Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza rizik navrhování staveb s ohledem na vybrané materiálové charakteristiky 

  Jirásková, Iveta
  Diplomová práce se zabývá ověřením fyzikálně mechanických charakteristik ztvrdlého betonu, a to především pevností betonu v tlaku, statických i dynamických modulů pružnosti. Náplní práce je provedení řady laboratorních ...
 • Průzkum a hodnocení železobetonové mostní konstrukce 

  Šnédar, Jaroslav
  Cílem této práce je zhodnocení skutečného stavu železobetonového trámového mostu nacházejícího se v Brně Jundrově. Pro vyhodnocení tohoto stavu byla provedena hlavní prohlídka mostu. Následně pak byla použita celá řada ...
 • Studium závislostí složení betonů na hodnoty modulů pružnosti 

  Křížová, Klára
  Modul pružnosti je jednou ze základních charakteristik betonu definující jeho pružné deformace a hraje významnou roli při statickém návrhu konstrukcí. Vlivem současných trendů technologie betonu, nabízející širokou variabilitu ...
 • Vliv okolních podmínek na modul pružnosti betonu 

  Peřina, Tomáš
  Stále více se modul pružnosti betonu se dostává do popředí zájmu. V minulosti byl do jisté míry opomíjen a nebyl na něj brán dostatečný zřetel. Teoretická část bakalářské práce má popsat jaké faktory ovlivňující zejména ...
 • Vliv provzdušnění a ošetřování na vývoj modulu pružnosti betonu 

  Bartulíková, Radka
  Diplomová práce se zabývá vlivem různých činitelů na pevnost betonu v tlaku a modul pružnosti. Zejména se soustředí na vliv ošetřování v rané fázi a provzdušnění betonu. Součástí práce je vyhodnocení laboratorního měření, ...