Now showing items 1-15 of 15

 • Aby mesto miestom bolo 

  Kvaššay, Lukáš
  Nábrežia veľkých riek zohrávajú dôležitú úlohu pri rozvoji sídel. Na území Slovenska sa však nachádza omnoho viac malých tokov, ktorých potenciál ale ostáva nevyužitý. Medzi také patrí aj rieka Domanižanka, ktorá tvorí ...
 • Bratislava - Rybné námestie + Rybné nábrežie 

  Krištof, Michal
  Práca predkladá víziu rozvoja časti podhradia v Bratislave v kontexte podstatných zmien v širších súvislostiach územia. Práca sa zaoberá výskumom možností a potenciálu riešeného územia. Vízia je overená priestorovo-funkčnou ...
 • Dům u řeky 

  Daňová, Veronika
  Riešené územie sa nachádza na západnom brehu rieky Svitavy pozdĺž ulice Masná. Dochádzková vzdialenosť do centra je približne 10 minút. V areály bývalých mestských jatok je väčšina plochy nevyužitá a nezastavaná . Parcely ...
 • Město dvou nábřeží 

  Falathová, Katarína
  Bratislavský fenomén rôznorodosti brehov je európskou raritou. Svojím návrhom by som chcela túto dualitu podporiť a ukázať jej potenciál. Vyzdvihla som niekoľko princípov, ktoré sú podľa mňa kameňom úrazu nie príliš ...
 • Město ve městě/ „Blok Trnitá“ 

  Solár, Michal
  Oblasť dnešného južného centra Brna determinovali už od prvopočiatku polohy riek Svratka, Svitava a ich náhony, ktoré definovali južnú časť mesta ako úrodnú oblasť vhodnú pre pestovanie. Po príchode industrializmu sa mesto ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Fedorková, Zuzana
  Na parcele sa nachádzajú 2 objemy budov, bytový a administratívny, ktoré sú vzájomne prepojené 1NP s parterom. Tento priestor sa otvára z južnej strany nábrežiu s kaviarenskou terasou a vťahuje okoloidúcich dovnútra. Z ...
 • Nábřeží Dunaje v Bratislavě 

  Krivdová, Nikoleta
  Témou diplomovej práce je urbanisticko-architektonická štúdia časti nábrežia medzi Starým mostom a Mostom SNP. Územie je rozdelene na tri lokality (Námestie Ľ. Štúra, Šafárikovo námestie a Tyršovo nábrežie) a analyticky ...
 • Nová Jižní čtvrť a její propojení s řekou Svratkou 

  Leitmannová, Barbora
  Diplomová práca sa zaoberá spracovaním architektonickej štúdie mestského bloku v plánovanej novej Južnej štvrti pri rieke Svratke. Projekt naväzuje na preddiplomový projekt, ktorého cieľom bolo vytvoriť územnú urbanistickú ...
 • Nová Jižní čtvrť a její propojení s řekou Svratkou 

  Špirková, Silvia
  Zadanie diplomovej práce nadväzuje na urbanistický návrh Južnej štvrte riešeného v rámci preddiplomového projektu. Predmetom práce je návrh bytového domu na nábreží rieky Svratky. Práca je spracovávaná vo forme architektonickej ...
 • Nová nábřeží - urbanistická studie přestavby vybraného území podél řeky Svitavy v Brně 

  Gulačová, Lenka
  Diplomová práca sa venuje problematike nábrežia rieky Svitavy v Brne. Nadväzuje na dva predošlé semestre, kedy sme sa spoločne s kolegyňami Bc. Lindou Pišovou a Bc. Zdenkou Sedlákovou podrobne zaoberali štúdiom nábrežia. ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Ovčiariková, Kvetoslava
  Predmetom bakalárskej práce bol návrh nárožného objektu študentského bývania so stravovacou prevádzkou. Objekt objemovo uzatvára daný blok a vytvára tak súkromie vo vnitrobloku. V mieste nárožia vytvára rozptylový priestor ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Krajčiová, Petra
  Predložená bakalárska práca rieši návrh bývania a stravovania študentov na lukratívnej parcele nárožia ulíc Táborského nábrežie a významnej radiále Brna- Viedenskej ulice. Spomínaný objekt leží v bezprostrednej blízkosti ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Mynářová, Iveta
  Nárožná parcela definovaná frekventovanou komunikáciou Vídeňskou a kľudnou ulicou Táborského nábřeží pri rieke Svratke spolu so stavebným programom usmerňujú koncept návrhu. Chrániť pred hlukom, prepojiť s nábrežím, vniesť ...
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Linderová, Ivana
  Zadaním diplomovej práce bolo navrhnúť komplex školských budov neďaleko historického centra mesta Ostrava, ktorý zahŕňa tri stupne vzdelávania, od deti predškolského veku až po stredoškolskú mládež. Hlavným cieľom projektu ...
 • Veřejná prostranství města Brna - teoretická práce 

  Lelkes, Ivana
  Diplomová práca sa venuje problematike verejných priestrastiev vnútorného mesta Brna. Tieto priestory majú výborné predpoklady pre to, aby sa stali atraktívnymi miestami spríjemňujúcimi každodenné užívanie a umožňujúcimi ...