Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza nákladů inženýrských staveb 

  Klec, Martin
  Diplomová práce s názvem „Analýza nákladů inženýrských staveb“ se zabývá porovnáním nákladů na životní cyklus liniových staveb s asfaltovým povrchem vůči nákladům na životní cyklus liniových staveb s betonovým povrchem. V ...
 • Cena stavebního díla z hlediska investora 

  Chalupová, Hana
  Cílem bakalářské práce je sestavení optimální ceny stavebního díla z hlediska investora. Sestavení ceny pro stavbu rodinného domu zohledněním nákladů vznikajících při jeho užívání. Z rozpočtu byly vybrány dva funkční díly, ...
 • Data Flow in Relation to Life-Cycle Costing of Construction Projects in the Czech Republic 

  Biolek, Vojtěch; Hanák, Tomáš; Marović, Ivan (IOP Science, 2017-11-07)
  Life-cycle costing is an important part of every construction project, as it makes it possible to take into consideration future costs relating to the operation and demolition phase of a built structure. In this way, ...
 • Ekonomická analýza optimalizace budov 

  Pospíchalová, Barbora
  Diplomová práce se zabývá energetickými úsporami panelového domu. V teoretické části je nejdříve řešena problematika investování a řízení rizika. Dále se práce věnuje panelové výstavbě v ČR, energetické náročnosti budov, ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti veřejných stavebních projektů 

  Dufek, Zdeněk
  Práce se zabývá hodnocením ekonomické efektivnosti veřejných stavebních projektů. V úvodu práce je provedeno odůvodnění nutnosti sledovat ukazatele efektivnosti veřejných stavebních investic ve vztahu k možnostem stabilizace ...
 • Modelování a simulace rizik investičních záměrů 

  Pospíšilová, Barbora
  Disertační práce se zabývá modelováním a simulací rizik investičních záměrů a propojením problematiky rizik s novými trendy ve stavebnictví. Proces vyvážení akceptovatelné míry rizika a vynaložených nákladů je velmi složitý ...
 • Náklady na jednotlivé fáze životního cyklu objektu 

  Černý, Ondřej
  Bakalářská práce se věnuje stanovení nákladů v jednotlivých fázích životního cyklu objektu. Jde o velice široké téma zachycující mnoho tematických celků. Teoretická část se zabývá stavebním objektem obecně, náklady na ...
 • Náklady životního cyklu majetku ve vlastnictví města 

  Vlastníková, Tereza
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku nákladů životního cyklu majetku ve vlastnictví města. Práce se zabývá obecnou problematikou nákladů životního cyklu stavby, ale především způsoby, jakým obce spravují svůj majetek ...
 • Optimalizace nákladů investičního záměru 

  Vozáková, Petra
  Diplomová práce se zabývá optimalizací nákladů konkrétního investičního záměru, kterým je veřejná zakázka na rekonstrukci nemocnice v Hodoníně. V teoretické části jsou vysvětleny nejdůležitější pojmy týkající se výstavbového ...
 • Využití principů facility managementu pro optimalizaci nákladů administrativních budov 

  Rosecká, Zdenka
  Současná stavební realita ukazuje zneklidňující fakt, že žádná profese není přítomna ve všech fázích životního cyklu stavebního objektu. Stále více se ukazuje nutnost vzájemného propojení všech účastníků investičního procesu ...