Now showing items 1-20 of 23

 • Analýza intrakardiálního elektrogramu v závislosti na transmuralitě ablační léze při katétrové radiofrekvenční ablaci srdečních arytmií 

  Žbánková, Alena
  Katetrizační ablace je unikátní léčebná metoda srdečních arytmií spočívající v postupném vytváření bodových lézí, kterých lze dosáhnout pomocí nitrosrdečně zavedených katétrů. Pro dlouhodobý léčebný efekt je nutno docílit ...
 • Derivační morfologie češtiny na základě rozsáhlých korpusových dat 

  Faltusová, Marie
  Tématem této práce je zkoumání slovotvorby v českém jazyce. Hlavním cílem je vytvořit modul získávající derivace z dat elektronického Slovníku spisovné češtiny. Tato problematika byla vyřešena sestrojením tříúrovňového ...
 • Detekce automobilů v obraze 

  Pálka, Zbyněk
  Tato práce pojednává o sledování provozu v dopravních komunikacích. Jsou zde rozebrány různé metody extrakce pozadí a čtyři metody detekce vozidel. Dále je zde popsána metoda počítání vozidel. Všechny metody byly realizovány ...
 • Galerie Velké ceny města Brna 

  Sikora, Zbigniew
  Hlavním cílem této diplomové práce bylo navázat na urbanistickou studií provedenou v rámci předchozího modulového ateliéru a vypracovat architektonickou studii objektu Galerie Velké ceny města Brna. Návrh byl podřízen ...
 • Hra s ovládáním pomocí gest ruky 

  Baštek, Jozef
  Tato práce se zabývá využitím počítačového vidění, jako  prostředku pro interakci člověka s PC. Její součástí je návrh a implementace rozhraní pro ovládání hry pomocí gest a pohybů ruky, které snímá kamera. V práci jsou ...
 • Informační technologie v psychologii 

  Ižák, Tomáš
  Tato práce se zajímá o možnosti zjištění charakterových vlastností autora textu za použití výpočetní techniky. Práce je založena na metodě manželů Kreitlerových, proto se zabývá zejména rozdělením vět na významové jednotky, ...
 • Kinetika krystalizace kopolymerů PP 

  Krajčik, Ladislav
  V této bakalářské práci byla změřena kinetika krystalizace tří kopolymerů PP s ethylén-propylénovým kaučukem po násobné extruzi a to ze závislosti růstu průměru sférolitů na čase pomocí polarizačního optického mikroskopu ...
 • Metalurgie a vlastnosti masivních ocelových odlitků 

  Kubík, Jiří
  Práce se zabývá stanovením chemického složení a morfologie vměstků u experimentálního odlitku v provozních podmínkách slévárny ŽĎAS a.s. při dodržení optimálního obsahu vhodných dezoxidovadel v závislosti na podmínkách ...
 • Modifikace růstu polovodičových nanovláken 

  Pejchal, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá růstem polovodičových nanovláken na substrátu Ge(111). Nanovlákna byla připravena metodou PVD (physical vapor deposition), jejich růst byl katalyzován Au koloidními nanočásticemi. V práci je ...
 • Morfologický analyzátor pomocí konečných automatů 

  Bezák, Jakub
  Cílem tohoto textu je čtenáři co nejvíc přiblížit problematiku morfologie a morfologické analýzy slovenského jazyka s využitím morfologického analyzátoru a nastínit odlišnost od různých světových jazyků. Text také objasňuje ...
 • Morfologie polyamidu 12 a polyamidu 11 vzniklá za zvýšeného tlaku v kalorimetru 

  Bělašková, Marie
  V této diplomové práci byla studována morfologie polyamidu 12 (PA12), polyamidu 11 (PA11) a jejich směsí v procentuálním poměru 95/5, 75/25, 50/50, 25/75 a 5/95 vzniklá za tlaku 7 MPa v kalorimetru a to jak po kontinuálním ...
 • Paralelní korpusový manažer 

  Kouřil, Jan
  Cílem diplomové práce bylo implementovat paralelní korpusový manažer, který umí zarovnat paralelní cizojazyčné texty a vložit je do korpusu, kde jsou poskytnuty další funkce pro jejich zpracování. Program poskytuje možnosti ...
 • Selektivní růst kovových materiálů. 

  Šimíková, Michaela
  Diplomová práce pojednává o studiu selektivního růstu tenkých vrstev kobaltu na Si(111) s tenkou vrstvou oxidu křemičitého na mřížkách, které byly vytvořeny metodou fokusovaného iontového svazku, a o růstu a morfologii ...
 • Studium únavových vlastností hořčíkové slitiny AZ31 

  Stromský, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium struktury a vlastností u slitiny hořčíku AZ31 po aplikaci únavového zatěžování. Jejím cílem je kvantifikovat morfologii vyskytujících se strukturních fází, stanovení křivky ...
 • Studium vlivu organických aditiv na deposici zinku z alkalického elektrolytu s využitím rentgenové difraktometrie 

  Smejkal, Jan
  Bakalářská práce pojednává o účincích vybraných organických aditiv na vlastnosti zinkového depozitu ve vztahu k záporné elektrodě Ni – Zn akumulátoru. Všechna aditiva byla zkoumána s důrazem na studium potlačení růstu ...
 • Syntéza biokeramických materiálů na bázi hydroxyapatitu 

  Kočicová, Pavla
  Práce se zabývá precipitační syntézou nanočásticového hydroxyapatitu s cílem posoudit vliv reakčních podmínek na morfologii částic. Teoretická část je zaměřena na obecnou charakterizaci biomateriálů, biokeramik a fosforečnanů. ...
 • Syntéza feroelektrických a dielektrických keramických kompozitních materiálů 

  Čípová, Eva
  Tématem diplomové práce je příprava feroelektrických a dielektrických kompozitních materiálů, konkrétně se práce zabývá přípravou barium stroncium titanitu (BST). V teoretické části jsou popsány možnosti syntéz BST prášků ...
 • Syntéza keramických práškových materiálů v přítomnosti ultrazvukového pole 

  Kočicová, Pavla
  Práce se zabývá syntézou oxidu ceričitého, oxidu samaritého a oxidu ceričitého dopovaného oxidem samaritým. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku, aplikace a možnosti syntéz oxidu ceričitého. Experimentální část ...
 • Tvařitelnost tenkých ocelových plechů s povrchovou úpravou eloxovaného hliníku 

  Hušek, Martin
  Dizertační práce se zabývá návrhem technologického postupu anodické oxidace (tvorby eloxovaného povlaku) na hliníkovém povlaku v systému ocel – hliník – elox, zjištěním charakteristik tohoto systému, porovnáním se současnými ...
 • Vliv morfologie povlaku Zn na mezní podmínky při tažení tenkých plechů 

  Císařová, Michaela
  Disertační práce pojednává o vlivu morfologie povlaku zinku na mezní podmínky při tváření základního materiálu – ocelového plechu. V úvodu práce je probrána současná problematika hledání nejvhodnější morfologie ocelových ...