Now showing items 1-20 of 20

 • Analýza rozdílů mezi směrnou a nabídkovou cenou stavby 

  Pospíšilová, Pavla
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou rozdílů mezi směrnými a nabídkovými cenami. Úvodní část je zaměřena na vysvětlení základních pojmů tohoto tématu, uvedením cenových soustav a skladbou rozpočtů. Praktická část se ...
 • Analýza vybrané firmy pomocí statistických metod 

  Polák, Daniel
  Predmetom bakalárskej práce je analýza vybraných ukazatežov spoločnosti Slovenská pošta, RPC Trnava a.s. pomocou časových radov a regresnej analýzy. V prvej časti sú zpracované teoretické východiská pre výpočet a aplikáciu ...
 • Ekonomické a další problémy výkonu znalecké činnosti v ČR 

  Bradáč, Albert; Vémola, Aleš; Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2017-03)
  V současné době hýbe znaleckou obcí problematika odměn soudních znalců v případech, kdy objednatelem posudku je orgán veřejné moci (zpravidla policie nebo soud). Předkládaný příspěvek si klade za cíl pragmaticky, bez ...
 • Motivace, hodnocení a odměňování zaměstnanců ve společnosti Roche 

  Giverts, Anna
  Cílem moje diplomové práce je: popsat a analyzovat motivace, hodnoceni a odměňování zaměstnanců na přikladu jedné úspěšné moderní společnosti. Metodika rozdělila práci na část teoretickou a část analytickou. Teoretická ...
 • Motivace, odměňování a systém benefitů vybrané společnosti 

  Boháčová, Petra
  V teoretické části práce jsou shrnuty dosavadní poznatky o motivaci pracovníků a popsány současné trendy preferencí a požadavků zaměstnanců. V praktické části práce je proveden výzkum formou rozhovorů a dotazníkového šetření ...
 • Návrh na optimalizaci mzdových nákladů podniku 

  Nečas, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci mzdových nákladů konkrétního podniku. Cílem práce je pomocí různých ukazatelů identifikovat nedostatky a rezervy ve mzdových nákladech a na tomto základě navrhnout opatření na ...
 • Návrh systému hodnocení a odměňování pracovníků na základní škole v Blansku 

  Kremličková, Kateřina
  Diplomová práce analyzuje problémy, související se systémem hodnocení na Základní škole v Blansku. Teoretická část práce se zabývá shrnutím základních pojmů týkajících se metod hodnocení a odměňování zaměstnanců. Praktická ...
 • Návrh tvorby normotvorné základny pro výrobní firmy 

  Novotný, Jan
  Pro tuto práci byla vybrána společnost Poličské strojírny a.s., která se zabývá strojírenskou výrobou. Tato společnost sídlí v Bořinách nedaleko města polička. Práce se zabývá návrhem normotvorné základny vybraných komponentů ...
 • Návrh vnitřního předpisu pro hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Žáková, Vendula
  Bakalářská práce se zabývá odměňováním zaměstnanců a návrhem vnitřního předpisu pro hodnocení a odměňování ve společnosti ABC s.r.o. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, které se týkají odměňování a hodnocení ...
 • Návrh změn motivačního programu ve vybraném podniku. 

  Radičová, Kateřina
  V předkládané diplomové práci se autorka zabývá motivací zaměstnanců ve vybraném podniku. Pozornost je věnována analýze stávajícího motivačního systému,systému hodnocení a odměňování. Cílem této práce je na základě ...
 • Návrh změn systému hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Vítková, Karolína
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení a odměňování pracovníků ve vybrané společnosti. Práce je rozdělena do tří částí. Teoretická část mapuje základní pojmy řešené problematiky. Analytická část práce je zaměřena na ...
 • Optimální cena stavby jako odraz cenové kalkulace 

  Ziegler, Petr
  Cílem této práce je optimální cena stavby jako odraz cenové kalkulace. Součástí výpočtů je vytvoření několika cenových variant pomocí přeceňování původního nabídkového rozpočtu a následná aplikace nově vypočtených režií ...
 • Osobní náklady ve stavebnictví 

  Paulišová, Martina
  Tato diplomová práce řeší problematiku osobních nákladů ve stavebnictví. V teoretické části je popsáno stavebnictví jako obor a jeho specifika, definovány podnikové náklady a náklady osobní. Praktická část analyzuje osobní ...
 • Posouzení ekonomických ukazatelů podniku pomocí časových řad 

  Romášek, Štěpán
  Bakalářská práce je zaměřena na použití statistických nástrojů, časových řad a regresní analýzy jako efektivních nástrojů pro ohodnocení charakteristik podniku, zejména ekonomických ukazatelů souvisejících s makroekonomickým ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Rybová, Martina
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku pracovněprávních vztahů. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy pracovněprávních vztahů, které jsou dále využity v analytické části této práce. Analytická část se zabývá ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Zálešáková, Andrea
  Bakalářská práce se věnuje problematice pracovněprávních vztahů. Zaměřuje se na optimalizaci mzdových nákladů zaměstnanců, které zaměstnavateli vznikají v důsledku častých odpracovaných hodin práce přesčas související s ...
 • Vizualizace statistických dat České republiky 

  Rybnikářová, Hana
  Tato bakalářská práce popisuje návrh a implementaci informačního systému, který vizualizuje statistická data České republiky z oblasti zaměstnanosti, nezaměstnanosti a průměrné mzdy obyvatel. Jeho cílem je přiblížení ...
 • Výroba dolního tělesa objemovým tvářením 

  Kaděra, Jakub
  Tato diplomová práce, která je vypracovaná v rámci navazujícího magisterského studia oboru strojírenská technologie a průmyslový management (2303T005) předkládá návrh technologie výroby dolního tělesa objemovým tvářením a ...
 • Vývoj nezaměstnanosti a aktuální problémy na trhu práce 

  Mináriková, Patrícia
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou nezamestnanosti v Trenčianskom kraji na základe dostupných informácií. Taktiež obsahuje teoretický pohľad na nezamestnanosť. Predmetom výskumu je vývoj nezamestnanosti za ...
 • Zaměstnanecký a výplatový informační systém 

  Ondria, Jozef
  Cieľom tejto práce bolo vytvorenie zamestnaneckého, výplatného informačného systému určeného pre zamestnávateľov. Informačný systém je postavený na dvoj-vrstvovej architektúre, pričom pre implementáciu bol zvolený MySQL ...