Now showing items 1-13 of 13

 • Analyses of Real Email Traffic Properties 

  Malinka, K.; Hanacek, P.; Cvrcek, D. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009-12)
  In this paper, we perform an empirical analysis of email traffic logs obtained from a large university to better understand its impact on the effectiveness and efficiency of anonymous mix remailers. We analyzed data ...
 • Design tyčového mixéru 

  Kalenský, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá designem tyčového mixéru. Hlavní problémy, které řeší, jsou zohlednění specifických požadavků zrakově postižených aseniorů, přirozené ajasné ovládání přístroje avíce možností úchopu. Práce ...
 • Dvoušnekový mísič kontinuální 

  Černý, Jan
  Práce se zaměřuje na proces mísení partikulárních materiálů a návrh šnekového mísiče pro tuto činnost. V teoretické části je popsáno samotné mísení a vlastnosti partikulárních látek. Následně jsou rozebrána jednotlivá ...
 • Interaktivní grafický software pro výpočty stavů vlhkého vzduchu 

  Snášel, Pavel
  Cílem této práce je vytvořit interaktivní grafický program pro výpočty stavů vlhkého vzduchu a vyznačení těchto stavů v Mollierově i-x diagramu. Za hlavní oblast využití tohoto programu je považován obor klimatizace, proto ...
 • Míchací a hnětací zařízení. 

  Kopáček, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem míchacího a hnětacího zařízení s ohřevem míchané hmoty. Ta je složena z PET, HDPE, křemičitého písku a přísad. Na počátku práce jsou uvedeny znalosti získané z dostupných ...
 • Návrh optimálního promíchávání velkokapacitních vyhnívacích nádrží 

  Bradáč, Antonín
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem optimálního způsobu míchání vyhnívacích nádrží s ohledem na rovnoměrné promíchání celého objemu, zajištění kvalitních procesních podmínek pro anaerobní fermentaci, maximální výtěžnost ...
 • Tepelně izolační lité žárobetony 

  Bednárek, Jan
  Práce se zabývá možností snížení objemové hmotnosti kaolinových suspenzí pomocí provzdušňovacích činidel. Tato činidla se běžně využívají jako přísady do betonů. Cílem práce je ověřit alternativní možnost vytvoření pórovité ...
 • Upravitelnost povrchových vod 

  Fuks, Josef
  V diplomové práci se zabývám tématem upravitelnosti povrchových vod se zaměřením na proces tvorby suspenze. K práci byly použity vzorky vody odebrané z pěti různých míst v okolí Brněnské přehrady, která se dlouhodobě potýká ...
 • Vliv stabilizátorů a dalších složek na výslednou kvalitu sypkých směsí pro výrobu zmrzlin 

  Sládková, Veronika
  Předložená diplomová práce byla zaměřena na studium vlivu stabilizátorů a dalších složek na výslednou kvalitu sypkých směsí pro výrobu zmrzlin. Diplomová práce byla řešena ve spolupráci s výrobcem směsí Frujo, a.s., ...
 • Výpočty proudění v míchaném reaktoru s plovoucími částicemi 

  Földváry, István
  Cílem diplomové práce je sestavení a následná simulace CFD modelu míchaného reaktoru za přítomnosti plovoucích částic. V první části práce se souhrnně popisuje teorie míchání nutná ke zvládnutí definovaných cílů práce, ...
 • Vznik mikrosuspenze perikinetickou a ortokinetickou koagulací 

  Fojtíková, Radka
  Práce se zabývá studiem vlivu chemických a fyzikálních faktorů na úpravu modelové povrchové vody s obsahem huminových látek. Z těchto faktorů byly sledovány především dávka destabilizačního činidla, hodnota pH a teplota, ...
 • Wideband Time Reversal of Microwave Signals Based on Phase Conjugating 

  Sun, C.-G.; Li, J.-L. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-12)
  A phase conjugating network to realize wideband time reversal of microwave signals is studied in this paper. After discussions on the operation principle of the reversed signal in the time and frequency domains, a prototype ...
 • Zařízení pro magnetické míchání suspenze s feromagnetickými částicemi 

  Zítka, Jan
  Práce se zabývá návrhem a konstrukcí zařízení pro míchání feromagnetických částic v roztoku pomocí magnetického pole. Vychází z předchozí práce, ve které bylo zařízení zkonstruováno pro jednu mikrozkumavku (jeden vzorek). ...