně obsáhlého technologického spektra, díky čemu je možné vytvářet širokou škálu materiálů. Tato práce se zaměřuje na přípravu ...
 • Současné trendy v metodách měření tvrdosti 

  Brzobohatý, Tomáš
  Cílem práce je vytvořit přehled současných metod v oblasti měření tvrdosti a podrobněji některé metody popsat. Práce se nejprve zabývá zástupci standardních a léty prověřených metod měření a vyhodnocování tvrdosti, které ...
 • Struktura a mechanické vlastnosti materiálů na bázi hořčíku zpracovaných metodou HPT 

  Poloprudský, Jakub
  Práce je zaměřena na zpracování čistého hořčíku metodou torze za vysokého tlaku (HPT). Tato metoda patří do skupiny metod intenzivní plastické deformace (SPD). Metody SPD jsou několik posledních desetiletí ve středu vědeckého ...
 • Studium mikrostruktury deponovaných Ni-P povlaků s různými obsahy fosforu 

  Najser, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce byla příprava a charakterizace Ni-P povlaků s různými obsahy fosforu na substrát hořčíkové slitiny AZ91. Teoretická část bakalářské práce pojednává o hořčíkových slitinách a blíže specifikuje ...
 • Tepelné vytvrzování povlaků na bázi Ni-P připravených na tvářených hořčíkových slitinách 

  Kotland, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá vytvrzováním nikl-fosforových povlaků na hořčíkových slitinách. V teoretické části jsou uvedeny současné znalosti o hořčíkových slitinách a bezproudé depozici Ni-P povlaků. Dále je uveden mechanismus ...
 • Tepelné zpracování ocelí pro ozubená kola 

  Šnevajs, Matěj
  Bakalářská práce se zabývá vhodnými druhy tepelného a tepelně-chemického zpracování cementačních ocelí pro výrobu ozubených kol. Experimentální část je zaměřena na zkoumání dvou konkrétních ozubených kol, vyrobených z ocelí ...
 • Únavové vlastnosti niklové superslitiny IN738LC s AlSi vrstvou za teploty 800 °C 

  Hlavnička, Radek
  Tato práce posuzuje vliv nanesené ochranné AlSi vrstvy na únavové vlastnosti základního materiálu, kterým je niklová slitina Inconel 738 LC. Ochranná vrstva je vyrobena žárovým plazmatickým nástřikem s následným tepelným ...
 • Vliv cyklického tepelného zpracování na strukturu slitiny TiAl 

  Vraspírová, Eva
  Diplomová práce se zabývá zjemněním lité struktury slitiny gama-TiAl–2Nb pomocí cyklického tepelného zpracování a analýzou mechanismu zjemnění. Vývoj struktury po aplikovaných teplotních cyklech byl sledován světelnou, ...
 • Vysokoteplotní koroze litin s kuličkovým grafitem typu SiMo 

  Viskupič, Adam
  Při použití odlitků za teploty vyšší jak 500 °C, zejména při cyklickém tepelném namáhaní, dochází k porušení a degradaci struktury. Pro tyto účely, je vyvinuta litina s vyšším obsahem Si a Mo. Práce se zabývá litinou SiMo ...
 • Zjišťování mechanických vlastností tvářených materiálů 

  Záškoda, David
  Literární studie vypracovaná v rámci bakalářského studia pojednává formou rešerše o metodách zjišťování mechanických vlastností tvářených materiálů a o jejich základních principech. Jedná se o základní mechanické zkoušky ...