Now showing items 1-15 of 15

 • 3D skener se strukturovaným osvětlením 

  Hadzima, Jaroslav
  3D skener je zariadenie, ktoré je schopné analýzou najčastejšie obrazových dát vytvoriť model skenovaného objektu. Rozdelenie 3D skenerov sa delí na kontaktné a bezkontaktné. Táto práca je zameraná na problematiku 3D ...
 • Analýza přesnosti laserového skenování 

  Vacová, Dominika
  Cieľom práce je naskenovať mračno bodov a skúmať možnosti jeho spojenia na základe referenčných objektov alebo prírodných objektov. Ďalšou časťou práce je nadväznosť do súradnicového systému S – JTSK. V prvej časti práce ...
 • Detekce pohyblivých objektů v prostředí mobilního robota 

  Dorotovič, Viktor
  Táto práca rieši problém detekcie pohybujúcich sa objektov v okolí robota. Prostredie je reprezentované dvojrozmernou okupačnou mriežkou, ktorá obsahuje aktuálne viditeľné prostredie, bez filtrovania v čase. Ako samotný ...
 • Detekce ruky uživatele v hloubkových datech 

  Malík, Pavol
  Cieľom tejto práce je detekovať ruku užívateľa nad interaktívnym stolom a zobraziť jej pozíciu voči stolu. Na vypracovanie bol zvolený prístup pomocou hĺbkových dát, použitím senzora Kinect. Detekcia je realizovaná použitím ...
 • Dokumentace části hradu Rokštejn pomocí laserového skenování 

  Schwarz, Jakub
  Cieľom tejto práce je zameranie časti hradu Rokštejn pomocou laserového skenovania. Namerané dáta sú následne spracované v programe SCENE, určená je presnosť registrácie a transformácie skenov. Následným krokom v tejto ...
 • Dokumentace mostu pomocí pozemního skenování 

  Ferencová, Anna
  Cieľom bakalárskej práce je naskenovanie mostnej konštrukcie pomocou pozemného skeneru, ktorá je súčasťou areálu stavebnej fakulty VUT v Brne. Obsahom práce je teoretický základ a následné praktické spracovanie nameraných ...
 • Klasifikace mračen bodů z leteckého a mobilního skenování 

  Borový, Ján
  Predmetom tejto diplomovej práce je klasifikácia mračien bodov z rôznych nosičov a s rôznou hustotou. Z dát bol ďalej vytvorený model terénu a modely budov. Popísané je aj softvérové vybavenie slúžiace na spracovanie dát. ...
 • Reambulace a doměření účelové mapy povrchové situace 

  Fodor, Alexander
  Hlavnou náplňou tejto bakalárskej práce bola reambulácia účelovej mapy povrchovej situácie v lokalite Staré Hradište 2. Reambulácia bola realizovaná pomocou mobilného mapovacieho systému. Na spracovanie mračien bodov bol ...
 • Rekonstrukce povrchu vozovky 

  Šuľak, Andrej
  Táto práca pojednáva o rozličných prístupoch k problematike rekonštrukcie povrchu trate na základe rôznych na to určených algoritmoch. Taktiež okrem metód rekonštrukcie trate predstavuje aj návrhy na doplnenie polygonálnej ...
 • Tvorba prvků tříd pro informační model budovy 

  Šuba, Štefan
  Predmetom tejto bakalárskej práce je zoznámenie sa s problematikou BIM a využitie laserového skenovania pre tvorbu modelu BIM. Práca sa zaoberá základnými informáciami o BIM, laserovom skenovaní a postupom tvorby rodín ...
 • Vektorizace polohopisu s využitím mračen bodů pořízených skenováním 

  Lokšová, Romana
  Predmetom diplomovej práce je vektorizácia nad mračnami bodov, ktoré sú vyhotovené rôznym technikami. Vektorizácie slúžia ako podklad pre porovnanie so skutočným stavom v teréne získaným meraním v teréne a s DKM
 • Vytvoření účelové mapy nádvoří hradu metodou laserového skenování 

  Kučeravý, Peter
  Diplomová práca sa zaoberá vytvorením účelovej mapy nádvoria hradu Veveří metódou laserového skenovania. Práca popisuje vybudovanie pomocnej meračskej siete potrebnej pre zameranie vlícovacích bodov a následné naskenovanie ...
 • Využití laserového skenování pro 3D modelování 

  Oboňová, Veronika
  Cieľom diplomovej práce je pomocou technológie laserového skenovania vytvoriť 3D model daného objektu. Následná úprava modelu a jeho samotná príprava pre možnú 3D tlač bude prevedená prostredníctvom vhodných programov. ...
 • Využití laserového skenování v informačním modelování budov 

  Magda, Jakub
  Diplomová práca sa zaoberá vytvorením BIM modelu z laserového skenovania. Obsahuje informácie o laserovom skenovaní, BIMu a o samotnom procese modelovania. Výsledkom práce je informačný model vyhotovený v programe Revit.
 • Zpracování obrazu a hloubkové mapy pro vytvoření interaktivního modelu 

  Gelo, Lukáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením komunikačného protokolu pre kamery Intel® RealSense™ v programe MATLAB , vytvorením programu, ktorý nájde v obraze určité predmety za použitia hĺbkovej mapy a implementáciou tohto ...