Now showing items 1-4 of 4

 • Energetické posouzení spotřeby energií ve výrobním podniku 

  Miča, Martin
  Náplní diplomové práce je posouzení energií v areálu firmy Uniman Engliš. Diplomová práce nejprve pojednává o popisu možnosti využití tepelného čerpadla pro různé principy. Následně popisuje geotermální energii a možnost ...
 • Kritické zhodnocení vybraných metod stanovení síranů ve vodách 

  Havelková, Ludmila
  Obsahem této práce bylo zhodnocení a optimalizace metod pro stanovení síranů ve vodném prostředí s aplikací na různé typy vod. Ke stanovování síranů byly využity dva rozdílné postupy, turbidimetrický a volumetrický. U ...
 • Stanovení radionuklidů ve vodách a kalech 

  Bílek, Jiří
  Diplomová práce byla vypracována pro DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka. Literární rešerše obsahuje popis ionizujícího záření, přírodních radionuklidů, těžby uranové rudy a ložisek; Běstvina a Licoměřice. ...
 • Vliv těžební činnosti na životní prostředí z hlediska ekotoxikologie 

  Kociánová, Sabina
  Tato práce se zabývá vlivem těžební činnosti na životní prostředí se zaměřením na ekotoxikologii. V první řadě byla v práci soustředěna pozornost na celkový dopad těžby uhlí na životní prostředí. Důkladněji práce pojednává ...