Now showing items 1-20 of 20

 • Časová náročnost výstavby stavebního objektu 

  Procházka, Jan
  Tématem bakalářské práce je Časová náročnost výstavby stavebního objektu. Cílem práce je provést analýzu časové náročnosti výstavby stavebního objektu. Práce se zaměřuje na železobetonové mostní konstrukce rámového typu. ...
 • Deskový most v Újezdu u Brna 

  Dočkal, Miloš
  Předmětem bakalářské práce je navrhnout mostní konstrukci v Újezdu u Brna. Most je součástí místní komunikace a slouží k převedení dopravy přes řeku Litavu. Mostní konstrukce je navržena ve dvou variantách. Vybraná varianta ...
 • Diagnostický průzkum mostní konstrukce 

  Houška, Radek
  Tato diplomová práce pojednává o provedení komplexního průzkumu mostní konstrukce. Tento diagnostický průzkum v prvním kroku slouží jako objektivní zhodnocení stavu mostu pro zpracování dalšího investorského záměru. V ...
 • Difůzní evoluční algoritmus 

  Mészáros, István
  V dnešní době se objevují nové trendy v oblasti umělé inteligence. Metody známé jako evoluční algoritmy jsou jedny z nich. Tyto algoritmy nám umožňují optimalizovat a navrhovať systémy pomocí počítačů. Jedna z variant ...
 • KVANTIFIKACE A ZVYŠOVÁNÍ PŘESNOSTI MĚŘENÍ PRŮHYBU MOSTŮ 

  Hvozdenský, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá zlepšením přesnosti měření průhybů mostů pro firmu Mostní a silniční s.r.o. Jejím cílem je důkladná analýza procesu měření a zjištění faktorů, které mají zásadní vliv na přesnost měření. První ...
 • Měření přetvoření mostní konstrukce a železničního svršku 

  Staněk, Boleslav
  Tato diplomová práce se zabývá etapovým měřením přetvoření mostní konstrukce a železničního svršku na mostě přes řeku Dyji v Břeclavi a jeho blízkého okolí. Hlavním cílem bylo určení podélných posunů kolejnicového pásu a ...
 • Most na silnici I/42 v Brně 

  Grunt, Michal
  Předmětem bakalářské práce je návrh mostní konstrukce na silnici I/42 v Brně mezi městskými částmi Královo Pole - Pisárky.Práce obsahuje statický výpočet mostní konstrukce o jednom poli,který je navržen ve třech ...
 • Most přes potok Hluchová - stavebně technologický projekt 

  Trochta, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá tvorbou stavebně technologického projektu mostu SO210 přes potok Hluchová na silnici I/11. Most je navržen jako železobetonový, dodatečně předpjatý o délce 70m. Práce byla zpracována v rozsahu zadání DP.
 • Nádraží VRT letiště Brno Tuřany 

  Svobodová, Lenka
  Tématem diplomové práce je nádraží vysokorychlostní trati. Stavební parcela se nachází v jihomoravském kraji, přesněji v městské části Brno-Tuřany. Dům je řešen jako samostatně stojící dvoupodlažní objekt umístěný na mostě ...
 • Návrh jednoduché mostní konstrukce 

  Váša, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem a posouzením mostu v obci Hladké Životice. Byly vypracovány tři varianty mostních konstrukcí. Pro posouzení byla vybrána varianta předepnuté, deskové, rámové konstrukce mostu o jednom poli. ...
 • Návrh mostní opěry silničního mostu přes dálnici D1 u Kurovic 

  Ponížil, Cyril
  Tato práce se zabývá návrhem a posouzením mostní opěry nadjezdu nad dálnicí R 55 na trase Hulín – Skalka. Nadjezd leží mezi Tlumačovem a Kurovicema. Práce zahrnuje geologickou a geomorfologickou klasifikaci lokality, ...
 • Návrh trámového mostu o jednom poli 

  Podškubka, Patrik
  Cílem práce je návrh nové mostní konstrukce, hospodárné a bezpečné, nad stávající komunikací S7,5 dle současně platných norem a předpisů. Ze tří navrhovaných variant byla vybrána varianta předpjatého dvoutrámového mostu o ...
 • Spojitá betonová mostní konstrukce na rychlostní komunikaci R2 

  Horut, Jakub
  Diplomová práce řeší převedení rychlostní komunikace R2 na Slovensku přes údolí. Výška konstrukce je zde omezena železniční tratí a místní komunikací. Ze dvou navržených variant byla vybrána a zpracována varianta deskotrámové ...
 • Stavebně technologický projekt realizace Místní komunikace ve Žďáru nad Sázavou 

  Kalců, Martin
  Diplomová práce se zabývá tvorbou stavebně technologického projektu Místní komunikace ve Žďáře nad Sázavou. Konkrétně je zde řešena výstavba železobetonového předpjatého mostního objektu přes řeku Sázavu v rozsahu dle ...
 • Stavební průzkum a diagnostika konstrukce 

  Řezáč, David
  Předmětem této bakalářské práce je stavební průzkum a diagnostika konstrukce se zaměřením na ověření polohy předpínací výztuže prefabrikovaného předpjatého mostu. Teoretická část práce se zaměřuje na železobeton, předpjatý ...
 • Úprava křižovatky v Trnavě u obchodního centra 

  Sekaninová, Viola
  Cílem diplomové práce je návrh dopravního připojení nově vznikajícího obchodně- průmyslového centra v Trnavě na Nitranskou cestu v Trnavě. Požadavkem byla spirálová okružní křižovatka typu TURBO. Dále jsou řešena parkovací ...
 • Úprava mimoúrovňové křižovatky Hradecká x Sportovní x Palackého 

  Chlíbek, David
  Předmětem diplomové práce je projektová dokumentace návrhu rekonstrukce stávající úrovňové stykové křižovatky ulic Hradecká a Palackého třída na mimoúrovňovou křižovatku. Návrh je zpracován na základě směrového výzkumu ...
 • Využití metody georadaru pro zjišťování poruch konstrukcí 

  Křepelka, Jan
  Práce pojednává o nedestruktivních zkouškách, umožňujících zkoumání poruch betonu v jeho vnitřní struktuře. V teoretické části jsou popsány vybrané metody z hlediska jejich principu. Z něj vychází pro každou metodu její ...
 • Využití zatěžovacích zkoušek při návrhu a případné realizaci sanací betonových konstrukcí 

  Regent, David
  ABSTRAKT Bakalářská práce v rešeršní části popisuje základní informace o diagnostice a zatěžovacích zkouškách konstrukcí a mostů. Předkládá obecné postupy provádění zatěžování konstrukcí, včetně jejich měření. Uvádí se zde ...
 • Výpočet životnosti mostní konstrukce na základě nelineární analýzy a modelováni degradace 

  Kucek, Martin
  Cílem této práce je výpočet životnosti mostní konstrukce na základě nelineární analýzy a modelováni degradace. V řešení bylo použito pravděpodobnostní nelineární analýzy metodou konečných prvků. Nelineární numerickou analýzu ...