Now showing items 1-18 of 18

 • Analýza rizik napadení dřevěných konstrukcí škůdci 

  Brada, Stanislav
  V diplomové práci je pojednáno o vzniku rizika dřevěných konstrukcí. Na konstrukce a jejich části působí spousta negativních činitelů, ti ovlivňují životnost konstrukce. Cílem práce je stanovit přehled rizik vzniku vady ...
 • Hodnocení aktuálního stavebně technického stavu objektu rodinného domu 

  Jarnot, Martin
  Tato bakalářská práce se v teoretické části zabývá stavebně technickým průzkumem. V praktické části je proveden základní diagnostický průzkum na objektu rodinného domu, identifikace a popsání nalezených vad a poruch a ...
 • Investigation into the Effect of Molds in Grasses on Their Content of Low Molecular Mass Thiols 

  Skládanka, Jiří; Adam, Vojtěch; Zítka, Ondřej; Kryštofová, Olga; Beklová, Miroslava; Kizek, René; Havlíček, Zdeněk; Sláma, Petr; Nawrath, adam (MDPI, 2012-10-24)
  The aim of this study was to investigate the effect of molds on levels of low molecular mass thiols in grasses. For this purpose, the three grass species Lolium perenne, Festulolium pabulare and Festulolium braunii were ...
 • Kombinace numerické matematiky a neuronové sítě pro model predikce průvalu 

  Srba, Jan
  Tato práce se zabývá vytvářením modelu predikce průvalu realizovaného pomocí umělé neuronové sítě v prostředí MATLAB, práce proto obsahuje teoretický popis umělých neuronových sítí a také uvádí způsob, jakým byly umělé ...
 • Metodika diagnostiky dřevěných konstrukcí 

  Zouharová, Kateřina
  Práce je zaměřena na posouzení stavu dřevěné střešní konstrukce rekonstruovaného rodinného domu v obci Lomnice. První část popisuje strukturu a vlastnosti dřeva, v další části následuje popis diagnostických metod, v závěrečné ...
 • Možnosti uplatnění moderních aditivních technologií při výrobě prototypových odlitků 

  Čagánek, Radim
  Tato bakalářská práce pojednává o systémech Rapid Prototyping a možnosti jejich využití ve slévárenství. V práci jsou nejprve popsány tři nejvýznamnější metody, na kterých je vysvětlen princip a rozdělení. Poté jsou v práci ...
 • Návrh konstrukce a technologie výroby formy pro přesné lití 

  Kopcík, Daniel
  Teoretická časť tejto práce popisuje základné charakteristiky technológie presného odlievania metódou vytaviteľného modelu. Popisuje jednotlivé fázy procesu odlievania od zadania súčiastky až po odliatie modelu s hlavným ...
 • Návrh technologie výroby formy pro plastové obaly 

  Halačka, Petr
  Bakalářská práce se zabývá obráběním bloku formy na vyfukování plastových obalů ve spolupráci s firmou VBF s.r.o. Zaměřuje se na technologii 5-ti osého frézování. Dále obsahuje popisy materiálů forem i vstřikovaných ...
 • Návrh technologie výroby plastového krytu vrtačky 

  Hovad, Jan
  V prací je zpracována literární studie na téma plastů a vstřikování plastů včetně nástrojů pro vstřikování. Následuje praktická část návrhu výroby plastového krytu vrtačky. V rámci návrhu výroby jsou vypočteny výrobní ...
 • Obrábění vulkanizačních forem z hliníkových slitin 

  Kaška, Zdeněk
  Tato diplomová práce je zaměřená na problematiku hlubokého vrtání vulkanizační formy z různých hliníkových slitin. V práci bude popsána stručná charakteristika obráběných materiálů a nástrojů pro hluboké vrtání včetně ...
 • Problematika biotického napadnutí ETICS 

  Těžká, Adéla
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou biotického napadení kontaktních zateplovacích systému ETICS. Teoretická část je zaměřena na jednotlivé složky ETICS a to jak z pohledu materiálů, tak i z pohledu provedení ...
 • Řešení přenosu tepla tuhnoucí ocelové soustavy se změnou fáze při pohybujících se okrajových podmínkách 

  Fedorko, Tomáš
  Cílem diplomové práce je vytvoření 2D numerického modelu pohybujícího se řezu s proměnnými okrajovými podmínkami skutečné geometrie plynulého odlévání a chlazení předlitku v prostředí MATLAB. Model se zabývá vysoce ...
 • Systémy techniky prostředí pro udržitelnou výstavbu 

  Švub, Oldřich
  Diplomová práce pojednává o vztahu mezi trvalou udržitelností staveb a vnitřním prostředí budov. Cílem diplomové práce bylo navrhnout vzduchotechnický systém pro operační sály. V experimentální části bylo cílem stanovit ...
 • Technologie výroby plastového krytu zásuvky 

  Pokorný, Martin
  Tento diplomový projekt je zaměřen na technologii výroby plastového krytu zásuvky. Je složen ze dvou částí, z nichž první je literární studie. Zde jsou popsány vlastnosti plastových materiálů a jejich rozdělení, shrnutí ...
 • Trendy ve výrobě voskových modelů u technologie vytavitelného modelu 

  Halaška, Jan
  Bakalářská práce popisuje nejpoužívanější voskové směsi a zařízení k výrobě náročných odlitků. Práce obsahuje dvě hlavní kapitoly a to jsou voskové směsi a voskové modely. Cílem této bakalářské práce je vypracovat literární ...
 • Výroba odlitku válce pro úpravu motoru motocyklu Jawa 50 

  Chvátal, Pavel
  Výroba odlitku válce pro úpravu motoru motocyklu Jawa 50. Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchem chlazeného válce pro závodní úpravu motoru JAWA 50 a jeho následnou realizací za využití funkce rapid prototyping. ...
 • Výroba součásti "Kryt cívky" 

  Ulma, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh výroby plastové součásti kryt cívky. Teoretická část se zabývá literární rešerší v oblasti základních vlastností plastů a konstrukce formy pro vstřikování plastů. Praktická část ...
 • Výroba tvárníku formy 

  Rosa, Jakub
  Smyslem diplomové práce je vytvoření náhradního tvárníku vstřikovací formy vhodnou metodou podle původního tvárníku tak, aby konečný výlisek splňoval požadované parametry povrchu. Práce je zaměřena na analýzu původního ...