Now showing items 1-20 of 25

 • Formy a metody motivace ve stavebním podniku 

  Eimann, Kamil
  Bakalářská práce se zabývá formami a metodami motivace ve stavebním podniku. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy z oblasti stavebnictví a motivace. Praktická část je řešena na základě dotazníku ve stavebních ...
 • Formy a metody motivace ve stavebním podniku 

  Kabátová, Nicole
  Bakalářská práce je zaměřena na formy a metody motivace ve stavebním podniku. V první části bakalářské práce se seznamuji s teorií a s jednotlivými základními pojmy, jež jsou získány z odborné literatury. Ve druhé části ...
 • Formy a metody motivace ve stavebním podniku 

  Krestová, Veronika
  Moje práce se zabývá průzkumem v oblasti motivace pracovníků na jejich pracovních pozicích ve firmách se stavebním zaměřením. Zaměřují se především na ohodnocení cílů, motivačních nástrojů a odměn. V praktické části jsou ...
 • Inovace motivačního systému společností 

  Procházková, Kristýna
  Diplomová práce se zaměřuje na inovaci motivačního systému ve vybraných společnostech. V práci je analyzován současný motivační systém a pomocí strukturovaného rozhovoru jsou zjištěny nedostatky v motivování zaměstnanců. ...
 • Motivace a etické otázky ve stavebním podniku 

  Pětroš, Ondřej
  Tato diplomová práce se zaobírá motivací a etikou ve stavebním odvětví. Úkolem této diplomové práce je zjistit úroveň a případná specifika motivace a etiky ve stavebním podniku. Teoretická část je zaměřena na objasnění ...
 • Motivace a evaluace zaměstnanců 

  Breicetl, Oldřich
  Předmětem diplomové práce je zpracování problematiky motivace a evaluace zaměstnanců v podniku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Práce je rozdělena na tři části. V první teoretické části jsou rozebrána ...
 • Motivace a odměňování pracovníků ve vybrané společnosti 

  Večeřová, Nikola
  Diplomová práce je zaměřena na motivaci a odměňování pracovníků ve vybraném podniku. Zabývá se analýzou motivačního a odměňovacího systému společnosti Lidl Česká republika, v. o. s. Cílem je navrhnout změny a doporučení ...
 • Motivace a stabilizace klíčových zaměstnanců ve firmě Česká zbrojovka a.s. 

  Pospíšilová, Klára
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku motivace, stimulace a stabilizace klíčových zaměstnanců ve společnosti Česká zbrojovka a.s. Cílem této práce je zjistit nedostatky stávajícího systému motivace zaměstnanců v ...
 • Motivace a stimulace podnikatele 

  Jendrušáková, Jana
  Bakálářská práce analyzuje postupy a činnosti, které vedou podnikatele k požadovaným cílům, rozvoji firmy, finančnímu růstu. Analyzuje motivy a činnosti a obsahuje návrh stimulů, které podnikatele ( malí živnostníci, ...
 • Motivace a stimulace zaměstnanců 

  Dědoch, Lukáš
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku motivace a stimulace zaměstnanců ve firmě Gala, a. s. Prostějov. Cílem práce je zhodnotit současný motivační systém v podniku a navrhnout doporučení, která přispějí ke zvýšení ...
 • Motivace zaměstnanců v České pojišťovně 

  Vališová, Nela
  Diplomová práce se zabývá motivací zaměstnanců v České pojišťovně. Na základě získaných informací je analyzována současná situace ve společnosti, určeny problémové oblasti a navržena opatření na zlepšení.
 • Návrh efektivního motivačního programu ve společnosti MEGATECH INDUSTRIES s.r.o. 

  Brabcová, Alena
  Předmětem diplomové práce je navržení motivačního programu pro vybranou společnost. V práci jsou nejprve popsány teoretické poznatky týkající se této problematiky, které byly zpracovány na základě odborné literatury. ...
 • Návrh motivačního programu pro zaměstnance společnosti OK GROUP a.s. 

  Sapoušek, Ondřej
  Tato diplomová práce je zaměřená na návrh motivačního programu pro vybranou společnost OK GROUP a.s., která bude vycházet z analýz současného stavu, dotazníkového šetření a řízeného rozhovoru. Práce má sloužit jako podklad, ...
 • Návrh motivačního programu v NH Glass, s.r.o. 

  Stejskalová, Pavla
  Cílem diplomové práce je zvýšení výkonnosti společnosti NH Glass, s.r.o., a to prostřednictvím inovovaného motivačního programu. Výše zmíněná firma působí ve sklářském průmyslu. V teoretické části je vymezena podstata a ...
 • Návrh motivačního systému společnosti 

  Molnárová, Anikó
  Tato diplomová práce je zaměřená na navržení motivačního systému pro konkrétní podnik. Na základě odborné literatury jsou zpracovaná teoretická východiska práce. Analytická část obsahuje obecnou charakteristiku podniku a ...
 • Návrh motivačního systému společnosti Česká spořitelna, a.s. 

  Mašková, Michaela
  Tato diplomová práce je zaměřena na navrţení motivačního systému pro vybranou společnost. První část práce vychází z teoretických poznatků týkající se dané problematiky, které byly zpracovány na základě odborné literatury. ...
 • Návrh na zlepšení motivačního systému HP TRONIC 

  Novotná, Kateřina
  Bakalářská práce se zaměřuje na zlepšení motivačního systému ve skupině HP TRONIC. Pomocí dotazníkového šetření jsou zjištěny nedostatky v současném motivačním systému a v komunikaci s přímým nadřízeným. Dále jsou testovány ...
 • Návrh na zlepšení motivačního systému ve vybraném podniku 

  Klimánková, Marina
  Cílem diplomové práce je návrh vhodných změn současného motivačního systému v gastronomickém podniku. Tyto změny by měly vést blíže k celkové spokojenosti zaměstnanců, ke kvalitnější komunikaci v interpersonálních vztazích ...
 • Návrh na zlepšení pracovní motivace 

  Gřešek, Roman
  Cílem této diplomové práce je navržení způsobu zlepšení pracovní motivace ve společnosti zabývající se finančními službami. Úvodem je pojednáno o teoretických poznatcích týkajících se motivace, stimulace, manipulace, ...
 • Návrh změn konceptu motivačního systému v podniku 

  Danielová, Magda
  Hlavním cílem diplomové práce je návrh změn v současném systému motivace zaměstnanců. Teoretická část je zaměřena na personální řízení, motivaci, vztahy mezi motivací a spokojeností s prací. Dále se práce zabývá druhy ...