Now showing items 1-10 of 10

 • Diagnostická jednotka pro motorku 

  Smola, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem a konstrukcí diagnostického nástroje pro starší typy zážehových motorů. Práce obsahuje základní informace pro pochopení problematiky funkce a seřízení CV karburátoru, rešerši komerčně dostupných ...
 • Doprava kapalin obsahující abrazivní částice. 

  Hrabina, Martin
  Cílem této práce je provést rešerši dopravního zařízení, která jsou v průmyslu používaná pro dopravu kapaliny s obsahem abrazivních částic. Celá práce je rozdělena do několika kapitol. První část práce se zabývá pohybem ...
 • Dvoušnekový mísič kontinuální 

  Černý, Jan
  Práce se zaměřuje na proces mísení partikulárních materiálů a návrh šnekového mísiče pro tuto činnost. V teoretické části je popsáno samotné mísení a vlastnosti partikulárních látek. Následně jsou rozebrána jednotlivá ...
 • Hydrodynamické míchání směsi vody a popílku v nádrži. 

  Holub, Přemysl
  Diplomová práce Hydrodynamické míchání směsi vody a popílku v nádrži se zabývá popisem proudění kapaliny a částic pevné fáze v nádrži. Míchání ve válcové nádrži je provedeno pomocí radiální trysky. Cílem práce je popsat ...
 • Interakce tenzidů se směsí hyaluronanů o různé molekulové hmotnosti 

  Vašíčková, Kamila
  Bylo zkoumáno chování systému směsi hyaluronanů o dvou různých molekulových hmotnostech s tenzidy. Směsi hyaluronanů byly 17 kDa s 1,46 MDa, 73 kDa s 1,46 MDa, 300 kDa s 1,46 MDa, 806 kDa s 1,46 MDa a 1800 kDa s 1,46 MDa. ...
 • Optimalizace povrchových úprav polymerů pro mikroskopická pozorování 

  Horská, Pavlína
  V této práci byla odkryta a pozorována nadmolekulární struktura osmi typů komerčně dostupných iPP, jeho směsí (iPP-PLLA) a kopolymerů (cPP-EPR) spolu se čtyřmi typy PE (HDPE, LDPE). Sférolitická struktura byla u homopolymerů ...
 • Separace pevných částic z heterogenní suspenze 

  Prax, Ondřej
  Bakalářská práce obsahuje literární rešerši zabývající se separací pevných částic z heterogenní suspenze. První část je věnována pojednání o separačních metodách. Na ni navazuje kapitola o separačních zařízeních, které se ...
 • Separace pevných částic z proudící kapaliny 

  Fejta, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá separací pevných částic z proudící kapaliny. Jejím cílem je seznámit se z již stávajícími způsoby separace, nastudovat jejich principy a popsat zařízení určené k separování částic. Práce je ...
 • Výroba bezrámových slévárenských forem 

  Křížová, Irena
  Cílem bakalářské práce je provedení literární rešerše výrobních metod bezrámových slévárenských forem. A celkové zhodnocení výhod a nevýhod oproti formování za pomocí rámů.
 • Zařízení pro magnetické míchání magnetizovatelných částic v roztoku 

  Zítka, Jan
  Práce se zabývá návrhem a konstrukcí zařízení, které bude míchat magnetizovatelné částice bez použití mechanického působení sil. V práci byla provedena rešerše vlastností feromagnetických částic a dostupných metod používaných ...