Now showing items 1-20 of 27

 • Analytický řešič pro pevnostní výpočet náprav dvojkolí 

  Fišer, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá nápravami dvojkolí kolejových vozidel, jejich návrhem a způsobu provádění pevnostních analýz jejich konstrukčních řešení. V rámci této práce byl proveden návrh lokomotivního dvojkolí: nápravy ...
 • Analýza kinematiky zavěšení závodního vozidla 

  Jurka, Adam
  Bakalářská práce se zabývá kinematickou analýzou podvozku závodního vozu. V úvodní části práce jsou popsány parametry geometrie zavěšení kol a jejich vliv na jízdní vlastnosti vozidla. Dále jsou vysvětleny metody měření ...
 • Komplet návěsu se skříňovou nástavbou s výsuvnými boky 

  Plachký, Jakub
  Předmětem této práce je vytvoření základu pro prezentační studii, která má za úkol přiblížit problematiku stavby speciálních návěsů s výsuvnými boky odběrateli a příštímu uživateli. Práce objasňuje, z jakých prvků se návěs ...
 • Koncepce modulárního tandemového návěsu 

  Pavlovič, Matúš
  Táto bakalárska práca sa zameriava na rozbor konštrukčných prvkov dvojnápravového traktorového návesu ako nosiča výmenných nadstavieb. Ďalej táto práca obsahuje vlastný koncepčný návrh dvojnápravového návesu, jeho rámu a ...
 • Koncepce terénních vozidel UTV 

  Béreš, Matej
  Rešeršní práce, která se zabývá konstrukcí a uspořádáním jednotlivých komponent terénních vozidel UTV. Komponenty jsou hodnoceny z hlediska jízdných, komfortních a cenových vlastností v jednotlivých kapitolách práce. Práce ...
 • Koncepce terénních vozidel UTV 

  Máca, Jiří
  Tato bakalářská práce rešeršního typu se zabývá koncepčním řešením terénních vozidel UTV. Jednotlivé kapitoly popisují hlavní funkční skupiny a různé typy jejich konstrukce. Jednotlivé typy jsou hodnoceny z hlediska vhodnosti ...
 • Konstrukční návrh minirypadla 

  Švarc, Pavel
  Tuto diplomovou práci lze rozdělit na dvě hlavní části. První pasáž obsahuje rešerši z oblasti minibagrů a je zaměřena především na hlavní části těchto strojů a jejich konstrukční provedení. Druhá část na první plynule ...
 • Napěťová, deformační a pevnostní analýza přední nápravy lehokola 

  Valenda, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení napjatosti a bezpečnosti přední nápravy lehokola pomocí přístupu prosté pružnosti. Výpočet je omezen na tři varianty, které se liší způsobem zatížení rámu. Jako výpočtový model ...
 • Nápravy moderních osobních automobilů 

  Okáník, František
  Bakalářská práce je zaměřena na porovnání vlastností náprav používaných v osobních automobilech dnešní doby, kinematiku zavěšení kola, výhody a nevýhody jejich konstrukce. Součástí práce je i popis jednotlivých komponent ...
 • Nápravy osobních a závodních automobilů 

  Ševčík, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na porovnání různých typů náprav s důrazem na změnu geometrie během propružení.Ve studentské verzi Autodesk Inventor Professional byly vytvořeny modely náprav a virtuálního testovacího polygonu. ...
 • Návrh stavitelného stabilizátoru přední nápravy vozu Formule student 

  Ševčík, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na konstrukci stabilizátoru vozu Formule Student Dragon II vznikajícího na FSI. Práce navazuje na konstrukční návrh stabilizátoru vozu Dragon I Jana Krasuly. Úkolem této práce je analyzovat ...
 • Návrh třínápravového podvozku traktorového nosiče 

  Vodička, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá srovnáním konstrukčních prvků třínápravového podvozku traktorového nosiče. Dále obsahuje návrh koncepčního řešení a pevnostní výpočet rámu podvozku. Součástí je i vypracování výkresové ...
 • Návrh vozidla skupiny E2 pro závody do vrchu 

  Malchárek, Martin
  V této diplomové práci se zabývám koncepčním návrhem vozu kategorie E2 pro závody do vrchu dle příslušných řádů FIA. Dále se zabývám detailním návrhem přední i zadní nápravy a rámu vozidla. Diplomová práce je od počátku ...
 • Návrh zavěšení kol Formule Student 

  Urban, Marek
  Tato práce se se zabývá návrhem kinematiky zavěšení kol obou náprav. Na základě analýz jízdních dat, multi-body simulací v softwaru Adams Car, simulací v Matlabu a analytických kalkulací v Mathcadu, je navržena řada změn ...
 • Návrh zástavby přední nezávislé nápravy a rozmístění interiéru autobusu 

  Suchomel, Adam
  Tato práce se zabývá návrhem přední části podvozkového rámu autobusu SOR NB 12 City pro použití přední nápravy RL 75EC ZF. Je zde provedeno zjištění zatěžujících sil ve vybraných jízdních stavech. Je provedena analýza ...
 • Odpružení kol motorových vozidel 

  Martínek, Tomáš
  Tato práce se zabývá přehledem různých způsobů odpružení kol motorových vozidel. Je zde popsána jejich charakteristika, výhody a nevýhody a jsou zde uvedena některá konstrukční řešení. V práci jsou také zmíněny základní ...
 • Problematika výroby železničního dvojkolí pro kolejová vozidla 

  Šimčík, Vladimír
  Hlavní myšlenkou této bakalářské práce je především podat přehlednou formou princip technologie výroby železničního dvojkolí, skládajícího se z kol, nápravy a dalších nezbytných komponent. Na základě dostupných informačních ...
 • Proces opravy dvojkolí 

  Vaculík, František
  Diplomová práce ve své teoretické části popisuje jednotlivé typy železničních dvojkolí používaných na tuzemských železničních kolejových vozidlech, jejich součásti a postupy montáže. Praktická část popisuje pracoviště ...
 • Převodové mechanismy autokrosových závodních automobilů 

  Bárta, Jiří
  Tato bakalářská práce je odbornou rešerší se zaměřením na vytvoření přehledu pohonných koncepcí a převodových mechanismů u autokrosových závodních automobilů. Na základě těchto informací byl zpracován návrh koncepce pohonu ...
 • Přímý postih přetížených vozidel na základě měření vysokorychlostními systémy HS WIM 

  Stehlík, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá systémy a technologií vysokorychlostního vážení. Jejím hlavním cílem je hodnocení přesnosti stanic vysokorychlostního vážení při různých konfiguracích senzorů ve stanicích. Součástí práce je ...