Now showing items 1-20 of 32

 • Analýza a návrh změn motivačního programu vybrané společnosti 

  Rásochová, Martina
  Diplomová práce se zabývá analýzou a návrhem změn motivačního programu ve společnosti ALTREVA spol. s r.o. Teoretická část práce je zaměřena na shrnutí základních poznatků dané problematiky. Praktická část obsahuje analýzy ...
 • Analýza motivace a návrh motivačního programu ve společnosti Stuha a.s. 

  Danč, Radek
  Bakalářská práce je spjata s analýzou motivace a návrhem motivačního programu pro firmu STUHA a.s., který především vychází z dotazníkového šetření a z analýzy trhu práce. Pozornost je především věnována k zjištění potřeb ...
 • Analýza motivace a návrh změny ve společnosti ČKD Blansko Holding, a.s. 

  Jančíková, Kateřina
  Bakalářská práce analyzuje současnou motivaci zaměstnanců ve společnosti ČKD Blansko Holding, a. s. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy motivace a odměňování zaměstnanců. V praktické části je zkoumán současný ...
 • Analýza motivačních faktorů a návrh motivačního programu ve vybrané společnosti 

  Šafr, Daniel
  Bakalářská práce obsahuje základní teoretické pojmy a myšlenky týkající se motivace a lidských zdrojů, dále analyzuje současný stav motivačního systému společnosti EXCALIBUR ARMY spol. s.r.o. a obsahuje návrh na jeho ...
 • Analýza motivačního programu společnosti s.n.o.p. cz a.s. a návrh jeho změn 

  Hůserek, Martin
  Tato bakalářská práce je spjata s analýzou současného systému odměňování a motivačního programu společnosti s. n. o. p. cz a.s. Pomocí dotazníkového šetření zjišťuje efektivnost nynějšího motivačního programu. Po analýze ...
 • Motivace a stimulace podnikatele 

  Ivanov, Tomáš
  Předmětem diplomové práce „Motivace a stimulace podnikatele“ je zkoumání motivace podnikatelů v konkrétní společnosti a vytvoření návrhu na její zlepšení. Práce je rozdělena do dvou částí. První z nich je zaměřena na ...
 • Motivace a stimulace zaměstnancu ve společnosti JAP Trading s.r.o 

  Krenželok, Adam
  Předmětem mé diplomové práce na téma „Motivace a stimulace zaměstnanců určitého podniku“ je analýza motivačního programu společnosti JAP Trading s.r.o. V teoretické části jsou představena teoretická východiska dané ...
 • Motivace a stimulace zaměstnanců 

  Pražák, Petr
  Diplomová práce se zaměřuje na motivaci a zároveň stimulaci pracovníků v konkrétní dopravní firmě. Upřesňuje, kdo je zodpovědný za správnou motivaci zaměstnanců a součastně porovnává teoretické poznatky s fakty. Dále práce ...
 • Motivace zaměstnanců ve firmě Wisconsin Engineering 

  Přichystalová, Šárka
  Diplomová práce analyzuje motivaci pracovníků a následně doporučuje návrhy pro tvorbu uceleného motivačního programu ve výrobní firmě Wisconsin Engineering CZ s.r.o. V první části jsou nejdříve shrnuty dosavadní teoretické ...
 • Motivační program společnosti a návrh jeho rozvoje 

  Lo Bianco, David
  Diplomová práce obsahuje teoretické pojmy a myšlenky týkající se motivace a lidských zdrojů, dále analyzuje současný stav systému motivace společnosti HANYA corporation s.r.o. a obsahuje návrh na jeho rozšíření tak, aby ...
 • Návrh motivačního programu firmy 

  Bartoš, Michal
  Tato bakalářská práce analyzuje problémy firemního klimatu, přesněji motivačního programu pro zaměstnance. Obsahuje návrh motivačního programu, který by zvýšil efektivnost a prosperitu firmy na trhu skrze spokojenost zaměstnanců.
 • Návrh motivačního programu firmy 

  Haselamnová, Věra
  Diplomová práce analyzuje pomocí dotazníkového průzkumu, ve spojení s osobním pohovorem s jednotlivými zaměstnanci a studování podnikových materiálů, současné motivační benefity firmy Badger Meter Czech Republic s.r.o. Z ...
 • Návrh motivačního programu firmy 

  Veverka, Tomáš
  Tato diplomová práce má navrhnout optimální systém ohodnocení a motivování pracovníků – produkt managerů pro obchodní oddělení společnosti Olterm&TD Olomouc, a.s. takovým způsobem, aby daný systém byl spravedlivý a motivující ...
 • Návrh motivačního programu jako účinného nástroje řízení ve firmě Gala, a.s. 

  Wagnerová, Libuše
  Ve své diplomové práci se zabývám analýzou původního a zavedením nového motivačního programu v rámci potřeb velké firmy. Konkrétní aplikace je řešena ve spolupráci s firmou GALA a.s. V teoretické části se zabývám procesem ...
 • Návrh motivačního programu pro obchodní společnost. 

  Šmehlíková, Petra
  Diplomová práce se zabývá návrhem nového motivačního programu v obchodní společnosti. Na základe prozkoumání současného stavu motivace a spokojenosti zamestnanců je společnosti navržen nový motivační program, který zvyšuje ...
 • Návrh motivačního programu pro zaměstnance firmy 

  Bednářová, Iveta
  Diplomová práce pojednává o problematice personálního řízení firmy se zaměřením na motivaci a současnou stimulaci zaměstnanců pobočky konkrétní společnosti. Obsahuje návody, postupy, nezbytnou teoretickou část a potřebné ...
 • Návrh motivačního programu v NH Glass, s.r.o. 

  Stejskalová, Pavla
  Cílem diplomové práce je zvýšení výkonnosti společnosti NH Glass, s.r.o., a to prostřednictvím inovovaného motivačního programu. Výše zmíněná firma působí ve sklářském průmyslu. V teoretické části je vymezena podstata a ...
 • Návrh motivačního programu ve vybraném podniku 

  Fraňková, Kristýna
  Předkládaná diplomová práce se snaží objasnit problematiku firemní kultury ve vybrané společnosti. Je zaměřena na konkrétní část firemní kultury; motivaci. Sestává z teoretických zdrojů, analýzy současného stavu motivačních ...
 • Návrh na zlepšení motivačního programu stevardek 

  Krátká, Regina
  Diplomová práce se věnuje problematice odměňování pracovníků na pozici stevarda/ky, se kterou se potýká společnost Student agency, s.r.o., provozující autobusovou dopravu. V analýze společnosti hodnotí vývoj počtu pracovníků ...
 • Návrh na zlepšení motivačního programu vybrané společnosti 

  Čadeni, Izabela
  Bakalářská práce na téma „Návrh na zlepšení motivačního programu vybrané společnosti“ se zabývá vyjasněním pojmů týkajících se motivace zaměstnanců, jejich odměňováním a využití různých zaměstnaneckých výhod v podobě ...