Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza a inovace stejnosměrných motorků 

  Štaffa, Jiří
  Práce se zabývá stejnosměrným elektromotorem od firmy ATAS elektromotory Náchod a.s. s výrobním názvem P2XR49. Zprvu je samotné seznámení se s principem chodu, rozběhu, řízení otáček a komutací stejnosměrného stroje. ...
 • Analýza parametrů náhradních zapojení asynchronního motoru 

  Minks, Ondřej
  Práce se zabývá určením parametrů asynchronního motoru pro náhradní zapojení ve tvaru T článku, -článku a -článku z měření naprázdno a zjištěním napěťové závislosti parametrů. Pro každé z těchto zapojení stanovuje závislosti ...
 • Identifikace parametrů náhradního zapojení asynchronního motoru 

  Běloušek, Radim
  Matematický model i náhradní zapojení asynchronního motoru obsahují několik parametrů, které je nutno, z hlediska řízení pro daný stroj, určit s maximální přesností. Práce je zaměřena na identifikaci parametrů náhradního ...
 • Matematické modely transformátorů a asynchronních motorů 

  Cipín, Radoslav
  První část práce se zabývá konstrukcí matematických modelů transformátorů napětí a proudů. Jsou zde vytvořeny modely transformátorů napětí a proudů s nelineární magnetizační charakteristikou a provedeny jejich simulace. ...
 • Měření charakteristik DC a EC motorků 

  Chlebný, Radek
  Bakalářská práce se zabývá stejnosměrnými komutátorovými a elektricky komutovanými motory firmy Maxon motor AG. První část pojednává o jejich základních konstrukčních prvcích a věnuje se také vlastnostem těchto motorů jako ...
 • Náhradní zapojení asynchronních strojů 

  Běloušek, Radim
  Přestože asynchronní motory patří mezi nejjednodušší a provozně nejspolehlivější stroje, je identifikace parametrů jejich náhradního zapojení obtížná. V této práci je řešena problematika identifikace parametrů náhradního ...
 • Návrh a analýza jednofázového motoru v šestipólovém provedení 

  Souček, Jiří
  Práce se zabývá problematikou návrhu jednofázových asynchronních motorů. Samotné zpracování je rozděleno do několika základních částí. První kapitola se zaobírá konstrukcí a principem funkce jednofázových indukčních motorů. ...
 • Návrh jednofázového asynchronního motoru s pomocnou fází 

  Schlesinger, Petr
  Tato diplomová práce má za cíl seznámit se základními poznatky o jednofázových asynchronních motorech, jejich odvození od motorů trojfázových a základy postupu výpočtu a návrhu jednofázových asynchronních motorů s kotvou ...
 • Rozbor elektromechanických parametrů historického asynchronního stroje a jejich srovnání se strojem moderním 

  Muczka, Vojtěch
  Tato práce se zabývá renovací historického asynchronního motoru a porovnáním jeho parametrů s moderním ekvivalentem. První část seznamuje čtenáře s principem činnosti tohoto stroje. Následující část je pak věnována renovaci ...
 • Rozbor ztrát malých asynchronních motorů 

  Šišák, David
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem ztrát malých asynchronních motorů. První část práce seznamuje s principem činnosti a konstrukcí asynchronních motorů. Dále je zde pojednáno o problematice jednotlivých ztrát, jejich ...
 • Řízení krokového motoru mikrokontrolérem 

  Bělíček, David
  Předmětem práce je úvod do problematiky řízení krokových motorů. Jsou popsány základní principy jednotlivých typů krokových motorů, jejich vlastnosti a způsoby řízení. Uvedených poznatků je dále využito pro návrh koncepce ...
 • Simulace momentové charakteristiky asynchronního stroje 

  Michalík, Marek
  Tato diplomová práce pojednává v první části o základech teorie asynchronního motoru a o principu jeho činnosti. Také se zaměřuje na teorii prostorových vyšších harmonických magnetického pole a princip vytvoření asynchronních ...
 • Trakční pohony s asynchronním motorem 

  Běloušek, Josef
  První část práce je věnována návrhu trakčního asynchronního motoru. V druhé části je vypracována metoda identifikace parametrů náhradního zapojení asynchronního motoru ve tvaru -článku. Je zde vysvětleno, že náhradní ...
 • Vliv délky magnetického obvodu na účinnost malého asynchronního motoru 

  Žalkovský, Antonín
  Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu malého asynchronního motoru a analýzou vlivu změny délky magnetického obvodu na jeho účinnost. V teoretické části jsou popsány konstrukční prvky motoru a samotný princip práce ...
 • Zlepšení energetických parametrů jednofázových asynchronních motorů 

  Dospěl, Leoš
  Bakalářská práce Zlepšení energetických parametrů jednofázových asynchronních motorů se zabývá problematikou snížení ztrát u jednofázového asynchronního motoru J22VV506 od firmy ATAS Elektromotory Náchod a.s.. První část ...
 • Zvýšení účinnosti jednofázového asynchronního motoru 

  Muczka, Vojtěch
  Tato práce se zabývá zvýšením účinnosti jednofázového asynchronního motoru změnou materiálu klece a optimalizací rozměrů rotorové drážky za podmínky dodržení stejného záběrného momentu. První část seznamuje čtenáře o ...