Now showing items 1-20 of 42

 • Analýza mechanických vlastností plastových dílů realizovaných 3D tiskem 

  Krejbychová, Adéla
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou mechanických vlastností vzorků z materiálu PET-G vytvořených pomocí 3D tisku. Problém byl řešen experimentálně. Vzorky byly vytištěny pomocí metody tisku FDM (Fused Deposition ...
 • Analýza odezvových veličin vzorků kostní tkáně v různém stavu demineralizace nebo deproteinizace 

  Weiss, Andrej
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou mechanických veličín vzoriek kortikálnej kosti v stave simulujúcom úbytok kolagénnej zložky tkaniva. Skúmaná je citlivosť zvolených veličín na deproteinizáciu. Problém sa riešil ...
 • Aplikace čedičové prutové výztuže v lehkých konstrukčních betonech 

  Jarnot, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou aplikace prutové čedičové výztuže v lehkých konstrukčních betonech. V praktické části je experimentálně provedeno porovnání ocelové a čedičové výztuže v betonech z agloporitu a ...
 • Diagnostika a hodnocení mostní konstrukce 

  Wünsche, Dominik
  Diplomová práce se zabývá problematikou mostních objektů, především jejich diagnostikou a hodnocením. Práce je složena ze dvou částí, a to teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá základním popisem a rozdělením ...
 • Diagnostika železobetonové konstrukce 

  Holbová, Monika
  Táto diplomová práca sa zaoberá stavebným prieskumom a diagnostikou budovy železničného nádražia vo Vítkoviciach. Popisuje postup prieskumu a hodnotenia existujúcich železobetónových konštrukcií a v praxi používané ...
 • Experimentální a výpočtové techniky určování lokálních hodnot modulu pružnosti pro polykrystalické materiály 

  Svoboda, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá teoretickým a experimentálním určením lokálních modulů pružnosti polykrystalických materiálů. Teoreticky se elastické parametry určí z kvantově-mechanických výpočtů a výsledky se ověřují ...
 • Experimentální ověření modulu pružnosti v tlaku jemnozrnných kompozitů na bázi silikátových pojiv 

  Hoduláková, Michaela
  Stavební materiály se od počátku svého vzniku neustále vyvíjí a také se stále hledají nové možnosti pro poznávání a zdokonalování jejich vlastností (zejména zlepšení mechanických a deformačních charakteristik). Tato diplomová ...
 • Freeze-thaw resistance of concrete with porous aggregate 

  Pospíchal, Ondřej; Kucharczyková, Barbara; Misák, Petr; Vymazal, Tomáš (Elsevier Ltd., 2010-06-06)
  This paper deals with the influence of periodic freezing on lightweight concrete characteristics. Sets of lightweight concrete prismatic specimens are cyclically frozen in range from +20C to -20C and non-destructively ...
 • Funkční zkoušení recyklátů do pozemních komunikací 

  Karásková, Romana
  Práce je rozdělena na dvě části. Praktická část se zabývá zkouškami zemin použitých v nově zhotovené vozovce v Novém Městě na Moravě a zkouškami recyklovaných materiálů, které by případně mohly tyto zeminy ve vozovce ...
 • Mechanické vlastnosti skleněných vláken 

  Ševnina, Marija Vladimirovna
  Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním mechanických vlastností skleněných vláken bez povrchové úpravy a s komerční povrchovou úpravou. Hlavním cílem je stanovit pevnost v tahu, modul pružnosti a tažnost pro vlákna v ...
 • Mechanické vlastnosti vláknových kompozitů pro automobilové aplikace 

  Bayer, Adam
  Bakalářská práce se zabývá studiem mechanických vlastností vláknových kompozitů, které se lišily objemovým zlomkem a teplotou při měření. Jako matrice byl zvolen PMMA a v roli výztuže figuruje skelná tkanina. Teoretická ...
 • Měření parametrů pneumatik 

  Pokorný, Pavel
  Pneumatika zajišťuje přenos sil mezi koly automobilu a vozovkou a působí také jako primární odpružení vozidla. Její konstrukce, vlastnosti a stav výrazně ovlivňují jízdní vlastnosti vozidla a tudíž i bezpečnost posádky. ...
 • Modifikace cyklické triaxiální zkoušky 

  Nevrlá, Alice
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením modulu pružnosti nestmelených materiálů pro podkladní vrstvy vozovek různými zkušebními postupy při zkoušení v cyklickém triaxiálním přístroji u nás a v zahraničí a jejich srovnáním. ...
 • Modul pružnosti přírodního kamene 

  Hoduláková, Michaela
  Hodnota modulu pružnosti betonu závisí na jeho složení (zejména na použitém kamenivu). Jelikož v současném stavebnictví neexistuje žádná ucelená literatura týkající se modulů pružnosti jednotlivých typů kameniva, je tato ...
 • Možnosti stanovení mrazuvzdornosti betonu v konstrukci 

  Jindrová, Barbora
  Diplomová práce se zabývá různými způsoby posuzování stupně degradace betonu vlivem zmrazování, s přihlédnutím k možnostem určování mrazuvzdornosti betonu v konstrukci. Nejprve popisuje vlastnosti betonu a možné způsoby ...
 • Namrzavost směsných recyklátů v podloží vozovek pozemních komunikací 

  Nehybová, Eva
  Diplomová práce se v teoretické části zabývá porovnáním různých metod zkoušení namrzavosti v České republice a dalších zemích Evropské unie. Praktická část se věnuje laboratornímu zkoušení namrzavosti betonových a směsných ...
 • Namrzavost zemin a druhotných materiálů v podloží vozovek 

  Sokolová, Veronika
  Porušení dopravních konstrukcí vlivem mrazu je v oblastech, kde se teploty pohybují pod bodem mrazu, problém, který může vést až k trvalým deformacím stavby. Teoretická část této práce se zabývá promrzáním vozovky a jejího ...
 • Optimalizace rozhraní vlákno matrice u kompozitů s keramickou matricí 

  Halasová, Martina
  Diplomová práce se zabývá studiem chování vláknových kompozitů s keramickou matricí. Jedná se o pyrolyzované polysiloxanové matrice vyztužené keramickými vlákny Nextel 720. Hlavním cílem této práce je optimalizace rozhraní ...
 • Polymerní nanokompozity pro interiérové části automobilů 

  Miškolci, Michal
  Tato bakalářská práce se zaobírá problematikou odolnosti interiérových automobilových dílů proti otěru použitím nanokompozitů na bázi polykarbonátů. V teoretické části byla zpracována literární rešerše shrnující dosavadní ...
 • Posouzení vlivu cyklického zatěžování na přetvárné charakteristiky ztvrdlého betonu 

  Potočková, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá vlivem mnohonásobného cyklického zatěžování na přetvárné charakteristiky ztvrdlého betonu, konkrétně byl zkoumán vliv na statický modul pružnosti v tlaku. Byly měřeny deformace během mnohonásobné ...