Now showing items 1-18 of 18

 • Analýza dopravních dat s vazbou na rizika v odpadovém hospodářství 

  Vaníček, Filip
  Hlavním záměrem diplomové práce je příprava reálných dat pro následnou optimalizaci svozového plánu pomocí pokročilých VRP („Vehicle Routing Problem“) algoritmů. Diplomová práce je motivována projektem Strategické partnerství ...
 • Bilance energeticky využitelných odpadů 

  Rovný, Jan
  Způsob, jakým je nakládáno s odpady je dlouhodobě aktuální a citlivé téma, zejména v souvislosti s energetickým využívání (směsných) komunálních odpadů. I přes velmi variabilní složení a vlastnosti jsou právě komunální ...
 • Distribuce těžkých kovů na spalovně odpadů 

  Poláková, Annamária
  Hlavnou náplňou práce je popísanie technológií odstraňovania znečisťujúcich látok so zameraním na ťažké kovy. S tým súvisia kapitoly popisujúce vznik znečisťujúcich látok a ich účinok na ľudské zdravie. Práca je zameraná ...
 • Druhotné suroviny z komunálních odpadů a jejich uplatnění na globálním trhu 

  Tesař, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku materiálového využití komponent obsažených v komunálních odpadech. V práci jsou uvedeny základní pojmy odpadového hospodářství a zdroje dat, které pomáhají analyzovat součastnou ...
 • Energetické využití komunálního odpadu 

  Šíma, Kamil
  Diplomová práce se zabývá jedním z možných řešení spalovny komunálních odpadů se současnou výrobou (kogenerací) elektrické energie a tepla. Základní specifikace projektu: Spalování odpadu je prováděno ve dvou paralelních ...
 • Energetické využití odpadů 

  Čech, Roman
  V této práci se podíváme na problematiku dnešní společnosti z hlediska produkce odpadů a jeho zpracování v rámci Evropské Unie. Poznáme rozdělení odpadů do kategorií, zaměříme se na legislativa a normy nakládání s odpady. ...
 • Energetické využití odpadů 

  Novotný, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá energetickým využitím odpadu. V první části je zhodnocen komunální odpad jako palivo. Je rozebráno jeho složení, vlastnosti a vliv jeho spalování na životní prostředí. Ve druhé části jsou ...
 • Energetické využití odpadů jako klíčový prvek moderních systémů odpadového hospodářství 

  Guštara, Dominik
  Bakalářská práce se soustředí na analýzu současného stavu systémů odpadového hospodářství v Evropě a predikci jeho budoucího vývoje s důrazem na energetické využití odpadů. První část práce slouží k uvedení do problematiky ...
 • Horizont odpadu 

  Ochotná, Barbora
  Město je místem akumulace, produkce a reprodukce výrobních prostředků i spotřeby zboží, odpad se ale typicky akumuluje mimo něj. Vypadává za náš horizont fyzicky i mentálně. Odpad, který vyprodukujeme, mění krajinu a ...
 • Matematické modely v oblasti strategického rozhodování 

  Khýr, Lukáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na tvorbu matematického modelu sloužícího k navrhování rozmístění sběrných míst pro různé frakce komunálního odpadu s přihlédnutím na docházkovou vzdálenost, ekonomickou náročnost a využití ...
 • Municipal Waste Composition Analysis – Approaches to and Solutions for Czech Waste Management 

  Kropáč, Jiří; Gregor, Jiří; Pavlas, Martin (University of Maribor Press, 2020-05-21)
  Current trends in European Union waste management (WM) have resulted in the unified European Reference Model on Waste. The European Commission and European Environment Agency commissioned research subjects to develop the ...
 • Operační výzkum v oblastech recyklace odpadů 

  Camara, Assa
  Bakalárska práca je zamerané na nájdenie a popísanie matematického modelu, ktorý rekonštruuje skutočné súčasné finančné náklady na zber a zvoz odpadu na úrovní obcí s rozšírenou pôsobnosťou, ktoré nie sú ináč dostupné a ...
 • Produkce druhotných surovin z obecního odpadu 

  Kouřil, Čeněk
  Hlavním cílem bakalářské práce je podat přehled současného systému nakládání s komunálním odpadem a předvést jeho technicko-ekonomickou náročnost. K vyřešení cílů byl proveden rozbor současného stavu na území ČR a následně ...
 • Produkce materiálově využitelných odpadů 

  Odstrčil, Marek
  Hlavní cíl této práce je pochopit současný systém zpracování komunálních odpadů v rámci odpadového hospodářství České republiky. Součástí je i vymodelování tohoto systému pro všechny obce s rozšířenou působností a vyhodnocení ...
 • SAKO Brno - vyvedení tepelného výkonu do CZT 

  Mazák, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je návrh řešení vývodu tepelného výkonu brněnské spalovny SAKO, a.s. do horkovodu zásobování města teplem. V první řadě je popsána problematika skládkování odpadů společnosti a jejich důsledky ...
 • Trvale udržitelné nakládání s komunálním odpadem 

  Lapáček, Milan
  Bakalářská práce je zaměřena na specifickou kategorii odpadu, kterým je komunální odpad. Zabývá se průzkumem současné produkce a způsobem nakládání s komunálním odpadem v České republice. V práci jsou uvedeny základní ...
 • Využití alternativních surovinových zdrojů ve stavebnictví 

  Dvořák, Jakub
  Tato bakalářská práce je zaměřena na využívání odpadu jako alternativních surovin ve stavebnictví. První část práce se věnuje historickému vývoji odpadového hospodářství, představuje platnou legislativu v České republice ...
 • Výroba tepla a elektrické energie ve spalovně směsného komunálního odpadu 

  Szegedi, Peter
  Táto diplomová práca rieši návrh parného kotla na spaľovanie zmesného komunálneho odpadu. Na základe zadaného paliva a požadovaných výstupných parametrov pary z kotla je postupne prevedený stechiometrický výpočet spaľovania, ...