Now showing items 1-20 of 28

 • Analýza financování výstavby nájemních bytů v obci Janov 

  Prchalová, Pavlína
  Tato práce se zabývá analýzou financování výstavby nájemních bytů v obci Janov. V první části bakalářské práce posuzuji postavení obce, její charakteristiku a popisuji právní postavení obce. Ve druhé části práce definuji ...
 • Analýza hospodaření obce pomocí časových řad 

  Pavlíková, Iva
  Tato bakalářská práce představuje analýzu hospodaření obce Kanice. Podkladem pro tuto práci jsou rozpočty obce za roky 2006 - 2016. Vyhodnocení finanční situace obce je pomocí časových řad a regresní analýzy s využitím ...
 • Analýza obecního rozpočtu a návrh investičního záměru 

  Valachová, Tereza
  Tato bakalářská práce definuje obec z hlediska zákona, popisuje obecní rozpočet a jeho charakteristiku, místní rozpočet, jeho dělení a strukturu, popisuje rozpočtový výhled, rozpočtový proces a jeho jednotlivé fáze. Řeší ...
 • Ekonomická efektivnost a finanční proveditelnost projektu realizovaného obcí 

  Vik, Vladimir
  Tato diplomová práce je věnována oblasti veřejného osvětlení a jeho přímým dopadům na finanční hospodaření obce. V rámci této analýzy byly popsány základní způsoby a možnosti řízení, kterými obec disponuje v oblasti správy ...
 • Financování investičního projektu v kontextu politiky EU 

  Ustohalová, Markéta
  Tématem bakalářské práce je financování investičního projektu v kontextu politiky EU. Teoretická část popisuje investice, investiční rozhodování a zdroje financování investic. Další řešená témata jsou politika EU, dotační ...
 • Financování investičního záměru v obci Hostěnice 

  Pospíchalová, Barbora
  V této bakalářské práci se řeší problematika financování investičního záměru v obci Hostěnice. V teoretické části jsou vymezeny pojmy veřejné investice, veřejný sektor a veřejná správa. Je zde charakterizována obec a ...
 • Financování rozvojových strategií v obci 

  Lukeš, Jakub
  V této bakalářské práci se řeší problematika financování veřejného projektu v obci. V teoretické části je vymezena obec, jako zadavatel veřejné zakázky. Jsou zde charakterizovány jednotlivé náležitosti spojené s obecním ...
 • Finanční proveditelnost investičního projektu 

  Maňáková, Kateřina
  Tématem bakalářské práce je finanční proveditelnost investičního projektu. Obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá charakteristikou investičního projektu a jeho životního cyklu. Dále také hodnocením ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti a finanční proveditelnosti investičního projektu realizovaného obcí 

  Kladivová, Tereza
  Tématem diplomové práce je hodnocení ekonomické efektivnosti a finanční proveditelnosti projektu realizovaného obcí. Obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá vysvětlením pojmů veřejný sektor a ...
 • Hospodaření územních samosprávných celků 

  Beránková, Iveta
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření obce Rebešovice. První část se věnuje teoretickým poznatkům z oblasti veřejné správy v České repulice, především územně samosprávným celkům, dále pak rozpočtové soustavě ...
 • Investiční záměr v obci 

  Melicharová, Jitka
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice investic ve veřejném sektoru. První část práce je teoretická. Jsou zde definované pojmy veřejných investic, veřejných zakázek a jejich možnosti financování. Dalšími tématy ...
 • Marketingové koncepce rozvoje obce/regionu 

  Burgárová, Zuzana
  V diplomové práci je popsáno obecní zřízení v České republice, systém územního plánování na úrovni obcí, disparity jednotlivých regionů, rozvojové možnosti obcí, tvorba a užití obecního rozpočtu a možnosti obecního rozvoje. ...
 • Možnosti financování stavební zakázky v obci 

  Hladík, Roman
  Tato diplomová práce řeší problematiku financování veřejné stavební zakázky v obci. V teoretické části jsou vymezeny pojmy, jakými jsou veřejná správa, obec, veřejné finance, obecní rozpočet a veřejná zakázka spolu s ...
 • Návrh možných finančních zdrojů pro městskou investici 

  Snopková, Klára
  Diplomová práce se zabývá především zjišťováním možných způsobů financování investičního záměru v obci a výběrem nejvýhodnějšího řešení. V první, teoretické, části jsem se zabývala důležitými pojmy souvisejícími s tématem ...
 • Návrh na zlepšení finančního hospodaření obecního úřadu 

  Kaufmannová, Jana
  Diplomová práce se zabývá hospodařením obce Libchavy v letech 2005-2007. Teoretická část shrnuje nejpodstatnější poznatky z oblasti fungování a hospodaření obce. Praktická část obsahuje analýzu stavu obecního hospodaření ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření obce 

  Marková, Michaela
  Bakalářská práce „Návrh na zlepšení hospodaření obce“ se zabývá hospodařením obce Slavkov u Brna v letech 2006 - 2008. Cílem této práce je analyzovat příjmy a výdaje jejího rozpočtu a zhodnotit hospodaření obce. První část ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření obce 

  Němeček, Josef
  Bakalářská práce se zabývá hospodařením obce Březnice ve Zlínském kraji. Její část teoretická shrnuje nejpodstatnější poznatky z oblasti fungování obce, hospodaření obce a z oblasti rozpočtového určení daní. Praktická část ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření obce 

  Běloušková, Jana
  Tato bakalářská práce obsahuje analýzu současných činností a možnosti dalšího rozvoje obce Těšany. Cílem práce je vytvoření návrhů na zlepšení hospodaření obce, které jsou založeny především na podpoře podnikání v obci, ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření obce Horní Maršov 

  Krudenc, Miloš
  Bakalářská práce pojednává o návrzích na celkové zlepšení rozpočtu obce Horní Maršov ve vztahu k příjmovým a výdajovým či nákladovým položkám, celkovému hospodařením obce, jejímu postavení a pravomocem. Cílem práce je ...
 • Návrh rozpočtu městyse 

  Mrkvicová, Nikola
  Bakalářská práce se zabývá návrhem rozpočtu obce, přesněji městyse Velké Němčice, pro příští období, konkrétně pro rok 2013. V teoretické části jsou shrnuty základní poznatky o obcích, jejich příjmech a výdajích a o ...