Now showing items 1-13 of 13

 • Energeticko-ekonomická optimalizace parametrů tepelné izolace moderních rodinných domů 

  Richter, Filip
  Předmětem diplomové práce je simulace energetické bilance dvou novostaveb, klasické zděné stavby a lehké dřevostavby. Na základě těchto simulací jsou porovnávány vlivy různých parametrů izolací včetně výplní stavebních ...
 • Komplexní hodnocení tepelně technických vlastností stavební konstrukce a zdroje tepla/chladu pro rodinný dům 

  Šalšová, Bára
  Diplomová práce se zabývá celkovým snižováním energetické náročnosti rodinného domu pomocí snížení tepelných ztrát současně s výběrem vhodného zdroje tepla a chladu. Nejdříve jsou popsány druhy tepelných ztrát a způsoby, ...
 • Kritické srovnání vládních postupů za účelem dosažení vyšší energetické efektivnosti bytové a nebytové výstavby ve vybraných zemích EU 

  Unzeitig, Filip
  Práce srovnává, jak vlády vybraných Evropských zemí stimulují občany a podniky k tomu, aby stavěli energeticky úsporně se zaměřením na ekonomickou stránku věci. Práce srovnává poznatky, sjednocuje je a vyvozuje patřičné závěry.
 • Návratnost investic do snížení tepelných ztrát rodinného domu 

  Žák, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi snížení tepelných ztrát zvoleného rodinného domu. Součástí práce je výpočet tepelné ztráty před realizací rekonstrukce podle ČSN EN 12381. Hlavní částí této práce je zhodnocení navržených ...
 • Návrh optimalizace IT infrastruktury 

  Smejkal, Tomáš
  Diplomová práce popisuje moţná řešení optimalizace IT infrastruktury, využitím nových technologií jako jsou cloud computing, virtualizace koncových stanic a poskytování softwaru jako sluţby. Analyzuje současný stav IT ...
 • Opatření pro úspory energie při vytápění 

  Menšík, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem opatření pro úsporu tepelné energie potřebné pro vytápění rodinného domu. Práce je rozdělena na tři části. První část je věnována výpočtu tepelných ztrát rodinného domu. Druhá část ...
 • Podnikatelský záměr 

  Bavlnka, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje na zpracování analýzy současného stavu firmy Dutch Impuls s.r.o., ze které se pak vychází při tvorbě návrhů na zlepšení stávající situace firmy. V první části je vysvětlen teoretický úvod do ...
 • Podnikatelský záměr - nákup moderní technologie 

  Zaplatilová, Andrea
  Předmětem diplomové práce je podnikatelský plán na investici do technologického vybavení pro středně velkou firmu působící v bižuterním odvětví zpracovatelského průmyslu. V práci jsou posouzeny různé možnosti financování ...
 • Podnikatelský záměr-založení squashového centra 

  Krbová, Ludmila
  Cílem diplomové práce je návrh na vybudování nového squashového centra v konkrétní lokalitě. Výsledný podnikatelský záměr vychází z celkové analýzy trhu jak z hlediska potencionálních zákazníků, tak i stávající konkurence. ...
 • Posouzení investic do vytápění rodinného domu 

  Baláži, Martin
  Bakalářská práce posuzuje způsoby, kterými se dají snížit náklady na vytápění rodinného domu. Po výpočtu tepelné ztráty objektu jsou vybírána vhodné tepelně-izolační aplikace na snížení prostupu tepla přes fasádu, strop a ...
 • Posouzení investic do vytápění rodinného domu 

  Adam, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením investic do vytápění rodinného domu. Na začátku je popsán modelový dům, který byl zvolen pro tuto práci. Dále je uveden postup, kterým je proveden výpočet tepelných ztrát obvodových ...
 • Snižování energetické náročnosti rodinného domu 

  Šalšová, Bára
  Bakalářská práce se zabývá snížením energetické náročnosti rodinného domu. Nejdříve je popsán modelový dům, pro který jsou následně navržena tepelně-izolační opatření ke snížení tepelných ztrát prostupem. Pro přehled jsou ...
 • Snížování energetické náročnosti obytného objektu 

  Drápal, Michal
  Diplomová práce se zabývá výpočtem tepelné ztráty rodinného domu, možnými způsoby snižování této tepelné ztráty a důsledky nahrazení stávajícího zdroje tepla za plynový kon-denzační kotel nebo tepelné čerpadlo. V rešeršní ...