Now showing items 1-19 of 19

 • Freeze-thaw resistance of concrete with porous aggregate 

  Pospíchal, Ondřej; Kucharczyková, Barbara; Misák, Petr; Vymazal, Tomáš (Elsevier Ltd., 2010-06-06)
  This paper deals with the influence of periodic freezing on lightweight concrete characteristics. Sets of lightweight concrete prismatic specimens are cyclically frozen in range from +20C to -20C and non-destructively ...
 • Influence of Periodic Freezing on the Value of the Elastic Modulus of the Light-weight Fibre Concrete 

  Pospíchal, Ondřej; Kucharczyková, Barbara; Misák, Petr; Hlaváč, Zbyněk; Vymazal, Tomáš (Ministry of Transport, 2010-04-14)
  This paper deals with the influence of periodic freezing on light-weight concrete characteristics. Three differential sets of light-weight concrete specimens were periodically freezing and non-destructively testing during ...
 • Malty s alkalicky aktivovanou matrici 

  Černá, Hana
  Tato bakalářská práce se zabývá alkalicky aktivovanými materiály a surovinami pro jejich výrobu. V teoretické části jsou popsány materiály pro výrobu alkalicky aktivovaných materiálů a jsou zde definovány požadavky na ...
 • Metodika zkoušek historických cihel a zdiva 

  Bartoň, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá metodikou třídění cihel plných pálených pro rekonstrukce historických staveb. V teoretické části je popsána technologie výroby cihel plných pálených a diagnostické metody, a to včetně jejich ...
 • Možnosti hodnocení trvanlivosti povrchové vrstvy betonu stavebních konstrukcí 

  Blažek, Michal
  Diplomová práce pojednává o možnostech hodnocení trvanlivosti povrchové vrstvy betonu stavebních konstrukcí. Trvanlivost povrchové vrstvy betonu zpravidla rozhoduje o trvanlivosti konstrukce jako celku. Aby mohla být ...
 • Možnosti stanovení mrazuvzdornosti betonu v konstrukci 

  Jindrová, Barbora
  Diplomová práce se zabývá různými způsoby posuzování stupně degradace betonu vlivem zmrazování, s přihlédnutím k možnostem určování mrazuvzdornosti betonu v konstrukci. Nejprve popisuje vlastnosti betonu a možné způsoby ...
 • Mrazuvzdornost pálených střešních tašek s ohledem na metodiku laboratorního zkoušení 

  Khongová, Ingrid
  Tato bakalářská práce je zaměřena na mrazuvzdornost pálených střešních tašek. Mrazuvzdornost se řadí mezi nejdůležitější parametry, od kterých se odvíjí její odolnost a životnost. Přímé laboratorní metody jsou velice časově ...
 • Namrzavost nestmelených směsí vozovek pozemních komunikací 

  Surá, Kateřina
  Diplomová práce je zaměřena v teoretické části na rozbor nestmelených směsí, jejich provádění a kontrolu shody. Dále se zabývá určením míry namrzavosti přímou a nepřímou metodou v České republice a členských státech Evropské ...
 • Namrzavost zemin a materiálů v aktivní zóně násypů pozemních komunikací 

  Juchelková, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá způsoby stanovení míry namrzavosti zemin a materiálů v podloží pozemních komunikací. Teoretická část srovnává způsoby zkoušení míry namrzavosti v České republice a vybraných zemích Evropské ...
 • Namrzavost zemin a materiálů v aktivní zóně pozemních komunikací 

  Puda, Adam
  Bakalářská práce se v teoretické části věnuje deformacím způsobených účinkem mrazu, především však mrazovým zdvihům, jejich postupným rozvojem a faktory ovlivňující jejich vznik. Dále rozdílnými způsoby měření míry namrzavosti ...
 • Namrzavost zemin a materiálů v podloží vozovek 

  Mašek, Jakub
  Tato předložená diplomová práce se zabývá problematikou stanovení míry namrzavosti zemin v podloží pozemních komunikací. V teoretické části jsou porovnány způsoby zkoušení namrzavosti v České republice a ve vybraných zemích ...
 • Návrh technologie vodopropustných betonů 

  Skřivánek, Michal
  Práce se zabývá návrhem technologie vodopropustných betonů (PC). Obsahem teoretické části jsou rešerše zpravidla zahraničních autorů o výzkumech těchto betonů. Obecně je zde řešena problematika složení PC, křivka zrnitosti ...
 • Ověření využitelnosti ultrazvukové impulsové metody pro hodnocení mrazuvzdornosti betonových cihel 

  Kašparová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá ověřením využitelnosti ultrazvukové impulsové metody pro stanovení mrazuvzdornosti betonu. V teoretické části je pojednáno o základních charakteristikách vibrolisovaného betonu, popisu působení ...
 • Perspektiva využití jílů s nízkou teplotou slinutí v cihlářské technologii 

  Sláma, Jakub
  Bakalářská práce se zaměřuje na použití nízkoslinujících jílů jako přísady v cihlářství. Jejich hlavní využití v cihlářství je především ve výrobě lícových cihel a střešních tašek. Využívají se pro svojí velmi dobrou ...
 • Posouzení vlivu původu a frakce hrubého kameniva na pružnost a trvanlivost konstrukčního betonu 

  Hanuš, Petr
  Bakalářská práce se zabývá vlivem původu a frakce hrubého kameniva na trvanlivost a pružnost konstrukčního betonu. Jako kritérium trvanlivosti se sleduje především mrazuvzdornost betonu. V teoretické části jsou popsány ...
 • Studium možností zlepšení mrazuvzdornosti betonů 

  Šafrata, Pavel
  Předmětem této práce je shrnutí teoretických i praktických poznatků v oblasti mrazuvzdornosti betonu. Z nich plyne, že na odolnost proti cyklickému působení mrazu má vliv celá řada činitelů. Jedná se o vstupní suroviny, ...
 • Vliv etherů celulózy na vlastnosti hydraulického vápna 

  Skoupil, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá studiem vlivu etherů celulózy na vlastnosti malt z hydraulického vápna. Dostupnost a cena etherů celulózy na průmyslovém trhu je velice příznivá, avšak se studiemi s použitím etherů celulózy ...
 • Zkoušení cihel určených pro opravu památek 

  Lezová, Lívia
  Bakalářská práce je zaměřená na metody zkoušení cihel, pomocí kterých se historické cihly rozdělí do skupin na použitelné, použitelné v extrémních podmínkách, použitelné omezeně a nepoužitelné pro obnovu památek či výstavbu ...
 • Zvyšování trvanlivosti cementotřískových desek pomocí povrchových úprav 

  Zrza, Ondřej
  I v moderním stavitelství se stále uplatňují materiály na bázi přírodních obnovitelných surovin. Vzhledem k jejich charakteru vykazují citlivost vůči povětrnostním vlivům, např. jde o jejich trvanlivost, objemovou stálost ...