Now showing items 1-20 of 49

 • Analýza systému motivace zaměstnanců ve vybrané neziskové organizaci 

  Přikrylová, Andrea
  Předmětem diplomové práce je zanalyzovat a zhodnotit současný motivační systém interních a externích zaměstnanců v neziskové organizaci Středisko volného času Rosice a následně navrhnout opatření vedoucí k jeho zlepšení. ...
 • Concept for Motivational System Change in a Selected Company 

  Ďurčová, Ivana
  Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout změnu motivačního systému ve Společnosti XY v konkrétním sídle v Amsterdamu v Nizozemí. Na základě teoretického základu motivačních teorií, údajů získaných kvalitativním a ...
 • Motivace a evaluace zaměstnanců ve vybraném podniku 

  Gálová, Ivana
  Předmětem diplomové práce je pracovní motivace, hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti. V teoretické části jsou popsány základní pojmy, které souvisí s danou problematikou. Praktická část se zabývá ...
 • Motivace pracovníků ve vybrané společnosti 

  Řádová, Renáta
  Tato diplomová práce pojednává o motivaci pracovníků vybrané společnosti. Současný motivační systém je zanalyzován na základě rozboru rozhovorů s finančním ředitelem společnosti, hlavním inženýrem projektu a pomocí ...
 • Motivační systém firmy 

  Martinkovičová, Markéta
  Diplomová práce komplexně shrnuje teoretické pojmy, které se vážou k motivaci. Navazuje analytická část, kde je popsán současný stav vybrané společnosti, jeho současný motivační systém, složky systému, odměny atd. Na základě ...
 • Motivační systém firmy 

  Kalistová, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá tématem motivační systém ve vybrané společnosti. V teoretické části jsou objasněny stěžejní pojmy týkající se pracovní motivace, hodnocení a odměňování pracovníků. Následuje část praktická, která ...
 • Motivační systém firmy 

  Šnajdarová, Martina
  Diplomová práce je zaměřena na motivační systém vybrané společnosti. Teoretická část práce obsahuje vysvětlení základních pojmů spjatých s touto problematikou. V praktické části je nejprve představena vybraná společnost a ...
 • Motivační systém firmy 

  Pokorný, Jan
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného motivačního systému ve společnosti a následným návrhem na jeho zlepšení. První část práce tvoří teoretická východiska k problematice motivace. V teoretické části jsou vysvětleny ...
 • Motivační systém podniku 

  Jirátková, Dagmar
  Předmětem diplomové práce „Motivační systém podniku“ je analýza motivačního systému společnosti Královopolská, a.s. a vytvoření návrhu na jeho zlepšení. Teoretická část práce shrnuje základní pojmy motivace, motivačních ...
 • Motivační systém společnosti a návrhy na jeho vylepšení 

  Sedláčková, Eva
  Diplomová práce „Motivační systém společnosti a návrhy na jeho vylepšení“ analyzuje motivační systém konkrétní společnosti, kde se pomocí metody dotazníkového šetření zkoumá spokojenost zaměstnanců se systémem stávajícím ...
 • Motivační systém technicko–hospodářských zaměstnanců v konkrétní textilní společnosti 

  Škodová, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá motivačním systémem technicko-hospodářských zaměstnanců zvolené textilní společnosti. Je zaměřena obzvláště na jejich odměňování. Součástí práce je dotazníkové šetření mezi skupinou těchto ...
 • Motivační systém ve spotřebním družstvu, návrh jeho změn 

  Hrabcová, Radka
  Bakalářská práce se zabývá motivačním systémem ve společnosti Jednota, spotřební družstvo v Mikulově. Analyzuje současný způsob odměňování a motivace zaměstnanců tohoto družstva a navrhuje změny motivačního programu tak, ...
 • Motivační systém ve vybrané společnosti 

  Juránková, Tereza
  Diplomová práce shrnuje teoretické poznatky o motivaci pracovníků a vysvětluje základní pojmy spojené s touto problematikou. Popisuje současné trendy požadavků zaměstnanců v oblasti motivačního systému a pomocí dotazníkového ...
 • Motivační systém ve vybrané společnosti 

  Hofmanová, Marie
  Diplomová práce shrnuje teoretické poznatky o motivačním systému a vysvětluje základní pojmy spjaté s touto problematikou. Za použití dotazníkového šetření jsou zjištěny současné trendy požadavků zaměstnanců v této zkoumané ...
 • Motivační systém ve výrobním podniku 

  Peterková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá motivačním systémem ve výrobním podniku. Zaměřuje se především na zlepšení současného stavu, který je analyzován prostřednictvím dotazníkového šetření. Výstupem jsou doporučení k zefektivnění ...
 • Návrh motivačního programu pro zaměstnance společnosti OK GROUP a.s. 

  Sapoušek, Ondřej
  Tato diplomová práce je zaměřená na návrh motivačního programu pro vybranou společnost OK GROUP a.s., která bude vycházet z analýz současného stavu, dotazníkového šetření a řízeného rozhovoru. Práce má sloužit jako podklad, ...
 • Návrh motivačního systému 

  Kroupová, Tereza
  Diplomová práce je zaměřena na navrhnutí opatření, která napomůžou zlepšit dosavadní motivační systém konkrétní společnosti. Návrhy byly sestaveny na základě analýz současného stavu a jsou určeny pro odstranění nedostatků, ...
 • Návrh motivačního systému a jeho vliv na spokojenost ve společnosti 

  Moravec, Petr
  Cílem této diplomové práce je návrh na zlepšení motivačního systému společnosti Baude Kabeltechnik s.r.o. Pro analýzu současné spokojenosti zaměstnanců byl použit dotazníkový průzkum a rozhovory s vedením společnosti. Jak ...
 • Návrh motivačního systému a odměňování zaměstnanců firmy Moravské oděvní závody k.s. 

  Holubová, Miroslava
  Bakalářská práce se zabývá motivačním systémem a odměňováním zaměstnanců v konkrétním podniku. Východiskem je zpracování teoretické části, která je podkladem pro posouzení současného stavu odměňování v hodnocené společnosti. ...
 • Návrh motivačního systému společnosti 

  Vejnarová, Michaela
  Tato diplomová práce se zaměřuje na rozbor a zlepšení motivačního systému společnosti Zebra Technologies CZ s.r.o. První kapitola je věnována teoretickým pojmům související s touto problematikou. V druhé analytické kapitole ...