Now showing items 1-20 of 26

 • Analysis of Powertrain Acoustic Properties 

  Ambróz, Richard
  Dizertačná práca rieši problematiku analýzy akustických vlastností pohonných jednotiek. V úvodnej časti je teoretický rozbor fyzikálnych princípov vibrácií a hluku a prehľad súčasného stavu riešenia problematiky v oblasti ...
 • Analýza handoveru v Mobile IPv6 

  Klügl, Richard
  Diplomová práce se zaměřuje na způsob zajištění a podpory IP mobility mobilních uživatelů a jejich zařízení v bezdrátových sítích s IPv6. Pro tento účel byl v rámci IPv6 definován protokol Mobile IPv6 (MIPv6), který také ...
 • Atributy tělesnosti 

  Lukešová, Eva
  Má diplomová práce s názvem Atributy tělesnosti je pokračováním mého promýšlení tématu identity. Nyní k identitě přistupuji jako ke kategorii, nikoli jako k identitě, která náleží konkrétnímu člověku. Pokládám si otázku, ...
 • Design přenosného ultrazvukového přístroje 

  Sedláková, Jana
  Cílem bakalářské práce je navrhnout design přenosného ultrazvukového zařízení, který by doplnil stávající řadu výrobků nově přidanou funkční hodnotu tak, aby byly splněny všechny technické aspekty a zachována určitá estetika. ...
 • Diagnostika vlastností polovodičových materiálů 

  Šeliga, Ladislav
  Tato práce se zabývá popisem základních vlastností polovodičových materiálů a metodami měření vlastností polovodiče. V první části práce jsou rozebrány elementární polovodiče, polovodičové sloučeniny a pásová struktura. V ...
 • Důsledky mobility zaměstnanců 

  Vnoučková, Lucie; Čejka, Robin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-09)
  Purpose of the article: The level of unemployment and employee mobility can be considered as one of the persisting economical problems. Current knowledge economy is based on the quality and productivity of labour (employees). ...
 • Evakuace osob s omezenou schopností pohybu z velkých rezidenčních zařízení sociální péče 

  Marek, Milan
  Bakalářská práce řeší v úvodní části evakuaci osob komplexněji, především její začlenění v platných právních normách ČR, kategorizaci mimořádných událostí a možnosti dělení evakuace. Následně práce přechází do řešení ...
 • Galerie Festival 

  Vlček, Vojtěch
  Galerie Festival je projekt cestovní modulovatelné částečně prodejní galerie výtvarného umění.
 • Hranice – redefinice městské struktury 

  Uherková, Ivona
  Diplomová práce Park and Ride se zabývá návrhem záchytného parkovacího domu ve městě Hranice, které jsou známy především svým významným dopravním vlakovým uzlem a Hranickou propastí. Město nyní trpí velkou intenzitou ...
 • Koloběh chrómu a jeho specií v životním prostředí 

  Nevrlá, Jana
  Tato práce se v teoretické části zaměřuje především na možnosti vstupu jednotlivých forem chromu do životního prostředí, jejich akumulaci a transformaci ve složkách životního prostředí. Dále jsou zde popsány způsoby odběru ...
 • Lokalizační protokol pro WSN s podporou mobility uzlů 

  Votava, Martin
  Práce je zaměřena na bezdrátové senzorové sítě. Hlavní tématem je mobilita a lokalizace v těchto sítích. Práce popisuje různé metody lokalizace a možnosti mobilních schémat a vytvoření nového lokalizačního protokolu pro ...
 • Mobilita sítí v Mobile IP 

  Havelka, Michal
  Semestrální práce se zabývá problematikou mobility sítí (NEMO) v protokolech Mobile IPv4 a Mobile IPv6. Popisuje základní princip činnosti protokolů Mobile IP, definuje rozdíly mezi mobilitou uzlů a mobilitou sítí a navrhuje ...
 • Mobilní štípačka dřevěné kulatiny 

  Stuchlík, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou mobilní štípačky dřevěné kulatiny. V první části práce proberu základní rozdělení štípaček na trhu. Vyberu řešení, které bude nejvíce odpovídat mému zadání. V druhé části se ...
 • Mobilní zařízení pro drcení kameniva a recyklátů ze stavebních odpadů 

  Hurník, Štěpán
  Tato bakalářská práce je úvodem do problematiky drcení přírodních materiálů a recyklace stavebních odpadů pomocí mobilních drtících zařízení. V první části práce je samotný popis drtičů a rozdílů mezi nimi. Dále následuje ...
 • Řešení problematiky zajištění kvality služeb v bezdrátových sítích 

  Hornyak, Tomáš
  Tato práce se věnuje především možnostem zajištění kvality služeb a realizaci mobility v bezdrátových sítích. Zabývá se především možnostmi standardu IEEE 802.11e, využitelností protokolu Mobile IPv4 a počítačovou simulací ...
 • Řešení vibrací pohonné jednotky s využitím výpočtového modelování 

  Zubík, Martin
  Práce řeší na relativně jednoduchém modelu spalovacího motoru výpočet vibrací jeho povrchů jako východisko pro stanovení hluku motoru. Na základě výpočtového modelu realizovaného v programu MBS ADAMS, který obsahuje všechny ...
 • Řízení pohybu stanice v simulačním prostředí OPNET Modeler podle mapového podkladu 

  Jakúbek, Peter
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou riadenia pohybu mobilnej stanice v simulačnom prostredí OPNET Modeler (OM). V práci sú zhrnuté a popísané stávajúce možnosti riadenia pohybu bezdrôtovej mobilnej stanice. Značná ...
 • Simulace pokročilých funkcí řízení přístupu v bezdrátových sítích 

  Uher, Václav
  Práce se zabývá ověřováním metod zajištění kvality služeb a mobility v bezdrátových sítích pomocí programu OPNET Modeler. Je zkoumána možnost úpravy linkového mo-delu za účelem dosažení kvalitnějších služeb v porovnání s ...
 • Sledování fyzikálních veličin v polovodičových materiálech 

  Jankulár, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá sledováním fyzikálních veličin v polovodičových materiálech. Experiment byl zaměřen na měření pohyblivosti minoritních nosičů proudu a měření konduktivity pro vzorek křemíku a germania.
 • Stanovení rizikových prvků v půdách s různým antropogenním znečištěním pomocí sekvenční extrakční analýzy 

  Židek, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením mobility rizikových prvků v půdních vzorcích z Brna a Ostravy. Extrakce půdních vzorků byla provedena sekvenční extrakcí dle Tessiera a BCR. Byla provedena také extrakce v kyselině ...