Now showing items 1-20 of 22

 • Analýza problematiky zaměstnávání a zdaňování cizinců v České republice 

  Kuchyňková, Michaela
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku zaměstnávání a zdaňování cizinců v České republice. Analyzuje současnou situaci na trhu práce v ČR v závislosti na zapojování migrantů do pracovního procesu. Na dílčích příkladech ...
 • Analýza problémů zaměstnávání cizinců v České republice 

  Sedláček, David
  Diplomová práce se zabývá problematikou zaměstnávání cizinců v České republice. Cílem práce je zhodnotit dopady problémů z této činnosti plynoucích a navrhnout opatření, která budou optimální z hlediska státu, zaměstnanců ...
 • Atributy tělesnosti 

  Lukešová, Eva
  Má diplomová práce s názvem Atributy tělesnosti je pokračováním mého promýšlení tématu identity. Nyní k identitě přistupuji jako ke kategorii, nikoli jako k identitě, která náleží konkrétnímu člověku. Pokládám si otázku, ...
 • Datová integrace mezi databázovými systémy 

  Papež, Zdeněk
  Tato diplomová práce pojednává o datové integraci, která je využívána pro přenos dat mezi různými databázovými systémy a to v obou směrech - migrace a replikace dat. Seznamuje nás s technologiemi distribuovaných databází. ...
 • Genetické algoritmy – Multi-core CPU implementace 

  Studnička, Vladimír
  Cílem diplomové práce je vytvořit co možná nejuniverzálnější knihovnu pro genetické algoritmy v jazyce C++, s určitým počtem implementovaných univerzálních operátorů a následně vytvořenou knihovnu otestovat na příkladech. ...
 • Home-topia 

  Demovičová, Barbora
  Home—Topia je prebiehajúci výskumný a výstavný projekt, ktorý sa zameriava na súčasné formy migrácie, vykoreňovania a života medzi kultúrami. Home—Topia skúma pojem domov, pocit spolupatričnosti a jeho väzby na fyzický ...
 • Knihovna FACEPLATE pro prostředí WinCC v11 

  Kubát, Zdeněk
  Prvním cílem této bakalářské práce bylo ověřit, za jakých podmínek lze uskutečnit migraci knihovny FACEPLATE z WinCC verze 7 do WinCC verze 11. Druhým cílem bylo vytvořit grafické objekty elektrovýzbroje knihovny FACEPLATE ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti mladých lidí s životem v ČR - pracovní migrace 

  Pustka, Ondřej
  Cílem mé diplomové práce je zjistit prostřednictvím marketingového výzkumu spokojenost mladých lidí (jejich věk jsem pro účely diplomové práce ohraničil od 18 do 30 let) s životem v České republice, potažmo zjistit důvody ...
 • Migrace databáze z Microsoft SQL Serveru do cloudového řešení Microsoft Azure SQL databáze 

  Pernicová, Aneta
  Obsahem této bakalářské práce je migrace relační databáze z Microsoft SQL Serveru do cloudového řešení Microsoft Azure SQL Database. První část se zaměřuje na historii a vývoj Microsoft SQL Serveru a představení platformy ...
 • Návrh migrace části ICT infrastruktury do datového centra 

  Kočíbová, Iveta
  Tato Diplomová práce se zabývá návrhem migrace části ICT infrastruktury dvou lokalit mezinárodní společnosti do externího datového centra. Analyzuje současný stav ICT společnosti, popisuje virtualizační infrastrukturu a ...
 • Návrh revitalizace zvoleného úseku vodního toku 

  Skřížala, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá revitalizaci vybraného úseku na vodním toku Ondřejnice. Účelem revitalizace je především odstranění migračních překážek a vytvoření podmínek pro budoucí přirozený vývoj koryta, bez nutností ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Marinič, Štefan
  Diplomová práce se zabývá problematikou migrace SAP Business Warehouse systému na novou in-memory technologii SAP HANA. Teoretická východiska práce vymezují základní pojmy, využití in-memory technologie v Business Intelligence ...
 • Racionalizace procesů v prostředí LOTUS NOTES 

  Kojecký, Jan
  Tato práce popisuje racionalizaci procesu v prostředí Lotus Notes ve firmě, která zajišťuje kompletní podporu produktu Lotus Notes pro velkou mezinárodní firmu. Popisuje tříúrovňový systém podpory. Dále se zabývá racionalizací ...
 • Revitalizace toků rybími přechody 

  Banzetová, Diana
  Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část se zabývá příčinami migrace ryb a s tím spojenou revitalizací toků pomocí výstavby rybích přechodů přes migrační bariéry. Jsou zde popsány dva základní typy rybích ...
 • Revitalizace vybraného úseku vodního toku 

  Bakala, Filip
  Diplomová práce se zabývá revitalizací vybraného úseku na vodním toku Dřevnice. Hlavním předmětem práce jsou návrhy rybích přechodů přes migrační překážky. Práce je koncipována ve 4 rovinách. První z nich se týká popisu ...
 • Software Projects Risk Management Support Tool 

  Gabriš, Ondrej
  Management projektů a jejich rizik je v současnosti rozvíjející se disciplína, která si získává stále větší pozornost a uplatnění v praxi. Tato práce popisuje úvod do problematiky řízení rizik, zkoumání metod jejich ...
 • Suburbanizace města Olomouc a její vlivy na jádrové město a okolí 

  Maršálková, Marcela
  Tato diplomová práce je zaměřena na rezidenční suburbanizaci v rámci města Olomouce a jeho zázemí. Cílem práce je na základě dostupných dat určit míru intenzity suburbanizace jednotlivých sídel a podle tohoto hodnocení ...
 • Techniky virtualizace výpočetních platforem v Linuxu 

  Župka, Jiří
  Práce testuje a porovnává nástroje pro virtualizaci výpočetních platforem a vysvětluje pojmy důležité pro pochopení problematiky virtualizace. Jejím hlavním přínosem je srovnání s pohledu výkonnosti, efektivnosti, ...
 • Úprava toku – návrh migrační cesty pro vodní faunu (rybího přechodu) 

  Špaček, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem rybího přechodu na řece Mohelce u obce Chocnějovice. V první části jsou popsány obecné charakteristiky povodí a vybraného úseku. Dále je napsán úvod do problematiky navrhování, konstruování a ...
 • Virtuální prostředí pomocí softwaru Xen 

  Kulíř, Tomáš
  Tato bakalářská práce, která nese název Virtuální prostředí pomocí softwaru Xen, pojednává o operačním systému GNU/Linux a jeho distribucích. Zabývá se také virtualizací na serveru nebo na stolním počítači, zejména podrobně ...