Now showing items 1-20 of 23

 • Analýza kvasinkové DNA pomocí pulsní gelové elektroforézy 

  Kubáčková, Martina
  Technika pulzní gelové elektroforézy našla široké uplatnění v analýze genomu všech živých organismů. Využívá se k separaci molekul DNA o velikosti desítek kilobází až několika megabází, kde už není možné užít konvenční ...
 • Analýza trankripčních variant genu TP 53 v lidských leukemických buňkách 

  Vlahová, Veronika
  Teoretická část diplomové práce shrnuje obecné informace o lidském genu TP53 a proteinu p53, který je tímto genem kódován. Je zde pojednáno také o transkripčních variantách – izoformách p53. Experimentální část je zaměřena ...
 • Evoluční algoritmy 

  Haupt, Daniel
  První část práce je teoretická a zabývá se optimalizací a evolučními algoritmy, které jsou používány k řešení složitých optimalizačních problémů. Konkrétně jsou popsány algoritmy diferenciální evoluce, genetický algoritmus, ...
 • Evoluční řešení Rubikovy kostky 

  Kollner, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou řešení hlavolamu Rubikovy kostky. Popisuje hlavolam Rubikovy kostky s nejznámějšími metodami pro jeho složení. Hlavní náplní této práce je navrhnutí evoluční metody, která pro ...
 • Evoluční strategie v úloze anotace funkce nukleotidového polymorfismu 

  Šalanda, Ondřej
  Tato práce prezentuje nový přístup k predikci vlivu nukleotidového polymorfismu na funkci proteinu. Cílem je vytvořit nový metanástroj, který pomocí váhového konsensu kombinuje vlastnosti osmi již existujících nástrojů za ...
 • Fixace a mutace 

  Maloušková, Drahomíra
  Výstup mojí závěrečné bakalářské práce úzce souvisí s mým předešlým snažením zde na škole. Výstup mojí závěrečné bakalářské práce úzce souvisí s mým předešlým snažením zde na škole. Můžu si ho navíc osahat z první ruky ...
 • Genetické algoritmy – Multi-core CPU implementace 

  Studnička, Vladimír
  Cílem diplomové práce je vytvořit co možná nejuniverzálnější knihovnu pro genetické algoritmy v jazyce C++, s určitým počtem implementovaných univerzálních operátorů a následně vytvořenou knihovnu otestovat na příkladech. ...
 • Genetické programování - Java implementace 

  Tomaštík, Marek
  Tato diplomová práce má za cíl vytvoření programové aplikace v jazyce Java, dále využitelné v oblasti automatického generování modelů, speciálně v úlohách tzv. symbolické regrese. Práce zahrnuje stručný popis genetického ...
 • Implementace a vizualizace klasického genetického algoritmu za použití Metropolisova algoritmu 

  Matula, Radek
  Tato bakalářská práce popisuje využití genetického a Metropolisova algoritmu k řešení problému obchodního cestujícího. Dále popisuje průběh vývoje aplikace POC a vysvětluje problematiku nastavení jednotlivých parametrů algoritmu.
 • Implementace evolučního expertního systému 

  Bukáček, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na nastudování problematiky evolučních a genetických algoritmů. A to především na multikriteriální algoritmy VEGA, SPEA a NSGA-II. Dále jednoho FrameWorku pracujícího s genetickými algoritmy ...
 • Návrh genetického algoritmu pro optimalizaci vybavení distribuční sítě vn 

  Ondruš, Tomáš
  Práce se zabývá genetickými algoritmy a jejich potenciální využití v aplikačním softwaru pro optimalizaci vybavení distribuční sítě vysokého napětí spínacími prvky. Teoretická část vysvětluje základní pojmy genetické ...
 • Optimalizace procesů v logistice s podporou vizualizace 

  Kršák, Martin
  Cielom diplomovej prace je navrh, implementacia a porovnanie algoritmov, ktore optimalizuju procesy v logistike, prevazne v planovacej casti. Algoritmy pomocou heuristik a aproximacneho genetickeho algoritmu najdu takmer ...
 • Pokročilé metody globální optimalizace 

  Dudová, Aneta
  Tato bakalářská práce se věnuje pokročilým metodám globální optimalizace a hlavně problematice obchodního cestujícího. Zaměřuje se na popis tohoto problému a na jeho různé možnosti řešení, mezi které patří teorie grafů, ...
 • Predikce vlivu mutace na rozpustnost proteinů 

  Marko, Július
  Rozpustnosť proteínov je kľúčový problém, ktorý úzko súvisí s požiadavkou na výrobu funkčného proteínu. Prediktor vplyvu mutácie na rozpustnosť proteínov by mohol viesť k značnému šetreniu času a financií, pretože je schopný ...
 • Predikce vlivu mutace na rozpustnost proteinů 

  Velecký, Jan
  Cílem práce je vytvoření prediktoru změny rozpustnosti mutovaného proteinu ze znalosti jeho původní 3D struktury. Predikce rozpustnosti proteinů je část bioinformatiky, která dosud není uspokojivě vyřešena. Přičemž především ...
 • Prediktor vlivu aminokyselinových substitucí na stabilitu proteinů 

  Flax, Michal
  Tato práce se zabývá predikcí vlivu aminokyselinových mutací na stabilitu proteinů. Pro predikci jsou v této práci využity rozdílné metody strojového učení. Mutace proteinů jsou klasifikovány na mutace, které zvyšují ...
 • Strojové učení v úloze predikce vlivu nukleotidového polymorfismu 

  Šalanda, Ondřej
  Tato práce prezentuje nový přístup k~predikci efektu nukleotidového polymorfismu v~lidském genomu. Cílem je vytvoření nového klasifikátoru, který kombinuje výsledky již existujících softwarových nástrojů. Tohoto konsenzu ...
 • Using CdTe/ZnSe core/shell quantum dots to detect DNA and damage to DNA 

  Moulick, Amitava; Milosavljević, Vedran; Vlachová, Jana; Hynek, David; Podgajny, Robert; Kopel, Pavel; Adam, Vojtěch (Dove Medical Press, 2017-02-14)
  CdTe/ZnSe core/shell quantum dot (QD), one of the strongest and most highly luminescent nanoparticles, was directly synthesized in an aqueous medium to study its individual interactions with important nucleobases (adenine, ...
 • Úloha obchodního cestujícího 

  Kolář, Adam
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout prostředí testující problém obchodního cestujícího a porovnat efektivitu jednotlivých přístupů k řešení. V první části jsou diskutovány možnosti genetických algoritmů v závislosti ...
 • Výpočet atributů pro předpověď důsledku mutace na funkci proteinu 

  Šinkora, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou z oblasti bioinformatiky, algoritmů a datových typů a strojového učení. Základem práce jsou již existující aplikace Caver a Deleterious, na jejichž vývoji se podíleli studenti Fakulty ...