Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza financování rozvojových strategií vybrané obce 

  Janusová, Barbora
  Tato bakalářská práce je zaměřena na financování rozvojových strategií městské části Brno - Černovice. V teoretické části je vymezená struktura veřejné státní správy, územní státní správy, územní samosprávy. Je charakterizován ...
 • Analýza možností financování zateplení bytového domu včetně navržení optimální výše fondu oprav 

  Němec, Lukáš
  Předmětem práce je uvedení a vyhodnocení různých možností financování vč. výčtu podstatných kritérií pro získání dotací a zobecnění optimálního postupu, který je dobré dodržet při plánování realizace zateplení bytového ...
 • Ekonomická efektivnost a finanční proveditelnost projektu realizovaného obcí 

  Vik, Vladimir
  Tato diplomová práce je věnována oblasti veřejného osvětlení a jeho přímým dopadům na finanční hospodaření obce. V rámci této analýzy byly popsány základní způsoby a možnosti řízení, kterými obec disponuje v oblasti správy ...
 • Financování a řízení stavební zakázky 

  Hort, Eva
  Téma bakalářské práce je financování a řízení stavební zakázky. Bakalářská práce obsahuje dvě hlavní části – část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení pojmů stavební podnik, stavební ...
 • Financování investičního záměru v obci Hostěnice 

  Pospíchalová, Barbora
  V této bakalářské práci se řeší problematika financování investičního záměru v obci Hostěnice. V teoretické části jsou vymezeny pojmy veřejné investice, veřejný sektor a veřejná správa. Je zde charakterizována obec a ...
 • Financování rozvojových strategií v obci 

  Lukeš, Jakub
  V této bakalářské práci se řeší problematika financování veřejného projektu v obci. V teoretické části je vymezena obec, jako zadavatel veřejné zakázky. Jsou zde charakterizovány jednotlivé náležitosti spojené s obecním ...
 • Možnosti financování stavební investice v obci 

  Maturová, Vladimíra
  Tuto bakalářskou práci „Možnosti financování stavební investice v obci“ jsem rozdělila na dvě části, na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývám definováním investic, finančními zdroji a mimo jiné i ...
 • Možnosti financování stavební zakázky 

  Kulík, Matěj
  Cílem bakalářské práce je navrhnout možnosti financování developerského projektu a porovnat jejich optimálnost z pohledu developera. V teoretické části práce jsou popsány všeobecné informace ohledně rozdělení stavebních ...
 • Možnosti financování stavební zakázky v obci 

  Hladík, Roman
  Tato diplomová práce řeší problematiku financování veřejné stavební zakázky v obci. V teoretické části jsou vymezeny pojmy, jakými jsou veřejná správa, obec, veřejné finance, obecní rozpočet a veřejná zakázka spolu s ...
 • Optimalizace investice v obci 

  Novosád, Michal
  Moji bakalářskou práci ‚,Optimalizace investice v obci‘‘ jsem rozdělil na dvě části, na teoretickou a praktickou. V teoretické části se nejdříve věnuji základním definicím obce, jejího financování a rozpočtu. V nadcházející ...
 • Optimalizace zdrojů pro financování veřejné stavební investice 

  Hönigová, Pavlína
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací zdrojů pro veřejné stavební investice. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část řeší veřejné zakázky, možnosti financování veřejných zakázek, obec a ...
 • Podnikatelsky zamer rozvoje podniku 

  Šolc, Jakub
  Předmětem bakalářské práce „Podnikatelský záměr rozvoje podniku“ je vyhodnotit záměr podniku na výstavbu konzervárny krmiv pro domácí zvířata a navrhnout finanční plán jeho realizace včetně možností financování. Obsahuje ...
 • Využití registru svazků obcí pro investiční účely 

  Netolická, Zuzana
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou a využitím rejstříku dobrovolných svazků obcí. V teoretické části je práce zaměřena na definování spolupráce obcí, konkrétně na dobrovolné svazky obcí, a možnosti financování veřejných ...