Now showing items 1-20 of 20

 • Administrativní budova - Brno 

  Červinka, Tomáš
  Cílem diplomové práce je návrh nové administrativní budovy s klientským provozem. Budova je navržena s ohledem na požadavky pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Součástí projektu je i kompletní požárně bezpečnostní ...
 • Bytový dům na ul. Vinohrady 

  Dvořák, Vít
  Diplomová práce je zaměřena na návrh monolitických železobetonových konstrukcí bytového domu. Obsahem práce je návrh dvou stropních desek, schodiště, podporujících sloupů, stěn, průvlaku a pilotového založení. Práce obsahuje ...
 • Deskový most v Újezdu u Brna 

  Dočkal, Miloš
  Předmětem bakalářské práce je navrhnout mostní konstrukci v Újezdu u Brna. Most je součástí místní komunikace a slouží k převedení dopravy přes řeku Litavu. Mostní konstrukce je navržena ve dvou variantách. Vybraná varianta ...
 • Laboratorní přípravek s analogovou výpočetní jednotkou AD538 

  Hruboš, Zdeněk
  Analogové násobičky jsou obvody, které realizují násobení dvou analogových signálů. Můžou být vytvořeny vhodným zapojením diskrétních součástek (dle funkce). V dnešní době se však z pravidla jedná o integrované obvody, s ...
 • Monolitický přístřešek v areálu ČOV 

  Klimeš, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem monolitické betonové konstrukce s dřevěným krovem pro umístění zařízení čističky odpadních vod. Konstrukce sestává z jednotlivých konstrukčních prvků- základový pas, stěny s překlady, ...
 • Nájemní objekt Campus Bohunice – stavebně technologický projekt 

  Platzerová, Veronika
  Předmětem této diplomové práce je stavebně-technologické řešení výstavby nájemního objektu Campus Bohunice – objekt C. Tato stavba je novostavbou ležící na několika nezastavěných parcelách. Diplomová práce obsahuje technické ...
 • Nízkopodlažní bytový komplex 

  Doležel, Ivo
  Obsahem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace novostavby „Nízkopodlažního bytového komplexu – Horoměřice“ obsahující veškeré náležitosti dle platných předpisů a norem. Komplex je tvořen ze tří objektů ...
 • Obytný komplex s provozovnou 

  Severa, Aleš
  Diplomová práce se zabývá dispozičním, konstrukčním, požárním a tepelně technickým řešením bytového komplexu s provozovnou. Komplex je rozdělen do čtyř funkčních částí a to do podzemních garáží, administrativní, provozní ...
 • Předváděcí motosalon - technologická etapa hrubé horní stavby 

  Valouch, Ondřej
  Předmětem mé bakalářské práce je provedení hrubé horní stavby předváděcího motosalonu v Ostravě, a ekonomicko-časové porovnání monolitické a montované technologie výstavby. Bakalářská práce se zabývá technologickými předpisy ...
 • Příprava realizace stavby Biology Park Brno 

  Šťastná, Ludmila
  Diplomová práce se zabývá přípravou realizace stavby Biology Park Brno. Cílem je určit časovou, finanční a materiálovou náročnost stavby a také stanovit vhodný způsob technologie výstavby. Práce je zaměřena na hlavní ...
 • Realizace hrubé stavby nízkokapacitního zařízení pro poskytování sociálních služeb, Rychnov nad Kněžnou 

  Kytlík, David
  Předmětem mé bakalářské práce je stavebně-technologické řešení hrubé vrchní stavby nízkokapacitního sociálního zařízení v Rychnově nad Kněžnou. V této práci se zabývám technologickým provedením jednotlivých konstrukcí. ...
 • Rekontrukce a dostavba hotelu Maximus v Brně – příprava realizace a řízení stavby 

  Lagovský, Ivan
  Diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem pro rekonstrukci a dostavbu hotelu Maximus v Brně. Součástí práce jsou časové plány, situace zařízení staveniště, technologický předpis provádění monolitických ...
 • Stavebně technologická etapa založení polyfunkčního domu v Řečkovicích 

  Hrabovský, Lukáš
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování stavebně-technologického projektu založení polyfunkčního domu v Řečkovicích. Objekt se nachází v zastavěném území městské části Brno-Řečkovice. Polyfunkční dům je založen na ...
 • Stavebně technologický projekt pro Domov seniorů 

  Bartošová, Zlata
  Diplomová práce se zabývá řešením stavebně technologického projektu výstavby domova seniorů v Praze. Obsahuje technickou zprávu, technologické předpisy pro monolitické a zděné konstrukce, ke kterým jsou doloženy kontrolní ...
 • Stavebně technologický projekt výzkumného centra CEITEC - Brno 

  Roubíček, Marek
  Tématem diplomové práce je "Stavebně technologický projekt výzkumného centra CEITEC v Brně". Obsahem je řešení celého projektu ze strany finančního, stavebně technologického, tak i stavební časové náročnosti. Cílem bylo ...
 • Technologická etapa hrubé stavby bytového objektu Bratislava 

  Krajčovič, Matúš
  Predmetom mojej bakalárskej práce je spracovanie hrubej spodnej stavby bytovej veže v Bratislave. Práca rieši stavbu z pohľadu stavebno technologického. Súčasťou práce je sprievodná a súhrnná technická správa, situačný ...
 • Tělocvična Dolní Kounice 

  Fišerová, Markéta
  Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby tělocvičny ZŠ v Dolních Kounicích. Projekt vychází ze studie vytvořené v letním semestru 2019 v předmětu AG035 Ateliér architektonické tvorby 5. Nově navržená tělocvična hmotově ...
 • Vybrané části stavebně technologické projektu bytového domu v Hejčíně, Olomouc 

  Onderka, David
  Cílem diplomové práce jsou vybrané části stavebně technologického projektu bytového domu v Hejčíně, Olomouc. Detailněji se zabývá nejoptimálnějším návrhem strojní sestavy, posouzení zvedacích mechanismu, zařízením staveniště, ...
 • Vybrané části stavebně technologického projektu - LOGISTICKÉ CENTRUM HEMAT 

  Valouch, Ondřej
  Předmětem mé diplomové práce jsou vybrané části stavebně technologického projektu – stavby logistického centra Hemat v Ostravě. Diplomová práce řeší technologické předpisy pro základy a montáž ocelové konstrukce haly. Dále ...
 • Výstavba bytových domů Optátova - stavebně technologický projekt 

  Kynclová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá Výstavbou bytových domů Optátova – stavebně technologickým projektem. Práce obsahuje body jako je technická zpráva, koordinační situace, časové a finanční plány, studie realizace domů, projekt ...