Now showing items 1-9 of 9

 • Adungované soustavy diferenciálních rovnic 

  Kmenta, Karel
  Tento projekt se zabývá řešením diferenciálních rovnic. Cílem je nalézt vhodný algoritmus  transformující diferenciální rovnice vyšších řádů s časově proměnnými koeficienty na ekvivalentní soustavy diferenciálních rovnic ...
 • Digitální programovatelné funkční bloky pracující v kódu zbytkových tříd 

  Sharoun, Assaid Othman
  V systému s kódy zbytkových tříd je základem skupina navzájem nezávislých bází. Číslo ve formátu integer je reprezentováno kratšími čísly integer, které získáme jako zbytky všech bází, a aritmetické operace probíhají ...
 • Generátor aritmetických obvodů 

  Bolješik, Michal
  Cílem této práce je návrh a implementace nástroje, který umožňuje generovat popis různých variant aritmetických obvodů (jako jsou sčítačky a násobičky), které tvoří součást složitějších systémů (filtrů, transformací apod.). ...
 • Křížení v kartézském genetickém programování 

  Vácha, Petr
  Optimalizace číslicových obvodů se stále těší velké pozornosti nejen u výzkumníků, ale zejména u výrobců čipů. Mezi nové metody umožňující optimalizaci číslicových obvodů patří kartézské genetické programování. Tato diplomová ...
 • Možnosti použití technologie vysokorychlostního vodního paprsku ve stavebnictví 

  Hudský, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na shromáždění dostupných informacích o použití vysokorychlostního vodního paprsku v stavebnictví. V práci jsou popsány druhy vodních paprsků, využívané v průmyslu, podrobněji zaměřené na využití ...
 • Nábojové pumpy 

  Hála, Jaroslav
  Práce se zabývá problematikou správného výběru a simulace obvodů napěťových násobičů a nábojových pump používaných v elektrotechnice. Obsahem je výčet mnoha druhů a jejich vhodnosti pro různá použití za minimalizace nákladů.
 • Optimalizace hydraulického systému pro frézovací obráběcí centrum 

  Smíšek, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh optimalizačního řešení hydraulického systému pro frézovací obráběcí centrum. Hlavními body práce jsou zhodnocení současného stavu, návrh optimalizačního řešení, konstrukční výpočty, ...
 • Přetaktování procesoru 

  Horký, Jan
  Cílem této bakalářské práce bylo popsání a vysvětlení procesu přetaktování procesoru a jeho využití. Byl vybrán vhodný procesor, u kterého byla zvýšena pracovní frekvence zvýšením hodnoty násobiče a změnou frekvence FSB. ...
 • Vstupní část kvadraturního přijímače pro pásmo UHF 

  Tiller, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá studiem a popisem vybraných vysokofrekvenčních obvodů používaný v přijímací technice. Práce se dále zaměřuje na návrh těchto obvodů a jejich simulaci v programu Ansoft Designer. Důraz při ...