Now showing items 1-4 of 4

 • Mikroreologické studium roztoků hyaluronanu po vystavení nízkým teplotám 

  Habánková, Eva
  Táto bakalárska práca je zameraná na štúdium vplyvu opakovaného procesu zmrazenia a rozmrazenia na roztoky hyaluronanu. Práca slúži k zisteniu, či opakovaným vystavovaním roztokov hyaluronanu nízkym teplotám, môže dôjsť k ...
 • Modelování tepelného pohybu mikročástic 

  Orság, Miroslav
  Cieľom tejto práce bolo zoznámenie sa so základmi matematického popisu tepelného pohybu častíc v danom prostredí, a s ďalšími možnosťami softwérového balíku COMSOL Multyphisics. Bol vytvorený model pre viskózne a viskoelastické ...
 • Optimalizace mikroreologických technik pro charakterizaci biopolymerních gelů 

  Dušenková, Alica
  Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je optimalizácia mikroreologických techník pre charakterizáciu biopolymérnych hydrogélov. K tomu boli vyuţité hydrogély na základe termoreverzibilného biopolyméru – agarózy. Skúmaný ...
 • Využití metod rozptylu světla pro studium gelace hydrogelu 

  Candráková, Simona
  Táto bakalárska práca je zameraná na štúdium gelácie hydrogélov pomocou využitia metód rozptylu svetla. Pre tieto účely boli v práci zvolené dva biopolyméry (agaróza a alginát sodný), u ktorých prebieha gelácia rozdielnym ...