Now showing items 1-7 of 7

 • Indoor robot - mechanická konstrukce a silová elektronika 

  Maťas, Marek
  Práca je rozdelená do niekožkých logických celkov. V prvom je prebratá problematika mobilnej robotiky, konštrukcia, pohony a riadenie mobilných robotov. Ďalšie časti sa venujú postupne návrhom mechanickej konštrukcie robota, ...
 • Konstrukce kráčejícího mobilního robotu 

  Szabari, Mikuláš
  Diplomová práca rieši konštrukciu kráčajúceho mobilného robota, ktorý je určený na prechod skrz členitý alebo lesný terén, pričom jeho úlohou je zber vzorky. Prvá časť práce je venovaná prehľadu kráčajúcich robotov. Nasleduje ...
 • Lokalizace mobilního robota v prostředí 

  Urban, Daniel
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou lokalizácie mobilného robota v prostredí, na základe senzorických 2D a 3D dát a záznamov z minulosti. Práca je zameraná na detekciu robotom už navštívených miest. Implementovaný ...
 • Nízkonákladový snímač vzdálenosti pro mobilní robot založený na snímači SRF05 

  Majerčík, Pavel
  Táto diplomová práca sa zaoberá zisťovaním vlastností a charakteristík ultrazvukových snímačov SRF05. Ide o hľadanie faktorov, ktoré skresľujú alebo iným spôsobom ovplyvňujú správne fungovanie týchto senzorov. V prvom rade ...
 • Plánování cesty mobilního robotu 

  Klobušníková, Zuzana
  Táto diplomová práca sa zaoberá plánovaním cesty robota pomocou vybraných grafových algoritmov umelej inteligencie. Teoretická časť popisuje základné metódy plánovania cesty robota. Ďalej sa bližšie venuje grafovým algoritmom. ...
 • Senzorový systém pro mobilní robot 

  Juhás, Miloš
  V bakalárskej práci sú spracované základné teoretické poznatky potrebné pri návrhu senzorového systému pre malého mobilného robota a navrhnutý vlastný senzorový systém. Práca popisuje princíp činnosti taktilných, ...
 • Teleoperační rozhraní pro řízení robotického vozidla s využitím virtuální reality 

  Revický, Peter
  Cieľom tejto práce je navrhnúť užívateľské rozhranie vo virtuálnej realite pre teleoperáciu vozidlového robota, ktorý je vystrojený kamerami, laserovým diaľkomerom typu Velodyne a lokalizačným systémom. Užívateľské rozhranie ...