Now showing items 1-6 of 6

 • Hutná mullitová ostřiva 

  Mezulianík, Tomáš
  Žárovzdorná ostřiva na bázi hlinitolřemičitanů jsou vyráběna výpalem žárovzdorných jílů, jílovců či lupků. Výpal probíhá v rotačních nebo šachtových pecích. Při výrobě speciálních žárovzdorných materiálů se však neobejdeme ...
 • Možnosti využití kotelních strusek 

  Fialová, Gabriela
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem kotelní strusky (škváry) a jejím možným využitím v průmyslu žáromateriálů. Soustřeďuje se na její chemické a minerální složení, zejména na obsah mullitových fází a Fe2O3 u něhož je ...
 • Studium mechanizmu koroze žáruvzdorných materiálů v soustavě SiO2-Al2O3 taveninami a struskami s vysokým obsahem alkálií a vanadu 

  Vršecký, Michal
  V této diplomové práci byla analyzována korozní vrstva, vytvořená na žáruvzdorné vyzdívce reaktorů pro zplyňování mazutu. Byl prováděn chemický rozbor pro zjištění obsahu SiO2, Al2O3, ZrO2, Fe2O3 a TiO2. Korozní materiál ...
 • Vanadová koroze žárovzdorných materiálů 

  Florian, Ondřej
  Práce se zabývá studiem mechanismu vanadové koroze vysocehlinitých žárovzdorných materiálů ve spalovacích reaktorech na výrobu syntézního plynu a jejího vlivu na vlastnosti, které nastávají v důsledku změny chemického a ...
 • Výroba žárovzdorného ostřiva v šachtových pecích 

  Zemánek, David
  Výpal žárovzdorných ostřiv probíhá v šachtových nebo rotačních pecích. Výchozí suroviny pro výpal jsou žárovzdorné jíly, jílovce a lupky. Před výpalem se provádí třídění a sítování suroviny, při kterém dochází ke vzniku ...
 • Vývoj anortitové keramiky 

  Toman, Boris
  Při výpalu vápenatých keramických surovin se vytváří nová krystalická fáze anortit. Ten může významně vylepšit vlastnosti keramického střepu. Tato práce se zabývá možnostmi vývoje anortitové keramiky za použití neplastických ...