Now showing items 1-20 of 20

 • Aplikace CMT Advanced v průmyslové praxi 

  Šoulák, Petr
  V diplomové práci je zpracována problematika svařování ocelí s vyšší pevností. Práce také popisuje metodu obloukového svařování v ochranné atmosféře CMT Advanced. V experimentální části této práce je porovnávána metoda CMT ...
 • Chemicko-tepelné zpracování ocelí 

  Rozum, Jakub
  Tato práce se zabývá studiem povrchových vrstev u nízkouhlíkových ocelí vytvořených chemicko – tepelným zpracováním. První tři kapitoly tvoří teoretickou část práce, jsou zde rozebrány základní fyzikální principy těchto ...
 • Difuze uhlíku ve svarových spojích nízkolegovaných a vysokolegovaných ocelích. 

  Zdvořáček, Marek
  Práce obsahuje výsledky měření a analýz difúze uhlíku ve svarovém spoji tvořeného vysoko legovanou austenitickou ocelí ČSN 417 242 a nelegovanou ocelí ČSN 412 050. Vzorky byly podrobeny izotermickému žíhání v rozsahu 500 ...
 • Kompletní charakterizace a porovnání systému lak/Ni-P/AZ91 a lak/AZ91 

  Šomanová, Pavlína
  Cílem této bakalářské práce bylo porovnat vliv Ni-P povlaku a nátěrové hmoty na korozní a chemicko – fyzikální (adheze) vlastnosti na hořčíkové slitině AZ91. V teoretické části jsou shrnuté poznatky o samotné slitině AZ91 ...
 • Lokální zkoušky mechanických vlastností materiálů 

  Wasserbauer, Jaromír
  Tato práce se zabývá studiem měření tvrdosti a mikrotvrdosti ve vztahu ke struktuře homogenních a heterogenních materiálů. V úvodní části práce je vysvětleno základní teoretické pozadí, tedy definice pojmů a popis principů ...
 • Mechanické vlastnosti a lomové chování svarových spojů a základních materiálů přívodního potrubí vodní turbíny 

  Vlk, Václav
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení mechanických vlastností a lomového chování základních materiálů a svarových spojů přívodního potrubí vodní turbíny. Výsledky zkoušek tahem, zkoušek lomové houževnatosti, zkoušek ...
 • Niklové povlaky a jejich vlastnosti 

  Buchtík, Martin
  Cílem bakalářské práce bylo shrnutí dosavadních poznatků týkajících se bezproudého nanášení niklových povlaků a jejich vlastností. Teoretická část zahrnuje dvě hlavní kapitoly. V první kapitole jsou podrobně popsány současné ...
 • Příprava a charakterizace porézních materiálů na bázi hořčíku 

  Březina, Matěj
  V současnosti zkoumané hořčíkové materiály připravované práškovou metalurgií vycházejí ze značně obsáhlého technologického spektra, díky čemu je možné vytvářet širokou škálu materiálů. Tato práce se zaměřuje na přípravu ...
 • Současné trendy v metodách měření tvrdosti 

  Brzobohatý, Tomáš
  Cílem práce je vytvořit přehled současných metod v oblasti měření tvrdosti a podrobněji některé metody popsat. Práce se nejprve zabývá zástupci standardních a léty prověřených metod měření a vyhodnocování tvrdosti, které ...
 • Struktura a mechanické vlastnosti materiálů na bázi hořčíku zpracovaných metodou HPT 

  Poloprudský, Jakub
  Práce je zaměřena na zpracování čistého hořčíku metodou torze za vysokého tlaku (HPT). Tato metoda patří do skupiny metod intenzivní plastické deformace (SPD). Metody SPD jsou několik posledních desetiletí ve středu vědeckého ...
 • Struktura a vlastnosti svarového spoje rotoru parní turbíny 

  Machala, Jan
  Bakalářská práce se zabývá posouzením strukturně-mechanických vlastností svarového spoje rotoru parní turbíny. Experimentálním materiálem svarového spoje je nízkolegovaná ocel 30CrMoNiV5-11 ve stavu po umělé degradaci. ...
 • Studium mikrostruktury deponovaných Ni-P povlaků s různými obsahy fosforu 

  Najser, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce byla příprava a charakterizace Ni-P povlaků s různými obsahy fosforu na substrát hořčíkové slitiny AZ91. Teoretická část bakalářské práce pojednává o hořčíkových slitinách a blíže specifikuje ...
 • Svařitelnost ocelí pro součásti parních turbín 

  Jech, David
  Cílem současných standardních svařovacích technologií je vytvoření homogenních svarů s vysokými hodnotami pevnosti a houževnatosti v laboratorních i provozních podmínkách. Tato technologie svařování je uplatňována u nových ...
 • Tepelné zpracování ocelí pro ozubená kola 

  Šnevajs, Matěj
  Bakalářská práce se zabývá vhodnými druhy tepelného a tepelně-chemického zpracování cementačních ocelí pro výrobu ozubených kol. Experimentální část je zaměřena na zkoumání dvou konkrétních ozubených kol, vyrobených z ocelí ...
 • Únavové vlastnosti niklové superslitiny IN738LC s AlSi vrstvou za teploty 800 °C 

  Hlavnička, Radek
  Tato práce posuzuje vliv nanesené ochranné AlSi vrstvy na únavové vlastnosti základního materiálu, kterým je niklová slitina Inconel 738 LC. Ochranná vrstva je vyrobena žárovým plazmatickým nástřikem s následným tepelným ...
 • Víceprvkové systémy biomateriálů na bázi hořčíku a zinku 

  Krystýnová, Michaela
  Disertační práce se zabývá základním výzkumem v oblasti materiálů z čistých Zn prášků a binárních směsí na bázi Mg, Zn a Ca připravených práškovou metalurgií. V teoretické části jsou shrnuty obecné principy a metody práškové ...
 • Vliv cyklického tepelného zpracování na strukturu slitiny TiAl 

  Vraspírová, Eva
  Diplomová práce se zabývá zjemněním lité struktury slitiny gama-TiAl–2Nb pomocí cyklického tepelného zpracování a analýzou mechanismu zjemnění. Vývoj struktury po aplikovaných teplotních cyklech byl sledován světelnou, ...
 • Vliv homogenizace na mechanické vlastnosti hořčíkové slitiny AZ91 

  Provazníková, Andrea
  Tato bakalářská práce obsahuje fotografie i grafické znázornění vlivu tepelného zpracování na strukturu a mechanické vlastnosti hořčíkové slitiny AZ91. Na snímcích ze světelné mikroskopie jsou zaznamenány struktury slitiny, ...
 • Vysokoteplotní koroze litin s kuličkovým grafitem typu SiMo 

  Viskupič, Adam
  Při použití odlitků za teploty vyšší jak 500 °C, zejména při cyklickém tepelném namáhaní, dochází k porušení a degradaci struktury. Pro tyto účely, je vyvinuta litina s vyšším obsahem Si a Mo. Práce se zabývá litinou SiMo ...
 • Zjišťování mechanických vlastností tvářených materiálů 

  Záškoda, David
  Literární studie vypracovaná v rámci bakalářského studia pojednává formou rešerše o metodách zjišťování mechanických vlastností tvářených materiálů a o jejich základních principech. Jedná se o základní mechanické zkoušky ...