Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza a konstrukční návrh uložení hasícího přístroje v osobních vozidlech 

  Koutný, Martin
  Tato práce se zabývá současnými požadavky na vybavenost osobních vozidel hasicím přístrojem v České republice i ve světě. Na začátku práce jsou zhodnoceny současné způsoby instalace hasicích přístrojů v osobních vozidlech. ...
 • Katalogizace asynchronních motorů 

  Čala, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením „Katalogového listu“ asynchronních motorů s kotvou nakrátko, osových výšek 355, 400, 450, 500 a 560 mm. Dále se zabývá vytvořením jednotné konstrukční dokumentace pro výrobu a ...
 • Otočné stoly pro obráběcí stroje 

  Novotný, Michal
  Cílem této bakalářské práce je popis aktuálního stavu vědy a techniky zabývající se problematiku otočných stolů pro obráběcí stroje. Analýza jednotlivých komponent, ze kterých se otočné stoly skládají a vhodnost aplikace ...
 • Stavebně technologická etapa montáže průmyslové haly 

  Jekielek, Marek
  Bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým projektem pro etapu montáže prefabrikovaného skeletu. Obsahuje technologický předpis pro montáž skeletu, projekt zařízení staveniště pro etapu montáže, časový plán montáže ...
 • Uložení rotorů turbodmychadel na plynových ložiscích 

  Sembol, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá rešerší zaměřenou na uložení rotoru turbodmychadel na plynových ložiscích. Práce je rozdělena do sedmi kapitol. V první části je stručně shrnuta historie vývoje přeplňování spalovacích motorů. ...
 • Úloha maziva v technologii tváření 

  Čvanda, Petr
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá přehled maziv v technologii tváření. Na základně literární studie problematiky maziv v technologii tváření byla udělána rešerše jednotlivých druhu maziv a jejich ...
 • Úprava procesu čištění DPS po odstranění BGA komponent 

  Procházka, Adam
  Bakalářská práce se zabývá úpravou procesu čištění DPS po odstranění BGA komponent. V úvodní části práce je shrnuto zadání a myšlenka celé práce. První část teoreticky pojednává o druzích pájení, o typech pájek a o procesu ...